eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Modernizacja oświetlenia drogowego na ternie gminy Bolesławiec.Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia drogowego na ternie gminy Bolesławiec.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bolesławiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 1a

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 732 32 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslawiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia drogowego na ternie gminy Bolesławiec.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-559010d0-8c3a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00512323/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-559010d0-8c3a-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl lub a.kusmierz@gminaboleslawiec.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zmierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452). 5. Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składani ofert/wniosków) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie zawiadomień i wezwań, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań lub dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub podpisem wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularza do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularza do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Renata Szewczyk (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- art. 18, art. 74 i art. 78 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.),
4) Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej umowy,
5) podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
8) ma Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
9) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
11) Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.I.271.03.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec polegające na:
1) wymianie 3000 szt. istniejących opraw na oprawy z modułami LED (wszystkie istniejące oprawy sodowe i wskazane przez Zamawiającego istniejące oprawy LED),
2) wymianie 84 szt. zegarów sterujących w szafach oświetlenia drogowego i wykonaniu systemu sterowania i zarządzania zmodernizowanym oświetleniem drogowym,
3) wymianie 10 szt. wysięgników na istniejących słupach stalowych,
4) aktualizacji inwentaryzacji geoinformatycznej urządzeń (skrzynki sterujące oświetleniem-SO, słupy oświetleniowe) oświetlenia zewnętrznego (drogi, place, place zabaw, boiska wielofunkcyjne i trawiaste) wraz z bazą danych obiektów oświetlenia w systemie GIS (aktualizacja istniejącego systemu GIS),
w standardzie specjalnej nalepki (zgodnie z wcześniejszą numeracją),
6) wykonaniu audytu efektywności energetycznej urządzeń oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy, po modernizacji, w aspekcie generowanej mocy biernej na poszczególnych obwodach oświetlenia drogowego.
Wszelkie roboty związane z realizacją zmówienia tj. związane z wymianą opraw, wysięgników, zegarów sterujących, odtworzenia numeracji słupów należy wykonywać w trybie awaryjnym.
Zakres i szczegóły związane z realizacją i odbiorem robót zawiera SWZ, PRZEDMIAR i SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowana przez Jędrzeja Komana (Zał. do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

71355200-3 - Wykonywanie badań

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
Cena - waga kryterium – 60 % (pkt.)
Okres gwarancji jakości - waga kryterium – 40 % (pkt.)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2.3.1. Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową lub posiadać środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: milion złotych).
2.3.2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 1 000 000,00 PLN.
2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.;
2.4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i wskażą należycie wykonane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone roboty (zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegające na dostawie w ramach jednej umowy wraz z instalacją (montażem) min. 1000 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED.
2.4.2. Zdolności zawodowe;
Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować następującymi osobami:
• Kierownik robót elektrycznych (kierownik budowy)
Minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy obejmujących prace przy remontach lub budowie lub przebudowie lub utrzymaniu oświetlenia drogowego.
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydana na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623, z późn. zm.).
- Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28.04.2003. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 (D-1 o napięciu znamionowym poniżej 1 kV).
• Monter – instalator – min. 3 osoby
Minimalne kwalifikacje:
- Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28.04.2003. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 (E-1 dla urządzeń, instalacji i sieci poniżej 1 kV)
• Operator podnośnika koszowego – min. 2 osoby
Minimalne kwalifikacje:
- Posiada uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi podnośników koszowych w kategorii I P – podesty nożycowe wolnobieżne, podesty koszowe samojezdne (zwyżki), podesty przewoźne montowane do pojazdów.
UWAGA:
• Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia osoby pełniącej funkcję Kierownika robót elektrycznych do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej).
• Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Montera z funkcją Operatora podnośnika koszowego.
• Zamawiający uzna spełnienie warunku również, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobą posiadające uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2.4.3. Zdolności techniczne:
Wykonawca musi dysponować w celu realizacji zamówienia następującym sprzętem wymienionym w tabeli: Sprzęt Minimalna ilość szt.
Samochód dostawczy - min. 1 szt.
Podnośnik koszowy o wysokości min. 9 m z izolowanym koszem przystosowanym do prowadzenia robót elektrycznych - min. 2 szt.
Oznakowanie aktywne U-26a* - min. 2 szt.
*Wymagane ze względu na prowadzenie robót w na drogach krajowych i wojewódzkich.
2.4.4. Wykonawca musi wykazać, że:
zrealizował co najmniej jedno zadanie z zakresu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem drogowym i posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (aktualny) potwierdzony certyfikatem ISO/IEC 27001.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunku ppkt 2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
• Dla ppkt 2.3.1. Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową lub posiadać środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: milion złotych). Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
• Dla ppkt 2.3.2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 1 000 000,00 PLN.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca złoży kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opłaconej polisy OC, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej w wysokości 1 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku pkt 2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej;
• Dla ppkt 2.4.1. wykaz robót budowlanych polegających na dostawie w ramach jednej umowy wraz z instalacją (montażem) min. 1000 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wg Zał. nr 8 „Doświadczenie zawodowe”; Wykonawca dołączy dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w Zał. nr 8 „Doświadczenie Zawodowe” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów załączy inne dokumenty poświadczające spełnienie warunku.
• Dla ppkt 2.4.2. (zdolność zawodowa) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania spełniającymi wymagania (patrz Rozdział VII pkt 2 ppkt 2.4.2. SWZ) ze wskazaniem imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia oraz podstawy dysponowania, wg Zał. nr 9 „Potencjał kadrowy”.
• Dla ppkt 2.4.3. (zdolność techniczna) wykaz sprzętu, w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem spełniającymi wymagania (patrz Rozdział VII pkt 2 ppkt 2.4.3. SWZ) ze wskazaniem podstawy dysponowania, wg Zał. nr 10 „Wykaz sprzętu”.
• Dla ppkt 2.4.4. wykaz zadań z zakresu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem drogowym wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zadania te zostały wykonane należycie, wg Zał. nr 11 „Wykaz zrealizowanych zadań”. Wykonawca przedłoży certyfikat ISO/IEC 27001 (aktualny) na potwierdzenie wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Wykonawca dołączy dowody określające czy zadania zamieszczone w Zał. nr 11 „Wykaz zrealizowanych zadań” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy zadania zostały wykonane i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadania były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów załączy inne dokumenty poświadczające spełnienie warunku.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:
1.2.1. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
1.2.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 Pzp). Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru Zał. nr 6 (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Zał. nr 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenie swojej oferty wadium w wysokości: 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy i 00/100) na okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bolesławcu
92 8392 0004 2600 2017 2000 0040
UWAGA !!! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 1.1.1. (Zał. nr 2 i 3) oraz oświadczenie z ppkt 1.1.2. (Zał. nr 4) składa każdy (odrębnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy – Zał. nr 6 do SWZ, jeżeli w postępowaniu zachodzą okoliczności opisane w art. 117 ust. 3 Pzp.
1.4.4. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
1.4.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.4.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
1.4.7. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne lub pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający informuje, iż zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 3.038.000,00 zł. Wypłata dofinansowanych środków zadania wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji inwestycji. Zatem Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zadania będzie mógł wypłacić Wykonawcy w ramach zaliczki, jedynie wysokość wkładu własnego.
W przypadku ceny ofertowej (brutto) mieszczącej się w kwocie do 3.100.000,00 zł (włącznie) wkład własny Zamawiającego będzie kwotą wyliczoną jako 2% ceny ofertowej i wyniesie max. 62.000,00 zł.
Jeżeli cena ofertowa (brutto) przekroczy kwotę 3.100.000,00 zł to wkład własny Zamawiającego ustalony zostanie jako różnica ceny ofertowej (brutto) i kwoty przyznanej Promesy w max. wysokości (3.038.000,00 zł), czyli w tym przypadku (powyżej 3.100.000,00 zł): wkład własny = cena ofertowa brutto – 3.038.000,00 zł.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków) Zamawiający informuje, że zmiany umowy zostały określone w SWZ Rozdziale X. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/Wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.