eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › "Zakup i dostawa wyposażenia szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia dla SPZOZ w Wolsztynie"Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa wyposażenia szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia dla SPZOZ w Wolsztynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wschowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozwolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa wyposażenia szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia dla SPZOZ w Wolsztynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-617e2ff4-9af8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt Dostępność Plus dla zdrowia, Umowa o powierzenie Grantu NR UM.SZP.W-5058.2022-00/453/1059 na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności SPZOZ w Wolsztynie”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn
3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
 przesyłania odwołania/inne
 odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Pełna informacja ze względu na ograniczoną ilość znaków została określona w rozdz. 10 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztyn, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn; tel. 068/347-73-00; tel. 68 347 73 00 (centrala)tel. 68 347 73 54 (centrala - informacja), tel. 68 347 73 55 (sekretariat Dyrektora), fax. 68 384 25 90, poczta elektroniczna: sekretariat@spzozwolsztyn.pl/
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Pełna informacja ze względu na ograniczoną ilość znaków została określona w rozdz. 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1, poz. 1-3: stół rehabilitacyjny, wózek medyczny wielofunkcyjny, wózki do przewożenia chorych w poz. siedzącej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 1 oraz parametrach technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33193120-6 - Wózki inwalidzkie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin gwarancji - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2, poz. 1: łóżka noworodkowe z możliwością najazdu na łóżko matki; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 2 oraz parametrach technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin gwarancji - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3, poz. 1-3: łóżka szpitalne o zwiększonym udźwigu, materace piankowe o grubości 150 mm wraz z pokrowcem, szafki do łóżek, typu "przyjaciel" ( z blatem bocznym) ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 3 oraz parametrach technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39143112-4 - Materace

33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin gwarancji - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4, poz. 1- krzesła z podłokietnikami do poczekalni dla pacjentów; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 4 oraz parametrach technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39112000-0 - Krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin gwarancji - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5, poz. 1-materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 5 oraz parametrach technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39143112-4 - Materace

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin gwarancji - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6, poz. 1-Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 6 oraz parametrach technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192200-4 - Stoły medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin gwarancji - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
• Na Część 1 zamówienia (Pakiet nr 1): co najmniej 2 dostawy sprzętu medycznego obejmującego stoły rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, wózki medyczne o wartości co najmniej 65 000 zł brutto każda;
• Na Część 2 zamówienia (Pakiet nr 2): co najmniej 2 dostawy mebli medycznych obejmujące łóżecz-ka noworodkowe o wartości co najmniej 13 000 zł brutto każda;
• Na Część 3 zamówienia (Pakiet nr 3): co najmniej 2 dostawy mebli medycznych obejmujące łóżka szpitalne o wartości co najmniej 190 000 zł brutto każda;
• Na Część 4 zamówienia (Pakiet nr 4): co najmniej 2 dostawy mebli, tj.- krzeseł o wartości co naj-mniej 3000 zł brutto każda;
• Na Część 5 zamówienia (Pakiet nr 5): co najmniej 2 dostawy materacy przeciwodleżynowych o wartości co najmniej 35 000 zł brutto każda;
• Na Część 6 zamówienia (Pakiet nr 6): co najmniej 2 dostawy mebli medycznych obejmujące kozetki /stoły medyczne o wartości co najmniej 20 000 zł brutto każda;
Uwaga: wykonawca nie może sumować dostaw o mniejszej wartości celem uzyskania wartości referencyjnej określonej w warunku. 6.5 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu składanym wraz z ofertą, a następnie potwierdzonych środkami dowodowymi opisanymi w rozdziale 9 przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4A do SWZ. pełne informacje określono w rozdz. 6 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -oświad. wykonawcy o akt.infor.(zał.8 do SWZ) zawartych w ośw., o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wyklucz. z post. wskazanych przez zamaw., o których mowa w:a) art.108 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, dot. orzecz. zakazu ubieg.się o zamów.publiczne tytułem śr. zapobiegawc.,c)art.108 ust.1 pkt5 ust., dotycz. zawarcia z in. wykonawcami poroz. mającego na celu zakłóc. konkur.,d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,-odpis lub infor.z KRS, CEiDGj lub innego właśc.rejestru. Wykonawca nie jest zobow. do złożenia dok., o których mowa w ust.5, jeżeli zamaw. może je uzyskać za pomocą bezpł. i ogólnodost. baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliw. dostęp do tych dokum.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dok.:1)zaśw., o którym mowa w pkt9.1.pkt.5) infor. z KRS lub z CEiDG składa dokument lub dok. wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedz.lub m-ce zamieszkania, potwierdz. odpow. że: (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogł. upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł ukł.z wierzycielami, jego działalność gospod. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju syt. wynikającej z podobnej procedury przewidz. w przepisach m-ca wszczęcia tej procedury. 2)Dok., o których mowa w pkt 9.7pkt.1 powinien być wystaw. nie wcz. niż 3 m-ce przed ich złożeniem. 3)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub m-ce zamieszk. nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 9.7 pkt. 1 zastępuje się je odp. w całości lub w części dok. zawierającym odpow. ośw.wykonawcy, ze wskazaniem os. albo osób uprawn. do jego reprez., lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o ośw.pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administ. notariuszem, organem samorz.zawod. lub gospod., właśc.ze względu na siedzibę lub miejsce zamiesz. wykonawcy. Z postępowania o udziel. zamów.publ.wyklucza się również Wykonawcę, o którym mowa w art.7 ust.1 Ust. z dn.13 042022 r. o szczególnych rozwiąz. w zakresie przeciwdz. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochr. bezp. narod., (Dz.U.2022 poz.835), zwana dalej „UOBN”. 1.Zgodnie z art.7ust.1UOBN z postęp. o udzielenie zam. zamawiający wyklucza Wykonawcę: 1)wymien.w wykazach określ. w rozp.765/2006 i rozp.269/2014 albo wpis.na listę na podst. decyzji w spr. wpisu na listę rozstrzyg. o zastos. śr., o którym mowa w art.1pkt3 UOBN; 2)którego benefic. rzeczywist.w rozum. ust. o przeciwdział. praniu pieniędzy oraz finans. terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określ. w rozp.765/2006 i rozp.269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim benef.rzeczyw.od dnia 24 II 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1pkt3 UOBN;
3)którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunk. (Dz.U.2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podm.wymieniony w wykazach określ. w rozp.765/2006 i rozp.269/2014 albo wpisany na listę lub bę-dący taką jedn. dominującą od dnia 24II2022 r., o ile został wpisany na listę na podst. decyzji w spr. wpisu na listę rozstrzygającej o zastos. środka, o którym mowa w art.1pkt 3 UOBN.2.Wyklucz., o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okr.trwania ww. okol.. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podst. art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 3.Zama-cy będzie weryfik. przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 na podst.: ośw. o braku podstaw do wykl. z postęp.na podst.art.7 ust. 1 ust.z dnia 13.04.2022 r. o szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdz. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służ. ochronie bezp. narodow. składa każdy z wykonawców ubieg. się o udzielenie zamów. oraz podmiot udostępniający zasoby do dyspozycji wykonawcy (zał.4 A lub 4B do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wkaz dostaw wykonanych, a w przypadku świad. powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ost.3 lat, a jeżeli okres prow.działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (zał.7), oraz załącz.dowodów określ., czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dok. sporządz.przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku św. powtarz.się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. - oświad. wykonawcy; w przypadku świad.powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych refer. bądź inne dok. potwierdz.należyte wykonywanie-wystaw. w okr. os.3 m-cy; odpisu lub informacji z KRS, CEiIDG lub innego właśc. rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dok., o których mowa w ust. 5, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpł. i ogólnodost. baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentówW celu potwier. spełn. przez wykonawcę war. udziału w postępowaniu Zamawiający żąda podmiotowych śr. dowodowych tj. :opisów, folderów, katal. których autentyczność musi zostać poświad. przez wykonawcę na żądanie zamaw.,zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawn.do kontroli jakości potwierdz., że dostarczone produkty odpow.określ. normom lub specyfikacjom technicznym, tj.:Deklaracji CE/ certyf. CE/ Zgł./powiad.do RWMiPB), zgodnie z Ustawą o wyrobach medycz.(Dz.U. 2022.974) -jeżeli jest wymagane. Przedmiotowy wymóg został szczegółowo określ.w zał.3 SWZ.Wykonawca może zamiast podm. śr.dowodowych, złożyć równoważne podmiot. śr.dowodowe wystaw.przez podmioty mające siedzibę w innym państ.człon.EOG. Wykonawca, który z przyczyn niezal. od niego nie ma dostępu do podmiot.śr.dow. lub nie ma możl. ich uzyskania w odpowied. terminie, może złożyć inne podm.śr. dowodowe dot.e odpow.zapewn. jakości o ile udowodni, że stosowane przez niego śr.zapewn. jakości są zgodne z wymaganymi normami zarządzania jakością. Wykonawca może w celu potwierdz.spełn. war. udziału polegać na zdolnościach techn. lub zawod.(warunki w pkt 6.1. pkt 4) innych podmiotów, niezależnie od charak. prawnego łączących go z nimi stos. prawnych. Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej (warunki wskazane w pkt. w pkt. 6.2 ppkt 4) składa wraz z ofertą: 1)zobowiąz.podmiotu udostęp. zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostęp. zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:(1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzyst. przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niew.wzór zobow. do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamów. stanowi zał. 6 do SWZ.2)ośw. podmiotu udostęp. zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpow. spełnianie warun. udziału w postęp. w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. 4B). UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu skł. ofert, powoływać się na zdolności lub syt. podmiotów udostępn.zasoby, jeżeli na etapie skł. ofert nie polegał on w danym zakresie na zdoln. lub sytuacji podmiotów udostępn. zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wypełniony i podpisany zał. nr 2 - (formularz asortymentowo-ilościowo- cenowy) – Pakiety 1-6
3. Wypełniony i podpisany zał. nr 3 - parametry techniczne poszczególnych sprzętów,
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa- załącznik nr 4 (A)
5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
6. Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania załącznik nr 4B oraz spełnianiu warunków w zakresie udostępnianego zasobu.
7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustano-wienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskaza-nie:
 postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
9. Dokumenty, o których mowa wyżej 9) SWZ dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,
10. oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert - na formularzu oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W zakresie dopuszczalnym przez art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz niezależnie od przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający dopuszcza zmianę treści i warunków niniejszej umowy w podanych poniżej przypadkach:
1) zmiana danych identyfikacyjnych stron (m.in. adresu, firmy, formy prowadzonej działalności gospodarczej);
2) korekta danych wynikających z niezamierzonych niezgodności pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią oferty lub specyfikacji warunków zamówienia;
3) zmiana postanowień umowy w wyniku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego mających wpływ na przedmiot oraz warunki umowy, bez której dalsza realizacja umowy byłaby niemożliwa; Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone wyłącznie w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmienionych regulacji. Zmiany mogą spowodować zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
4) zmiana ustalonej w umowie stawki podatku od towarów i usług, przy czym wartość ceny jednostkowej netto określonej w formularzu asortymentowo-ofertowym pozostaje bez zmian.
5) przedłużeniu okresu, na który została zawarta umowa, w celu zrealizowania niewykorzystanej maksymalnej wartości umowy brutto na zasadach określonych w umowie.
6) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego. Zmiany w tym zakresie ograniczone będą wyłącznie do dostosowania umowy do zmienionych regulacji prawnych.
7) dopuszcza się wprowadzenie zmian części przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8) w przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.
9) zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy przy założeniu, że wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu
10) Dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanego przedmiotu zamówienia innym, który będą spełniać wszystkie minimalne wymagania przedstawione w SWZ w zakresie funkcjonalności, a dodatkowo ze względu na zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość produkowanego asortymentu okaże się nie gorsza niż pierwotnie oferowana, wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany lub udoskonalony
11) W przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań pod warunkiem, że przeliczona ilość oznaczeń pozostanie nie zmieniona. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Pełne informacje w tym zakresie zostały określone w zał. nr 9 SWZ- wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.