eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Organizacja przewozu osób - transportu podczas WRE2021 - Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Sztafet Silesia 2021 oraz DME2021 - Lekkoatletyczne Drużynowe Mistrzostwa Europy 2021Ogłoszenie z dnia 2021-05-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049346 z dnia 2021-05-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja przewozu osób – transportu podczas WRE2021 – Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Sztafet Silesia 2021 oraz DME2021 – Lekkoatletyczne Drużynowe Mistrzostwa Europy 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: STADION ŚLĄSKI SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243373827

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 24/203

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-029

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubli@stadionslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadionslaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Prawa Handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sport i kultura

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243373827-00028,

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 10

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubli@stadionslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadionslaski.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja przewozu osób – transportu podczas WRE2021 – Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Sztafet Silesia 2021 oraz DME2021 – Lekkoatletyczne Drużynowe Mistrzostwa Europy 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fff46555-8457-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017397/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/16/TPBN/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 595809,26 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług transportowych podczas: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Sztafet Silesia 2021 dla uczestników zawodów

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 280104,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług transportowych podczas: : Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Sztafet Silesia 2021 dla uczestników zawodów

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 71983,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług transportowych podczas: Lekkoatletyczne Drużynowe Mistrzostwa Europy 2021 dla uczestników zawodów

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 243721,3 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 301017,69

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 402926,40

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 301017,69

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Silesia Trip & Hotels Kamil Witor

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma handlowo-usługowa "ALGO" Aldona Golec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342483743

7.3.3) Ulica: Grzyśki 15a

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-560

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Firma Transportowa MISTRAL BUS, S.Tłustowski, A.D. LitawińscySołtysik Sp. z oo.o. Sp.K.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 622695,60

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-05-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77166,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95472,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77166,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Silesia Trip & Hotels Kamil Witor

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma handlowo-usługowa "ALGO" Aldona Golec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342483743

7.3.3) Ulica: Grzyśki 15a

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-560

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Firma Transportowa MISTRAL BUS, S.Tłustowski, A.D. LitawińscySołtysik Sp. z o.o. Sp.K.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77166,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-05-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244512,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 265270,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244512,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Silesia Trip & Hotels Kamil Witor

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma handlowo-usługowa "ALGO" Aldona Golec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342483743

7.3.3) Ulica: Grzyśki 15a

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-560

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Firma Transportowa MISTRAL BUS, S.Tłustowski, A.D. LitawińscySołtysik Sp. z o.o. Sp.K.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244512,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-06-01

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-05-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.