eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką"Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 022 487 11 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: akolnierzak@gminaleszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-504858c6-98be-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019668/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego przez link: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl
3. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego.
6. Złożenie oferty oraz pozostałych dokumentów zostało opisane w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania i/lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniu oraz w przypadku wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, także dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wystarczy zalogowanie Wykonawcy na Platformie zakupowej, bez konieczności jeszcze rejestracji.
9. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczenie, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz fotowoltaiką” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi. Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego będzie polegała na reprezentowaniu Zamawiającego na budowie i sprawowaniu kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wymagane będą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności:
1) konstrukcyjno – budowlanej – wymagane uprawnienia bez ograniczeń;
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych;
4) instalacyjnej teletechnicznej lub informatycznej.

3. Osoby, które będą pełniły funkcje inspektorów nadzoru poszczególnych branż muszą przynależeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego i posiadać ubezpieczenie OC.
4. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby do kilku specjalności, jeżeli posiada kilka rodzajów uprawnień.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego np. wynikający z konieczności zmiany zakresu robót budowlanych z którymi usługa nadzoru jest związana

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi (każda w ramach jednej umowy lub kontraktu) polegające na pełnieniu kompleksowej funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/ remontu budynku oświatowego/kompleksu budynków oświatowych lub użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych co najmniej 5 000 000,00 zł brutto każde (słownie: pięć milionów zł), przy czym przynajmniej 1 zadanie musi być budynkiem oświatowym z węzłem żywieniowym.

/W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przynajmniej jeden z tych wykonawców musi spełnić w/w warunek w całości.
W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca musi spełnić w/w warunek w całości/.
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami i nadzorowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem (od daty uzyskania uprawnień), określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej musi wykazać, że posiada doświadczenie i pełnienia funkcję inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót w zakresie co najmniej 2 zadań budowy/rozbudowy/ przebudowy/remontu budynku oświatowego/kompleksu budynków oświatowych lub użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych co najmniej 5 000 000,00 zł brutto każde (słownie: pięć milionów zł).
/Wykonawca zobowiązany będzie wskazać spełnienie w/w warunku w załączniku nr 7 – wykaz osób, w kolumnie doświadczenie.
b) co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami i nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 3 letnim doświadczeniem (od daty uzyskania uprawnień) określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej musi wykazać, że posiada doświadczenie i pełnienia funkcję inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót w zakresie co najmniej 2 zadań budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu budynku oświatowego/kompleksu budynków oświatowych lub użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych w tym zakresie na co najmniej 500 000,00 zł brutto każde (słownie: pięćset tysięcy zł).
/Wykonawca zobowiązany będzie wskazać spełnienie w/w warunku w załączniku nr 7 – wykaz osób, w kolumnie doświadczenie.
c) co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem (od daty uzyskania uprawnień) określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej musi wykazać, że posiada doświadczenie i pełnienia funkcję inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót w zakresie co najmniej 2 zadań budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu budynku oświatowego/kompleksu budynków oświatowych lub użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych w tym zakresie na co najmniej 400 000,00 zł brutto każde (słownie: czterysta tysięcy zł).
/Wykonawca zobowiązany będzie wskazać spełnienie w/w warunku w załączniku nr 7 – wykaz osób, w kolumnie doświadczenie.
d) co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej teletechnicznej i/lub informatycznej posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania w specjalności instalacyjnej teletechnicznej i/lub informatycznej z co najmniej 3 letnim doświadczeniem (od daty uzyskania uprawnień) określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w specjalności teletechnicznej musi wykazać, że posiada doświadczenie i pełnienia funkcję inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót w zakresie co najmniej 2 zadań budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu budynku oświatowego/kompleksu budynków oświatowych lub użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych w tym zakresie na co najmniej 200 000,00 zł brutto każde (słownie: dwieście tysięcy zł).
/Wykonawca zobowiązany będzie wskazać spełnienie w/w warunku w załączniku nr 7 – wykaz osób, w kolumnie doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania oraz o braku przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp – Załącznik nr 5 do SWZ.
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania oraz na potwierdzenie w zakresie braku przesłanek wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – zastosowanie będzie miał przepis, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 6 do SWZ.
6) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 8.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku warunku doświadczenia Wykonawcy:
W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przynajmniej jeden z tych wykonawców musi spełnić w/w warunek w całości.
W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca musi spełnić w/w warunek w całości/.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany umowy zawarte są w par. 9 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.