eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niepołomice › Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap IIOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Niepołomice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 13

1.5.2.) Miejscowość: Niepołomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-005

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 122509404

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czeslaw.nowak@niepolomice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepolomice.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8880a1eb-9b00-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038927/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II (5 ZADAŃ)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.niepolomice.eu; https://e-propublico.plj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest GMINA NIEPOŁOMICE, Pl. Zwycięstwa 13 , 32-005 Niepołomice.
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Katarzyna Czauderna, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@niepolomice.eu
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II – znak sprawy: ZP.271.2.2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian w szesnastu budynkach na terenie Gminy Niepołomice i wymiana okien w dwóch budynkach na terenie Gminy Niepołomice zlokalizowanych pod adresem:
32-005 Niepołomice, ul. Grzybowa 6
32-007 Wola Batorska 392, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Ścieżka Głogowa 3
32-005 Staniątki 481, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Wielicka 76a
32-005 Niepołomice, ul. Bocheńska 55
32-003 Podłęże 20, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Czumy 2
32-005 Niepołomice, ul. Heleny Modrzejewskiej 5
32-003 Podłęże 347, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Bohaterów Westerplatte 3
32-005 Staniątki 413, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Kolejowa 17
32-005 Niepołomice, ul. Portowa 21B
32-005 Niepołomice, ul. Brzezinki 8
32-003 Zakrzowiec 250, gm. Niepołomice
32-007 Zabierzów Bocheński 479, gm. Niepołomice

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania stanowi:
- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ;
- audyty energetyczne budynków w części zgodnej z OPZ - załącznik do SWZ.

Zamówienie obejmuje również:
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie;
- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych;
- organizację zaplecza budowy;
- dokumentację powykonawczą - 2 kpl.

4.2.5.) Wartość części: 817664,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60
Okres gwarancji i rękojmi - 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia stropu w ośmiu budynkach na terenie Gminy Niepołomice zlokalizowanych pod adresem:
32-005 Niepołomice, ul. Wielicka 76a
32-005 Niepołomice, ul. Ogrodowa 2
32-003 Podłęże 54, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Droga Królewska 51
32-005 Staniątki 257, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Zawiła 3
32-003 Ochmanów 72, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Wroniarka 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania stanowi:
- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ;
- audyty energetyczne budynków w części zgodnej z OPZ - załącznik do SWZ.

Zamówienie obejmuje również:
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie;
- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych;
- organizację zaplecza budowy;
- dokumentację powykonawczą - 2 kpl..

4.2.5.) Wartość części: 116066,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60
Okres gwarancji i rękojmi - 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotłów na kotły gazowe w czterdziestu dwóch budynkach na terenie Gminy Niepołomice zlokalizowanych pod adresem:
32-005 Staniątki 413, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Kolejowa 17
32-003 Podłęże 176, gm. Niepołomice
32-007 Zabierzów Bocheński 479, gm. Niepołomice
32-007 Wola Batorska 954, gm. Niepołomice
32-007 Zabierzów Bocheński 91, gm. Niepołomice
32-007 Wola Zabierzowska 130, gm. Niepołomice
32-007 Zabierzów Bocheński 382, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Powiśle 28
32-003 Zakrzowiec 81, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Ogrodowa 2
32-003 Podłęże 438, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Heleny Modrzejewskiej 20
32-003 Podłęże 54, gm. Niepołomice
32-007 Zabierzów Bocheński 224, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Staniątecka 6
32-007 Wola Zabierzowska 56, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Droga Królewska 51
32-003 Zakrzów 329, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Pionierów 14c
32-005 Niepołomice, ul. Na grobli 19
32-003 Zakrzów 248, gm. Niepołomice
32-003 Podłęże 296, gm. Niepołomice
32-003 Zakrzowiec 158, gm. Niepołomice
32-005 Staniątki 383, gm. Niepołomice
32-005 Staniątki 257, gm. Niepołomice
32-003 Zakrzów 159, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Wyzwolenia 10
32-005 Niepołomice, ul. Wielicka 25
32-005 Staniątki 100, gm. Niepołomice
32-003 Ochmanów 72, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Wroniarka 7
32-007 Wola Batorska 607, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Akacjowa 12
32-005 Niepołomice, ul. Krakowska 1
32-003 Zakrzów 266, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Torowa 12
32-005 Niepołomice, ul. Portowa 38A
32-005 Niepołomice, ul. Krakowska 26A
32-005 Słomiróg 6, gm. Niepołomice
32-005 Słomiróg 88, gm. Niepołomice
32-007 Wola Zabierzowska 225, gm. Niepołomice

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania stanowi:
- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ;
- audyty energetyczne budynków w części zgodnej z OPZ - załącznik do SWZ.

Zamówienie obejmuje również:
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie;
- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych;
- organizację zaplecza budowy;
- dokumentację powykonawczą - 2 kpl.

4.2.5.) Wartość części: 1340165,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60
Okres gwarancji i rękojmi - 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotłów na kotły na biomasę w dziewięciu budynkach na terenie Gminy Niepołomice zlokalizowanych pod adresem:
32-005 Zagórze 174, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Wiślana 13
32-005 Zagórze 176, gm. Niepołomice
32-007 Zabierzów Bocheński 210, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Torowa 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania stanowi:
- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ;
- audyty energetyczne budynków w części zgodnej z OPZ - załącznik do SWZ.

Zamówienie obejmuje również:
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie;
- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych;
- organizację zaplecza budowy;
- dokumentację powykonawczą - 2 kpl.

4.2.5.) Wartość części: 291037,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60
Okres gwarancji i rękojmi - 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotłów na pompy ciepła w pięciu budynkach na terenie Gminy Niepołomice zlokalizowanych pod adresem:
32-007 Wola Batorska 805, gm. Niepołomice
32-007 Zabierzów Bocheński 391, gm. Niepołomice
32-005 Staniątki 426A, gm. Niepołomice
32-005 Niepołomice, ul. Piękna 12
32-003 Podłęże 232, gm. Niepołomice

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania stanowi:
- opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik do SWZ;
- audyty energetyczne budynków w części zgodnej z OPZ - załącznik do SWZ.

Zamówienie obejmuje również:
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie;
- organizację ruchu kołowego i pieszego - bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych;
- organizację zaplecza budowy;
- dokumentację powykonawczą - 2 kpl.

4.2.5.) Wartość części: 219890,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42511110-5 - Pompy grzewcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60
Okres gwarancji i rękojmi - 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy stanowi załącznik do SWZ.
Przewidywane zmiany umowy zostały zapisane w Projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.