eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drohiczyn › "Dostawa 40 000 litrów oleju opałowego do budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie"Ogłoszenie z dnia 2021-05-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049331 z dnia 2021-05-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa 40 000 litrów oleju opałowego do budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ W DROHICZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 052131977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 51

1.5.2.) Miejscowość: Drohiczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-312

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856557025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsdrohiczyn@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsdrohiczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa 40 000 litrów oleju opałowego do budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf105315-8757-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019218/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS.2600.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 100000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 40 000 litrów oleju opałowego (w tym transport i rozładunek) do budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie przy ul. Warszawskiej 51, posiadającego następującą charakterystykę:- temperatura zapłonu > + 56st.C;- temperatura krzepnięcia < -20st.C;- lepkość kinematyczna w temperaturze 20st.- zawartość siarki < 0,2%;- gęstość w temperaturze 15st.C < 0,860g/ml;- zawartość wody < 200mg/kg.UWAGA:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z dostarczanym olejem opałowym dostarczył Zamawiającemu świadectwo jakości. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że dostarczony olej opałowy posiada parametry wymagane przez Zamawiającego.W przypadku budzącym wątpliwości, co do jakości towaru, Zamawiający zleci uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonego oleju w zakresie wymagań norm. Koszt dodatkowych badań obciąży:- w przypadku potwierdzenia zgodności ze świadectwem jakości – Zamawiającego,- w przypadku niezgodności ze świadectwem jakości – Wykonawcę.Zakwestionowana przez Zamawiającego dostawa oleju opałowego niespełniająca wymogów normy, pozostanie w dyspozycji Wykonawcy a wystawiony rachunek za dostawę nie zostanie opłacony. Wadliwą dostawę oleju Wykonawca odbierze we własnym zakresie od Zamawiającego w ciągu 1 dnia od daty powiadomienia o złej jakości dostawy. Po tym terminie Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami składowania materiału.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 120540,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 122016,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 120540,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. "OPAL" Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5430002524

7.3.3) Ulica: Targowa 84

7.3.4) Miejscowość: Hajnówka

7.3.5) Kod pocztowy: 17-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 120540,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

2021-05-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.