eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podole › Dostawa sortów mundurowych leśnika, oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego w roku 2021Ogłoszenie z dnia 2021-05-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049350 z dnia 2021-05-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sortów mundurowych leśnika, oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Grójec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670080767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak ulicy

1.5.2.) Miejscowość: Podole

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.7.) Numer telefonu: 48 661 26 62

1.5.8.) Numer faksu: brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grojec@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojec.radom.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_grojec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sortów mundurowych leśnika, oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdeddd3d-816e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015439/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.2.2021.MR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 134490 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sortów mundurowych leśnika, oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego w roku 2021 według poniższego zestawienia:Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego w roku 2021 winna być wykonana według wzorów określonych:1) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2466).( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt )2) Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14-go marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej, dla niektórych przedmiotów munduru leśnika,( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt )3) Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt )4) Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, ( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt )5) Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, ( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt )6) Zarządzeniem nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.( http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt )Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18200000-1 - Odzież wierzchnia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18300000-2 - Części garderoby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134490

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134449

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134449

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Obsługi Leśnictwa Hanna Skrdzka -Bałata, Piotr Bałata spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8670007706

7.3.3) Ulica: Mieszka I 4

7.3.4) Miejscowość: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165422,70

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31
2021-05-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.