eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej - rękawic diagnostycznych, kombinezonów i masek FFP2.Ogłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048958 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej – rękawic diagnostycznych, kombinezonów i masek FFP2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851763213

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. M. B. Fatimskiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14/621-77-91

1.5.8.) Numer faksu: 14/621-47-90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pspr.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pspr.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej – rękawic diagnostycznych, kombinezonów i masek FFP2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a36666b8-af25-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013116/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa środków ochrony indywidualnej - rękawice diagnostyczne, kombinezony i maski FFP2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane w ramach projektu – oś priorytetowa: IX pn „Wzmocnienie strategicznej infastruktuty ochrony zdrowia” – działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - w związku z ralizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.malopolska.pl/psprwtarnowie w dziale zamówienia publiczne www.miniportal.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.malopolska.pl/psprwtarnowie, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@pspr.tarnow.pl2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie merytorycznym: Krzysztof Krzemień, tel. 14 621-77-91 w zakresie proceduralnym: Agnieszka Baran, tel. 14 621-77-913) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID do niniejszego postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.8) Dane postępowanie można wyszukać także na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XIII ust. 7), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem przedmiotowego postępowania.2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty ektronicznej, email: sekretariat@pspr.tarnow.pl3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 2 33-100 Tarnów, Tel. 14 621-77-91 2) Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie oświadcza, że wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie: Al. M. B. Fatimskiej 2 33-100 Tarnów, nr tel. 14 621-77-91, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:iod@pspr.tarnow.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej – rękawic diagnostycznych, kombinezonów, masek FFP2. Nr sprawy: PSPR-OR-271-4/21.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez dalszy okres wymagany odrębnymi przepisami, w szczególności dotyczącymi przechowywania dokumentacji związanej z projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej lub budżetu państwa oraz przez okres wskazany w Jednolitym Wykazie Akt, a jeśli Pana/Pani oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez dalszy okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń i obowiązkowego przechowywania przez administratora dokumentacji księgowej;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PSPR-OR-271-4/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 15758,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej – rękawic diagnostycznych. Minimalne wymagania dotyczące asortymentu zawiera formularz asortymentowo - cenowy - stanowiący załącznik nr 2.1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 6444,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom SWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.4. Ocena końcowa (ilość uzyskanych punktów) wyliczona będzie według wzoru:• Pakiet I: Ocena końcowa = Cena (C1) + Termin realizacji dostawy (T1)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom SWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.4. Ocena końcowa (ilość uzyskanych punktów) wyliczona będzie według wzoru:• Pakiet I: Ocena końcowa = Cena (C1) + Termin realizacji dostawy (T1)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej – maski FFP2. Minimalne wymagania dotyczące asortymentu zawiera formularz asortymentowo - cenowy - stanowiący załącznik nr 2.2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 2777,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom SWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.4. Ocena końcowa (ilość uzyskanych punktów) wyliczona będzie według wzoru:• Pakiet II: Ocena końcowa = Cena (C2) + Termin realizacji dostawy (T2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom SWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.4. Ocena końcowa (ilość uzyskanych punktów) wyliczona będzie według wzoru:• Pakiet II: Ocena końcowa = Cena (C2) + Termin realizacji dostawy (T2)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej – kombinezonów ochronnych. Minimalne wymagania dotyczące asortymentu zawiera formularz asortymentowo - cenowy - stanowiący załącznik nr 2.3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 6536,58 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom SWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.4. Ocena końcowa (ilość uzyskanych punktów) wyliczona będzie według wzoru:• Pakiet III: Ocena końcowa = Cena (C3) + Termin realizacji dostawy (T3)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom SWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.4. Ocena końcowa (ilość uzyskanych punktów) wyliczona będzie według wzoru:• Pakiet III: Ocena końcowa = Cena (C3) + Termin realizacji dostawy (T3)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe:a) W zakresie pakietu I - Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w Pakiecie I asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06 września 2001 (Dz. U. z 2020, poz. 944 z późn. zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie – według załącznika nr 5 do SWZ.b) W zakresie pakietu II - Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie oferowanego w Pakiecie II asortymentu zgodnie z normą europejską EN 149:2001+A1:2009 lub równoważną oraz normą EN 14683:2019+AC:2019 lub równoważną oraz zgodną z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425 lub równoważną, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie – według załącznika nr 5 do SWZ.c) W zakresie pakietu III - Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie oferowanego w Pakiecie III asortymentu zgodnie z normą europejską EN 14126 lub równoważną, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie – według załącznika nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) W zakresie pakietu I - Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w Pakiecie I asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06 września 2001 (Dz. U. z 2020, poz. 944 z późn. zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie – według załącznika nr 5 do SWZ.b) W zakresie pakietu II - Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie oferowanego w Pakiecie II asortymentu zgodnie z normą europejską EN 149:2001+A1:2009 lub równoważną oraz normą EN 14683:2019+AC:2019 lub równoważną oraz zgodną z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425 lub równoważną, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie – według załącznika nr 5 do SWZ.c) W zakresie pakietu III - Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie oferowanego w Pakiecie III asortymentu zgodnie z normą europejską EN 14126 lub równoważną, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie – według załącznika nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);3) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2.1-2.3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw wykluczenia.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale X ust. 4 pkt. 1 SWZ składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy pzp zmiany umowy są dopuszczone jeśli dotyczą:a) Zmian wynikających z przekształceń własnościowychb) Zmian cen urzędowychc) Wprowadzenie zamienników, np. w przypadku zakończenia, wstrzymania, wznowienia lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówieniad) Zmiany wielkości opakowań oraz wynikających z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowiee) Zastąpienia przedmiotu umowy w części produktów o lepszych parametrach, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówieniaf) Zmian niektórych postanowień umowy, np. zmian organizacyjno – technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającegog) Udokumentowanego przez producenta braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu produktu równoważnego przez Zamawiającegoh) Dostarczenia produktów po cenie niższej od wskazanej w umowiei) Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,j) zmiany nazwy handlowej produktu przez producenta z zachowaniem jego parametrów,k) obniżenia ceny,l) w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności, pod warunkiem dostarczenia zamiennika, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia,m) w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem umowy na podstawie decyzji właściwych władz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.