eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › "REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO W ROKU 2023 Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA (CZĘŚCI)"Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO W ROKU 2023
Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA (CZĘŚCI)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kluczborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 418 52 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mwalencka@powiatkluczborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkluczborski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO W ROKU 2023
Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA (CZĘŚCI)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-655ac6eb-99e2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050632

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043348/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego w roku 2023 z podziałem na 2 zadania (części).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu Platformy
zakupowej Marketplanet Oneplace pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz 63 ust. 2 ustawy Pzp - komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego przez link: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl.
Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem:
https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl
Załączony formularz ofertowy i kosztorysy ofertowe (dla ZAD. 1 i/lub 2) wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i opatrzyć:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym
lub elektronicznym podpisem osobistym.
4. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu
do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami: Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem:
https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością:
-Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
-Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony: https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
- Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu
rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”.
- Po założeniu konta, Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
5. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem:
https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym
wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
•Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAROSTA KLUCZBORSKI Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM
W KLUCZBORKU, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl

Klauzula informacyjna dot. RODO zawarta została w Rozdziale XXIV SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) "Ochrona
danych osobowych".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZD.272.1.2023.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE (CZĘŚĆ) NR 1: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gmin: Kluczbork i Lasowice Wielkie"
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco w podziale na zakres obligatoryjny oraz fakultatywny.
Oferując cenę za realizację zamówienia, Wykonawca musi brać pod uwagę również inne koszty, w tym m. in.: projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz oznakowanie robót na jego podstawie, ubezpieczenia, wszelkie ryzyka itp. koszty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWIORB, Przedmiar robót, Wykaz dróg oraz Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiące załączniki (integralną część) SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach tzw. "prawa opcji", Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości robót ujętych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy dla ZADANIA NR 1 do 100% (ilości) wartości umownego wynagrodzenia zamówienia podstawowego. Zakres ilościowy robót w ramach tzw. „prawa opcji” będzie uzależniony od (trudnych do przewidzenia) ewentualnych dodatkowych potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego jednorazowo/etapowo/częściowo/fragmentarycznie w okresie trwania umowy – na warunkach określonych w SWZ i w przyszłej umowie (zał. nr 3 SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy). Zamawiający zastrzega, że warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji oraz ceny jednostkowe objęte opcją będą tożsame, jak w zamówieniu podstawowym (ujęte w Kosztorysie ofertowym-zał. nr 1A dla ZADANIA NR 1, stałe i niezmienne przez okres obowiązywania umowy. Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny-fakultatywny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Wykonawca składając Ofertę, w razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przewidzianego prawem opcji, zobowiązany jest do jego realizacji. Zamawiający w okresie trwania umowy podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji zostaje każdorazowo uruchamiane w przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego „Oświadczenia woli skorzystania z prawa opcji” w ilości i zakresie wskazanym w danym Oświadczeniu. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim skorzysta z niego Zamawiający–w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu robót objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.
Szczegóły dot. zamówień opcjonalnych opisano w SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy-zał. nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówienia "z wolnej ręki" dotychczasowemu
Wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.- polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, które stanowić będą: nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego w ramach ZADANIA (CZĘŚCI) NR 1. Zakres ww. robót podobnych/powtórzeniowych może dotyczyć tylko robót wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego (Kosztorysie ofertowym). Roboty te mogą zostać udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą, na podstawie odrębnej umowy, po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia "z wolnej ręki", zgodnie z ustawą Pzp

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
określonymi w SWZ warunkami, kryteriami oceny ofert oraz przepisami ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych w SWZ kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji (SWZ) wraz z załącznikami warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród ocenianych ofert, zgodnie z
opisem Rozdz. XIX SWZ na podstawie określonych kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta po zsumowaniu punktacji z powyższych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.
Szczegółowy OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT zawarto w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ILOŚĆ DNI (liczba całkowita) z przedziału od 20 do 30 liczona od daty zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego na rozpoczęcie robót, w czasie których Wykonawca jest w stanie wbudować 100 Mg mieszanki (I)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE (CZEŚĆ) NR 2: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gmin: Wołczyn i Byczyna"
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco w podziale na zakres obligatoryjny oraz fakultatywny.
Oferując cenę za realizację zamówienia, Wykonawca musi brać pod uwagę również inne koszty m. in.: projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz oznakowanie robót na jego podstawie, ubezpieczenia, wszelkie ryzyka itp. koszty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWIORB, Przedmiar robót, Wykaz dróg oraz Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiące załączniki (integralną część) SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach tzw. "prawa opcji", Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości robót ujętych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy dla ZADANIA NR 2 do 100% (ilości) wartości umownego wynagrodzenia zamówienia podstawowego. Zakres ilościowy robót w ramach tzw. „prawa opcji” będzie uzależniony od (trudnych do przewidzenia) ewentualnych dodatkowych potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego jednorazowo/etapowo/częściowo/fragmentarycznie w okresie trwania umowy – na warunkach określonych w SWZ i w przyszłej umowie (zał. nr 3 SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy). Zamawiający zastrzega, że warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji oraz ceny jednostkowe objęte opcją będą tożsame, jak w zamówieniu podstawowym (ujęte w Kosztorysie ofertowym-zał. nr 1B dla ZADANIA NR 2), stałe i niezmienne przez okres obowiązywania umowy. Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny-fakultatywny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Wykonawca składając Ofertę, w razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przewidzianego prawem opcji, zobowiązany jest do jego realizacji. Zamawiający w okresie trwania umowy podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji zostaje każdorazowo uruchamiane w przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego „Oświadczenia woli skorzystania z prawa opcji” w ilości i zakresie wskazanym w danym Oświadczeniu. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim skorzysta z niego Zamawiający–w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu robót objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.
Szczegóły dot. zamówień opcjonalnych opisano w SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy-zał. nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówienia "z wolnej ręki" dotychczasowemu
Wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.- polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, które stanowić będą: nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego w ramach ZADANIA (CZĘŚCI) NR 2. Zakres ww. robót podobnych/powtórzeniowych może dotyczyć tylko robót wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego (Kosztorysie ofertowym). Roboty te mogą zostać udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą, na podstawie odrębnej umowy, po przeprowadzonej procedurze o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia "z wolnej ręki", zgodnie z ustawą Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
określonymi w SWZ warunkami, kryteriami oceny ofert oraz przepisami ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych w SWZ kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji (SWZ) wraz z załącznikami warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród ocenianych ofert, zgodnie z
opisem Rozdz. XIX SWZ na podstawie określonych kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta po zsumowaniu punktacji z powyższych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.
Szczegółowy OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT zawarto w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ILOŚĆ DNI (liczba całkowita) z przedziału od 20 do 30 liczona od daty zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego na rozpoczęcie robót, w czasie których Wykonawca jest w stanie wbudować 100 Mg mieszanki (I)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ (OFERTA) wraz z załączeniem wypełnionego Formularza Kosztorysu ofertowego
odpowiednio: zał. nr 1A do SWZ dla ZADANIA (CZĘŚCI) NR 1 oraz zał. nr 1B do SWZ dla ZADANIA (CZĘŚCI) NR 2.
2. Stosowne pełnomocnictwa m. in. do podpisania oferty, do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia itp. (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w dokumentach zamówienia w SWZ, w szczególności w Rozdz. XII SWZ "INFORMACJA DOT. WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA"

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach, rodzaju i zakresie szczegółowo wymienionych w §18 "Zmiany Umowy" Projektowanych Postanowień Umowy -zał. nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę zakupową Marketlanet Oneplace prowadzonego postępowania, pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę składa się na załączonym Formularzu Ofertowym (wg wzoru) – zgodnie z zał. nr 1 do SWZ wraz z załączeniem Kosztorysu ofertowego - zgodnie z zał. nr 1A dla ZADANIA NR 1 i/lub zał. nr 1B dla ZADANIA NR 2 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.