eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radłów › Budowa drogi gminnej klasy D w km 0+000 do km 0+398,7 w miejscowości Radłów, Gmina RadłówOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049090 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej klasy D w km 0+000 do km 0+398,7 w miejscowości Radłów, Gmina Radłów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Radłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej klasy D w km 0+000 do km 0+398,7 w miejscowości Radłów, Gmina Radłów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84a9dab1-af3a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004228/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi gminnej klasy D w km 0+000 do km 0+398,7 w miejscowości Radłów, Gmina Radłów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/umradlow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.miniportal.uzp.gov.pl,sekretariat@gminaradlow.pl, inwestycje@gminaradlow.pl,tgdowski@gminaradlow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2) Zamawiający przewiduje komunikację pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca za pomocą poczty elektronicznej: 1) Andrzej Janicki – kierownik referatu PPI, tel. 14 678 20 44 w 30 e-mail: inwestycje@gminaradlow.pl – sprawy merytoryczne,2) Tomasz Gdowski – e-mail: tgdowski@gminaradlow.pl – sprawy formalne, proceduralne3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.6) Za datę przekazania oferty,wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.8) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. 9) Wykonawcy w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania (znakiem sprawy). W zakresie nie wymienionym powyżej zastosowanie mają zapisy SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej klasy D w km 0+000 do km 0+398,7 w miejscowości Radłów, Gmina Radłów” .c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się Informacji nt. RODO - załącznik nr 10 do SWZ.f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 10 do SWZ. i) Sposób postępowania z danymi osobowymi, w tym ich udostępnianie itd. opisany został w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPI.271.10.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa drogi gminnej klasy D w km 0+000 do km 0+398,7 w miejscowości Radłów, Gmina Radłów”.2) Zadanie realizowane będzie w miejscowości Radłów na działkach ewidencyjnych nr 1927/4; 1930/9; 1930/5; 1930/6; 2025/11; 2025/12; 2033/28; 2709/2; 2710/2. 3) Charakterystyczne parametry budowanej drogi:a) Całkowita długość drogi: 398,70m,b) Szerokość jezdni zasadnicza: 4,50m (2x2,25m)c) Spadek podłużny: 0,30%≤ i ≤ 3,00%d) Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2% w kierunku lewej krawędzi jezdnie) Spadek poprzeczny pobocza: jednostronny 8%f) Szerokość pobocza: 0,75 mg) Klasa drogi: D – dojazdowah) Kategoria drogi: gminna,i) Powierzchnie łączne inwestycji: Powierzchnia jezdni: 1499 (kolor szary) + 583 (kolor czerwony) = 2082 m², Powierzchnia pobocza: 293 m²4) W skład przedmiotowego zadania wchodzi:a) budowa drogi gminnej klasy D od km 0+000,00 do km 0+398,70b) budowa oświetlenia ulicznego c) budowa kanału technologicznego.5) Rodzaj robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: a) roboty przygotowawcze,b) roboty rozbiórkowe istniejących elementów kolidujących z projektowanym zakresem robótc) roboty ziemned) zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu e) budowa oświetlenia ulicznego f) zasypkig) podbudowyh) galanteria drogowai) nawierzchniej) roboty wykończeniowe i porządkowe6) W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do:a) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie zajmowaną strefę robót. Zobowiązuje się Wykonawcę do likwidacji oznakowania po wykonaniu zamówienia,b) wystąpienia do zarządzających sieciami kolidującymi z zakresem robót i opłacenia nadzoru gestorów sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego (jeżeli okaże się to konieczne), c) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający).7) Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają: a) Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 6 do SWZ, b) STWiORB – Załącznik nr 5 do SWZ, c) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.8) W projektowanych postanowienia umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tak więc załączony do SWZ przedmiar robót (Załącznik nr 4) ma na celu wyłącznie umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych elementów robót i posiada on jedynie charakter pomocniczy. 9) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do SWZ, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty. 10) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiar robót, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców lub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej o których mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.2) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu zadania w skład którego wchodziły roboty brukarskie, którego wartość wynosiła co najmniej 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Formularz wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 11 do SWZ.W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:a) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:a) W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale II ust. 7 pkt. 1) SWZ. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, w Rozdziale II ust. 7 pkt. 2) SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

a) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).b) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia 23.06.2021 r.. c) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.d) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr PPI.271.10.21”. e) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).f) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Radłów z siedzibą ul. Kolejowa7 , 33-130 Radłów- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.g) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.h) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.i) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia. 5) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia);- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji jakości, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 10 8589 0006 0240 0000 0026 0004 z podaniem tytułu: „Wpłata zabezpieczenia – sprawa PPI.271.10.21.8) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.9) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.10) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.11) Wypłata, o której mowa w pkt 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 12) Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,- kwota gwarancji lub poręczenia,- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:a) Zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, sposobu wykonania gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie, sposobu wykonania stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy, konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogąca spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, przedłużającej się procedury administracyjnej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. zmiany sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych.  konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa braku możliwości prowadzenia robót na skutek warunków klimatycznych: (gwałtowne opady deszczu, gradobicie, śnieżyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów, przez okres powyżej 4 dni,  nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,  wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  innych okolicznościami niepowstałych z winy Wykonawcy (m.in. koniecznością wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych; koniecznością wykonania robót przez innego Wykonawcę w miejscu wykonywania prac budowlanych), c) Zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą Umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT.2. Warunki i zasady dokonywania zmian określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.2. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Roboty brukarskie, b) Obsługa sprzętu budowlanego np. koparki. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym:• oświadczenia zatrudnionego pracownika,• oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,• poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,• innych dokumentówzawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownikab) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, w sprawie realizacji zamówienia, przedstawi Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt. 2), wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.Zasady i warunki kontroli określa SWZ
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.