eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich oraz tłuszczy do Zakładu Karnego w SiedlcachOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048473 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich oraz tłuszczy do Zakładu Karnego w Siedlcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 47

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_siedlce@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich oraz tłuszczy do Zakładu Karnego w Siedlcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e601ee73-af07-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00048075/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich i tłuszczy do Zakładu Karnego w Siedlcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/455132

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/455132

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej zawarta jest w rozdziale XVII SWZ - Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODA zawarte są w rozdziale XXXIX SWZ - Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODA zawarte są w rozdziale XXXIX SWZ - Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.1.2021.JR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów mleczarskich oraz tłuszczy wyszczególnionych w poniższej 1. Mleko w proszku półtłuste; opakowanie jednostkowe do – 25 kg, 2 000 kg2. Śmietana 18 % tłuszczu; opakowanie 0,4 litra, 600 l3. Ser topiony kostka, mix smaków; opakowanie jednostkowe 100g, 500 kg4. Ser topiony serdelek, mix smaków; opakowanie jednostkowe 100g, 600 kg5. Twaróg półtłusty formowany hermetycznie; kostka 200g, 4 800 kg6. Serek homogenizowany waniliowy; opakowanie jednostkowe 150g, 1 200 kg7. Ser twardy krojony w plastry gr. 1 mm, typu ,,Gouda”; 300 kg8. Serek smakowy typu ,,Fromage”; kostka 100g, 700 kg9. Serek kanapkowy, naturalny; opakowanie jednostkowe 125g, 600 kg10. Serek typu ,, wiejski” opakowanie jednostkowe 150g, 500 kg11. Serek typu ,,Fromage”, mix smaków, kubek 80 g, 500 kg12. Olej spożywczy rzepakowy; opakowanie jednostkowe 5 litrów, 2 500 l13. Margaryna do smarowania pieczywa; opakowanie kostka 250g, zawartość tłuszczu min. 35%, 8 000 kg14. Masło roślinne; opakowanie kostka 250g, zawartość tłuszczu min. 50%, 1600 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15410000-5 - Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postepowania b) nie zostaną odrzucone prze zamawiającego2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który oprócz spełnienia warunków formalnych przedłoży najkorzystniejszą ofertę uzyskującą w klasyfikacji punktowej najwyższy bilans punktowy kryteriów wyboru ofert.3. Kryteria wyboru ofert:- CENA OFERTY - waga kryterium 60 %- TERMIN REALIZACJI REKLAMACJI – waga kryterium 40 %4. Ocena kryterium - „Cena oferty” w zł:1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”: Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pktgdzie:a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena oferty” ocenianej oferty;b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;c) C - cena w ofercie ocenianej (badanej).5. Ocena kryterium „Termin realizacji reklamacji” w dniach:1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin realizacji reklamacji”: - termin realizacji reklamacji od 37h do 48h – 0 punktów- termin realizacji reklamacji od 25h do 36h – 20 punktów- termin realizacji reklamacji do 24h – 40 punktówZamawiający termin realizacji reklamacji będzie liczył od momentu przesłania Wykonawcy faksem bądź email zgłoszenia reklamacjiMaksymalny termin realizacji reklamacji nie może przekroczyć 48 h, w przypadku zaoferowania terminu realizacji reklamacji dłuższego od 48 h, oferta otrzyma 0 pkt. W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji tj. 48 godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:1. Wykonawca spełni warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli: Wykonawca spełni warunek jeżeli figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym; 2. Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli: Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia (Załącznik nr 3 SWZ);3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia (Załącznik nr 3 SWZ)4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że: Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową, jeżeli wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia (Załącznik nr 3 SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z §3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeni, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) uznaje, że podmiotowym środkiem dowodowym w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 SWZ). Oświadczenie to zgodnie z art. 273 Pzp Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający żąda od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. (np. CEIDG, KRS)2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, oraz dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeni, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) uznaje, że podmiotowym środkiem dowodowym w wyżej wymienionych przypadkach jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 SWZ). Oświadczenie to zgodnie z art. 273 Pzp Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych.1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w formularzu ofertowym adres internetowy tej bazy danych z której zmawiający pobierze podmiotowy środek dowodowy.2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca załącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (Załącznik nr 3 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może wyłącznie dotyczyć zmian ceny, a w konsekwencji wartości zamówienia, spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Zmiana ceny wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Zmiana dotyczy różnicy w stawce podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/455132

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-13

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.