eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Remont pomieszczeń oraz naprawa klatek schodowych 2Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń oraz naprawa klatek schodowych 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251012394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckiwpleszew@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckiw-pleszew-bip.ohp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń oraz naprawa klatek schodowych 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dac026a4-659d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051081

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441563/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BSIZP-14-2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Remont pomieszczeń socjalnych warsztatu gastronomicznego WG1
Do remontu zostały przeznaczone:
• łazienka przy stołówce o powierzchni 17,75m2 zakres prac :demontaż armatury i okładzin ściennych oraz posadzkowych, montaż drzwi 90 (2szt), montaż instalacji sanitarnych i wodnych, ułożenie płytek ściennych 60x60 lub 60x30 (57m2); płytek podłogowych (18m2);malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi; montaż umywalek (2szt) i wc (4szt), obniżenie sufitu z montażem oświetlenia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 64000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Remont pomieszczeń socjalnych warsztatu gastronomicznego WG2
Do remontu zostały przeznaczone:
Łazienka nr 1 o powierzchni 13 m2 i łazienka o powierzchni 7 m2 korytarz o powierzchni 20 m2
Zakres prac: demontaż armatury i okładzin ściennych oraz posadzkowych, wykonanie ścianek działowych; montaż drzwi 90 (2 szt.), montaż instalacji sanitarnych i wodnych, ułożenie płytek ściennych 60x60 lub 60x30 (30 m2); płytek podłogowych (40 m2); malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi; montaż umywalki kabiny natryskowej i wc (4 szt.), obniżenie sufitu z montażem oświetlenia, szafki ubraniowe 6-skrytkowe (3 kpl).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 32000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: Remont pomieszczeń garażowych
Do remontu zostały przeznaczone:
4 pomieszczenia garażowe w których należy: zdemontować bramy, zdemontować starą (nieczynną) instalacje elektryczną; zamontować bramy segmentowe z naświetlem (3 szt. okna) 342 * 315 cm oraz drzwiami serwisowymi sterowane pilotem, montaż instalacji oświetlenia, 4 gniazd 230 V i 1 gniazdo 380 V na jeden garaż; montaż okna 180 * 160 cm, montaż drzwi zewnętrznych metalowych 90 * 200 cm; wykonanie prac konserwatorskich zabezpieczenia izolacyjnego papy na dachu ( zabezpieczenie środkiem typu np. Jarlep )

4.5.3.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 62000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4: Naprawa klatek schodowych w budynku internatu
Do naprawy zostały przeznaczone:
- poręcz z rury nierdzewnej szlifowanej 42,4x2 mocowana do konstrukcji szybu - 31mb
- zabezpieczenie szybu wykonane z profila stalowego 60x20x2 mocowany pionowo w rozstawie max 125mm zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez piaskowanie i malowanie proszkowe - 136m2
- ułożenie wykładziny PCV TARKETT GRANIT lub równoważnej na schodach z wszystkimi pracami towarzyszącymi (szlifowanie, szpachlowanie, profilowanie itp.), stopień wykończony narożnikiem Dollken - 126,72mb
- ułożenie wykładziny PCV TARKETT GRANIT lub równoważnej na podestach z wszystkimi pracami towarzyszącymi (wylanie masy samopoziomującej szlifowanie, szpachlowanie, itp.), - 94,12m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 110000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5: Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym
Prace obejmują wykonanie demontażu starych i montażu nowych 16 szt. drzwi wewnętrznych o wymiarach 90x200 cm z ościeżnicami oraz obróbkami i częściowymi pracami malarskimi. Wszystkie drzwi dedykowane są do budynku szkolnego a więć budynek użyteczności publicznej są to drzwi do klas. Dlatego skrzydło wykonane powinno być z klejonki iglastej oraz wysokogatunkowego MDF-u, z trzema zawiasami klamką i zamkiem patentowym. Ościeżnice stałe. Kolor jasny popiel.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 21000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Murarsko Betoniarski Sławomir Pisarski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6171025412

7.3.3) Ulica: Lenartowice 60a

7.3.4) Miejscowość: Pleszew

7.3.5) Kod pocztowy: 63-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MJM MariuszJanicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172079249

7.3.3) Ulica: Żegocin 5a

7.3.4) Miejscowość: Blizanów

7.3.5) Kod pocztowy: 62-814

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MJM Mariusz Janicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172079249

7.3.3) Ulica: Żegocin 5a

7.3.4) Miejscowość: Blizanów

7.3.5) Kod pocztowy: 62-814

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH Solibart Sławomir Bartoszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6171518037

7.3.3) Ulica: Nowa Wieś 36

7.3.4) Miejscowość: Pleszew

7.3.5) Kod pocztowy: 63-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MJM Mariusz Janicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172079249

7.3.3) Ulica: Żegocin 5a

7.3.4) Miejscowość: Blizanów

7.3.5) Kod pocztowy: 62-814

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.