eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych - po 16 szt.Ogłoszenie z dnia 2023-01-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 16 szt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313408

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 631 03 41

1.5.8.) Numer faksu: 14 631 03 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ssz.tar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 16 szt.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84a7241f-98cc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031267/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych - po 16 szt.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. AE/ZP-27-03/23.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1 regulamin oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45 instrukcje.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ.
8. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny należy dołączyć odpowiednią ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
10. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie określono w pkt.14.12. SWZ.
11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
12. Informację na temat kodowania i czasu odbioru danych określono w pkt.14.14. SWZ.
13. Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
14.Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AE/ZP-27-03/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 16 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 16 szt., których wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4 do SWZ, ich montaż, uruchomienie, a także świadczenie gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi u Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z póź.zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ) - w celu potwierdzenia spełniania wymagania określonego w pkt. 2 i 32 Załącznika Nr 4 do SWZ.
1.2. Materiałów informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 5-6, 8-9, 33 (bez informacji o tym czy szafka posiada korpus obrotowy względem podstawy oraz bez stopnia tego obrotu), 35 i 38 Załącznika Nr 4 do SWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca zaznaczył w złożonych materiałach informacyjnych informacje, o których mowa wyżej.
1.3. Zdjęcia (fotografii) łóżka (wyraźnie widoczne musi być zarówno łóżko, jak i jego leże z otworami wentylacyjnymi) - na potwierdzenie spełniania parametrów określony w pkt.6 Załącznika Nr 4 do SWZ oraz w pkt.7 Załącznika Nr 4 do SWZ w zakresie otworów wentylacyjnych oraz zdjęcia (fotografii) szafki - na potwierdzenie spełniania parametrów określony w pkt.37 Załącznika Nr 4 do SWZ (wyraźnie widoczne muszą być elementy szafki wymienione w w/w punkcie).
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego kryteria Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
2.1. Materiałów informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt.11 Załącznika Nr 4 do SWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca zaznaczył w złożonych materiałach informacyjnych informacje, o których mowa wyżej.
2.2. W przypadku zaoferowania w poz.2 Formularza Cenowego szafki, która posiada korpus obrotowy względem podstawy - materiałów informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt.33 Załącznika Nr 4 do SWZ w zakresie informacji o tym czy szafka posiada korpus obrotowy względem podstawy oraz stopnia tego obrotu. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca zaznaczył w złożonych materiałach informacyjnych informacje, o których mowa wyżej.
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają: w przypadku przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.1 określone przez Zamawiającego wymagania oraz w przypadku przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.2 określone przez Zamawiającego kryteria.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.1 są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.2, ponieważ służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.1, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.1 i pkt.2 Wykonawca złoży wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z póź.zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ) - w celu potwierdzenia spełniania wymagania określonego w pkt. 2 i 32 Załącznika Nr 4 do SWZ.
2. Materiały informacyjne (w języku polskim) opracowane przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 5-6, 8-9, 33 (bez informacji o tym czy szafka posiada korpus obrotowy względem podstawy oraz bez stopnia tego obrotu), 35 i 38 Załącznika Nr 4 do SWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca zaznaczył w złożonych materiałach informacyjnych informacje, o których mowa wyżej.
3. Zdjęcie (fotografię) łóżka (wyraźnie widoczne musi być zarówno łóżko, jak i jego leże z otworami wentylacyjnymi) - na potwierdzenie spełniania parametrów określony w pkt.6 Załącznika Nr 4 do SWZ oraz w pkt.7 Załącznika Nr 4 do SWZ w zakresie otworów wentylacyjnych oraz zdjęcie (fotografię) szafki - na potwierdzenie spełniania parametrów określony w pkt.37 Załącznika Nr 4 do SWZ (wyraźnie widoczne muszą być elementy szafki wymienione w w/w punkcie).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1. Aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.1.1. stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.1.1. składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wypełniony Formularz Ofertowy złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument, o którym mowa wyżej stanowi ofertę, w związku z tym nie będzie podlegał procedurze uzupełnienia, określonej w art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wypełniony Formularz Cenowy – Załącznik Nr 1 do SWZ złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument, o którym mowa wyżej stanowi ofertę, w związku z tym nie będzie podlegał procedurze uzupełnienia, określonej w art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
6. Wypełniony Załącznik Nr 4 do SWZ określający wymagane oraz oferowane parametry przedmiotu zamówienia złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument, o którym mowa wyżej stanowi ofertę, w związku z tym nie będzie podlegał procedurze uzupełnienia, określonej w art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
7.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt.7, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w pkt.I.9 Formularza Ofertowego w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządza się i przekazuje zgodnie z Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach oraz Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.
10. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi (złożone w pkt.V.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom należy (w pkt.V.2 Formularza Ofertowego) wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
11. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzeżeń i akceptuje projektowane postanowienia umowy ujęte w niniejszej SWZ (złożone w pkt.V.3 i 4 Formularza Ofertowego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.11.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z uwzględnieniem art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany umowy są dopuszczalne w następujących okolicznościach:
a)zmian wynikających z przekształceń własnościowych w przypadku połączenia, przejęcia, wydzielenia, przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną,
b)zmian organizacyjno-technicznych, prawnych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającego,
c)zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach w porównaniu do parametrów określonych w Załączniku Nr 4 do SWZ, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia,
d)zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o tożsamych lub lepszych parametrach w porównaniu do parametrów określonych w Załączniku Nr 4 do SWZ, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, gdy produkcja przedmiotu umowy została zakończona na etapie realizacji umowy,
e)zmiany numerów katalogowych produktu, jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot umowy o tożsamych lub lepszych parametrach, nastąpi zmiana numerów katalogowych przez producenta przedmiotu umowy,
f)obniżenia ceny, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z wnioskiem o obniżenie ceny, przy zachowaniu tożsamych lub lepszych parametrów produktu w porównaniu do parametrów określonych w Załączniku Nr 4 do SWZ,
g)zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, polegających w szczególności na: nieprzygotowaniu miejsca dostawy przez Zamawiającego w odpowiednim czasie, zmianie terminu dokonanej przez Zamawiającego z uwagi na nie dające się przewidzieć okoliczności, w przypadku siły wyższej polegającej w szczególności na powodzi, trzęsieniu ziemi, pożarze, wprowadzeniu stanu wyjątkowego bądź wojennego, działania osób trzecich, konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków siły wyższej, wprowadzeniu przez odpowiednie organy lub trwaniu stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii mającego wpływ na termin realizacji zamówienia, niemożliwości przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w szczególności nieobecności spowodowanej chorobą osób szkolonych, opóźnieniu dostaw przez producenta z przyczyn leżących po stronie producenta,
h)ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej,
i)sytuacji, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili podpisania umowy, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub leży w interesie publicznym,
j)zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, k)zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą:
- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile wobec nowego Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
2. Wskazane w pkt.1 okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będą skutkowały zmianą umowy w zakresie wskazanym w pkt. 22.29 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz.835).
2. Zamawiający informuje, iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415) w niniejszym ogłoszeniu zwane jest: Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach, zaś Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) w niniejszym ogłoszeniu zwane jest: Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.