eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGOOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 520 62 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c43e4af3-98c1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu
na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie
przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl
odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między
zamawiającym
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozporządzeniem Rady
Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administrator danych
osobowych to Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta, ul. K. Karasia 15, 64-
100 Leszno;2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Wioletty Kaczmarek
(kontakt pod adresem e-mail: iod@leszno.pl);3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie:• art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 10 RODO;• ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień
publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych;• ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do
informacji publicznej;• ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych;• ustawy z dnia 14.07.1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: IN.271.2.2023
prowadzonym w trybie podstawowym- art. 275 pkt 1) ustawy Pzp;5) Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 i art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO;10) Posiada Pan prawo:• na
podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku
korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust
1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);• na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników);• na
podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego); • do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.11) Nie
przysługuje Pani/Panu prawo:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych
osobowych;• do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art.
21 RODO sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp.1. Skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie”

Opis zadania inwestycyjnego:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Lesznie przy ul. T. Rejtana 1, działka nr 26/36 obręb 0005.AR_124 Zaborowo, jedn.ewid.306301_1, zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SWZ wraz załącznikami.
Zakres prac modernizacyjnych szkoły obejmuje m.in.:
1.1. modernizację dachu hali sportowej,
1.2. wymianę pokrycia dachowego części budynku szkoły,
1.3. modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego znajdującego się na hali sportowej poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne (typu LED),
1.4. montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
1.5. modernizację sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych,
1.6. wymianę stolarki drzwiowej
UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na czynnym obiekcie szkolnym.
Termin zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę robót oznaczono od 08.05.2023 r. do 29.09.2023 r.
Roboty budowlane są realizowane w ramach projektu „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Lesznie”, na które Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3990/PolskiLad.

Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: projekcie zagospodarowania terenu (projekcie architektoniczno-budowlanym) oraz projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Wymienione dokumenty są załącznikami SWZ (Załącznik nr 8 do SWZ na roboty budowlane) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem dla przedmiotu zamówienia:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową brutto (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
gdzie:
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
2) Czas reakcji (R)– waga kryterium to 40 pkt.
Znaczenie kryterium „czas reakcji” (R) - 40% (najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 40 pkt.)
W tym kryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji.

We wzorze umowy (Załącznik 7a i 7b do SWZ) określono minimalny czas reakcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w ewentualnych konsultacjach z Zamawiającym.

W przypadku deklarowanego skrócenia czasu reakcji Zamawiający przyzna odpowiednio punkty. Zamawiający przewidział, że czas reakcji nie może być dłuższy niż 4 godziny od odbioru przez Wykonawcę (Inspektora) informacji przekazanej przez Zamawiającego. Ilość punktów za czas reakcji zostanie określona według następujących zasad:

Czas reakcji 4 godziny – 0 punktów
Czas reakcji 3 godziny – 20 punktów
Czas reakcji 2 godziny – 40 punktów

UWAGA:
a) Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pełnych godzinach tj.: 2, 3 lub 4 godziny.
b) Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
c) Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewskazana/niezaznaczenia w formularzu oferty czasu reakcji
Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje maksymalny czas reakcji (tj. 4 godziny), a tym samym
w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzymuje 0 pkt.
d) W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym więcej niż jednego deklarowanego czasu reakcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował czas reakcji najdłuższy spośród oznaczonych przez Wykonawcę i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie
z powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + R
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz niniejszej SWZ.
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Rzepakowej w Lesznie”
Opis zadania inwestycyjnego:
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Rzepakowej w Lesznie na odcinku od działkach nr 536/2 i 535/9 o dł. 143,25 m, która swym zakresem obejmuje w szczególności:
 wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
 wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników,
 wykonanie kanalizacji deszczowej,
 montaż studni i wpustów.
UWAGA!
Termin zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę oznaczono na 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY: nie później niż 14 dni, od dnia podpisania umowy na roboty budowlane
Termin odbioru końcowego robót do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia robót budowlanych.

Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: projekcie zagospodarowania terenu, projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- STWiORB oraz w poglądowym kosztorysie ofertowym robót. Wymienione dokumenty są załącznikami SWZ (Załącznik nr 8 do SWZ na roboty budowlane) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem dla przedmiotu zamówienia:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową brutto (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
gdzie:
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
2) Czas reakcji (R)– waga kryterium to 40 pkt.
Znaczenie kryterium „czas reakcji” (R) - 40% (najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 40 pkt.)
W tym kryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji.

We wzorze umowy (Załącznik 7a i 7b do SWZ) określono minimalny czas reakcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w ewentualnych konsultacjach z Zamawiającym.

W przypadku deklarowanego skrócenia czasu reakcji Zamawiający przyzna odpowiednio punkty. Zamawiający przewidział, że czas reakcji nie może być dłuższy niż 4 godziny od odbioru przez Wykonawcę (Inspektora) informacji przekazanej przez Zamawiającego. Ilość punktów za czas reakcji zostanie określona według następujących zasad:

Czas reakcji 4 godziny – 0 punktów
Czas reakcji 3 godziny – 20 punktów
Czas reakcji 2 godziny – 40 punktów

UWAGA:
a) Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pełnych godzinach tj.: 2, 3 lub 4 godziny.
b) Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
c) Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewskazana/niezaznaczenia w formularzu oferty czasu reakcji
Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje maksymalny czas reakcji (tj. 4 godziny), a tym samym
w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzymuje 0 pkt.
d) W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym więcej niż jednego deklarowanego czasu reakcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował czas reakcji najdłuższy spośród oznaczonych przez Wykonawcę i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie
z powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + R
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz niniejszej SWZ.
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za nadzór nad robotami budowlanymi:
A. Dla części I przedmiotu zamówienia:
 jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej –Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• posiada łącznie co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień) polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) robót konstrukcyjno-budowlanych lub kierowaniu (pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót) robotami budowlanymi, w tym co najmniej na jednym zadaniu polegającym na budowie/przebudowie/remoncie dachu o powierzchni min. 1000m2,
• posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora zespołu inspektorów nadzoru, polegające na koordynacji czynności na budowie inspektorów nadzoru inwestorskiego w co najmniej 2 specjalnościach tj.: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności sanitarnej, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót budowlanych w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• posiada łącznie co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień) polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) robót budowlanych sanitarnych lub kierowaniu (pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót) robotami budowlanymi sanitarnymi,
 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności elektrycznej, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót budowlanych branży elektrycznej w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• posiada łącznie co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień) polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) robót budowlanych elektrycznych lub kierowaniu (pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót) robotami budowlanymi elektrycznymi,
• doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) lub na stanowisku kierownika budowy/robót przy wykonywaniu jednej instalacji fotowoltaicznej na dachu/ach budynku/ów, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

B. Dla części II przedmiotu zamówienia:

 jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności drogowej –Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej drogowej, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń,
• posiada łącznie co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami.
 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności sanitarnej, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
• uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan, bez ograniczeń.

UWAGA:
Osoby wyznaczone na Inspektorów Nadzoru muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustaw Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale 6 ust 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.


2.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. a) powyżej.

3.Dokumenty podmiotów trzecich:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2. Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu,
o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
3. W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wymaga Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty, które należy złożyć:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,

2. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3 do SWZ (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ,
4) Oświadczenie dot. rodzajów usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 5 do SWZ,
5) Oświadczenie dotyczące wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego zadania – Załącznik nr 8 do SWZ,
6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wymagana forma:
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium dla Części I przedmiotu zamówienia w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych zero groszy).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM - znak sprawy IN.271.2.2023 „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Lesznie”.
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

4. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:
1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ).
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z postanowieniami przepisu art. 454 ustawy Pzp nie mogą mieć charakteru zmiany istotnej. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1) wydłużenia procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
2) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,
3) wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego,
4) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej robót budowlanych,
5) z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w szczególności,
w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
2. Zmiany osobowe:
1) zmiana Inspektora Nadzoru oraz zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy.
3. Pozostałe zmiany:
1) Zmiana wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą
z tej zmiany;
2) Zmiana sposobu rozliczania niniejszej Umowy.
3) Wystąpienie konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Inspektor Nadzoru poniósł w związku z wynikającymi
z niniejszej Umowy planowanymi świadczeniami.
4. Zmianę umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Inspektora Nadzoru, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Inspektora Nadzoru nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Inspektora Nadzoru spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) Inspektora Nadzoru, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Inspektor Nadzoru:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Inspektora Nadzoru lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Inspektor Nadzoru spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Inspektora Nadzoru względem jego Podwykonawców;
4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 4,
2) wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być wyrażony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania
z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Wniosek należy złożyć, zgodnie
z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno za pomocą formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż na
4 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w
ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną
zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.