eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Sprzedaż szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV"Ogłoszenie z dnia 2021-05-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049352 z dnia 2021-05-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Sprzedaż szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390760852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kard. B. Kominka 7

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-101

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://pcuz.sisco.info

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sprzedaż szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13dd4b3d-7ad3-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005046/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sprzedaż i dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012184/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-8/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 240 dawek.3. Wskazane w ust. 2 ilości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji, tj. od podpisania umowy do 15 grudnia 2021 r.4. Zamówienia będą realizowane partiami wg składanych zamówień w okresie realizacji umowy.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zakupu wszystkich szczepionek wyszczególnionych w SWZ. Minimalna ilość szczepionek, która zostanie kupiona przez Zamawiającego: 100 szt.6. Szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.), zwanej dalej prawem farmaceutycznym oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.). 7. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanych szczepionek oraz dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego. 8. Wykonawca winien posiadać zezwolenia przewidziane prawem farmaceutycznym. 9. Do każdej dostawy jak w ust. 4 dołączona będzie faktura VAT w formie papierowej.10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie szczepionki o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci /o takich samych parametrach. 11. W sytuacji gdy w obrocie brak będzie szczepionek (odpowiedników), jak również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są to szczepionki, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np.: pisma od producenta, od podmiotów trzecich, itp.). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dowody, dokumenty. 12. Zmiana produktu na zasadach, o których mowa w ust. 10 lub ust. 11 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę produktu, na zasadach określonych w ust. 10 lub ust. 11 Wykonawca bądź Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Umowne prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni licząc od doręczenia braku zgody na zmianę produktu jak wyżej. 13. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy. 14. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną z umowy oraz ewentualne koszty transportu. 15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania szczepionek do Zamawiającego w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, niezależnie od jego wielkości, z wniesieniem do odpowiednich pomieszczeń, z zastrzeżeniem, że termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty. Za krótszy termin dostawy od maksymalnego Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, zgodnie z kryterium oceny.16. Zaoferowany przedmiot umowy będzie dostarczany Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy. 17. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy, tzn. dostarczanie zamówionego towaru do siedziby firmy wskazanej w zamówieniu wraz z wniesieniem do PCUZ – ZOZ S.A – Punkt szczepień.18. Opakowania zbiorcze oraz jednostkowe szczepionek muszą posiadać czytelną nazwę producenta/podmiotu odpowiedzialnego/autoryzowanego przedstawiciela oraz serię i datę ważności;19. Opakowanie zbiorcze, w których Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, muszą zostać oznaczone nazwą (firmą) oraz pełnym adresem Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81129,6

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81129,6

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81129,6

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 634-012-54-42

7.3.3) Ulica: Pułaskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81129,60

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-15
2021-05-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.