eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie"Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270641184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chełmońskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 616 44 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@szpital.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.jaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f5737e1-9705-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dalsza numeracja zgodna z Rozdz. XIV SWZ:
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
- drogą elektroniczną: zampubl@szpital.jaworzno.pl;
- poprzez Platformę MarketPlanet, dostępną pod adresem: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl/
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga dokonania następujących czynności:
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Pozostałe wymagania zostały podane w Rozdziale XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
3. Administratorem danych osobowych jest:
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie; ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno
tel. 32 616 44 82; fax. 32 751 98 44; www.szpital.jaw.pl
4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49 – w przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl
Pozostałe informacje dotyczące RODO dostępne są w Rozdz. II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.III.240/02/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonywanie usług odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odbierania i przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia selektywnie zebranych odpadów komunalnych o kodach:
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 01 01 Odpady segregowane: papier + tektura
20 01 02 Odpady segregowane: szkło
20 01 39 Odpady segregowane: tworzywa sztuczne
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 01 40 Metale
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w Pakiecie 1 przewiduje prawo opcji, w ilościach określonych w załączniku 3.1 do
SWZ specyfikacja asortymentowo – cenowa; prawem opcji objęte są dodatkowe wywozy, które
stanowią także dodatkowe kryterium oceny ofert („Dodatkowy odbiór na wezwanie
telefoniczne”).
*Prawo opcji- ilość dodatkowych wywozów
Odpady komunalne zmieszane - 1
Papier i tektura - 6
Szkło - 2
Tworzywa sztuczne - 2
Odpady biodegradowalne - 4
Maksymalna wartość opcji wynosi 4 247,10 zł netto, 4 586,87 zł brutto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający W Pakiecie 1 przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zwiększonych potrzeb w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności na skutek przyjęcia większej liczby pacjentów niż przewidywano. W przypadku zwiększenia ilości odpadów, zamówienie uzupełniające dokonane będzie
na podstawie nowej umowy, zawartej w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia uzupełniającego nie będzie większy, niż 10 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy odbiór na wezwanie telefoniczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy (emisja spalin)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów medycznych o niżej wymienionych kodach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) oraz odpadów niebezpiecznych o kodach 160604 i 160605, wytworzonych przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.
Wykaz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania:
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu,
pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 08 Leki cytostatyczne i cytotoksyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 06 Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający W Pakiecie 2 przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zwiększonych potrzeb w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności na skutek przyjęcia większej liczby pacjentów niż przewidywano. W przypadku zwiększenia ilości odpadów, zamówienie uzupełniające dokonane będzie
na podstawie nowej umowy, zawartej w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia uzupełniającego nie będzie większy, niż 10 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji przy dodatkowych wywozach awaryjnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

W Pakiecie 1:
Zamawiający wymaga:
- posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gmina Jaworzno zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.);
- posiadania wpisu do rejestru BDO w zakresie podmiotu transportującego odpady zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 2022 poz. 699 z 2022 r. z późn. zm.).

W Pakiecie 2:
Zamawiający wymaga:
- posiadania wpisu do rejestru BDO w zakresie podmiotu transportującego odpady zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 2022 poz. 699 z 2022 r. z późn. zm.);
- dysponowania instalacją do unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

W Pakiecie 2:
Warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostaną uznane za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże że:
- wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dwóch usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł każda. W przypadku usług rozliczanych w walutach innych niż polski złoty, należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- dysponuje co najmniej dwiema osobami (koordynator, kierowca), które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postepowania:

W pakiecie 1 i 2:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W pakiecie 1:
1) Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gmina Jaworzno zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.);
2) Dokument potwierdzający wpis do rejestru BDO w zakresie podmiotu transportującego odpady zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 2022 poz. 699 z 2022 r. z późn. zm.).

W pakiecie 2:
1) Dokument potwierdzający wpis do rejestru BDO w zakresie podmiotu transportującego odpady zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 2022 poz. 699 z 2022 r. z późn. zm.).
2) Oświadczenie o dysponowaniu instalacją do unieszkodliwiania odpadów.
3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykonawca musi wykazać dwie usługi o wartości minimum 150 tys. złotych, polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych; - wzór druku wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
4) Dowody określające czy usługi powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - wzór druku wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dalsza numeracja zgodna z Rozdz. XI SWZ:
1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego:
1) Formularz asortymentowo-cenowy: Załącznik nr 3.1 – 3.2 do SWZ.
2) W zakresie Pakietu 1 i 2: Podpisany opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 3.1a – 3.2a do SWZ.
3) W zakresie Pakietu 1: Wykaz pojazdów, jeśli w ramach kryterium oceny ofert Wykonawca oferuje samochody spełniające normy emisji spalin; - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dalsza numeracja zgodna z SWZ, Rozdz. XI:
2) W zakresie Pakietu 1 i 2: Podpisany opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio
Załącznik nr 3.1a – 3.2a do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dalsza numeracja zgodna z Rozdz. XIII SWZ:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia ujęte są we wzorach umów - Załącznikach nr 4a i 4b do SWZ .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Numeracja zgoda z Rozdz. VII SWZ:
1. Termin realizacji zamówienia wynosi:
Pakiet 1 – 12 miesięcy od podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 03.03.2023 r.
Pakiet 2 – 12 miesięcy od podpisania umowy

Numeracja zgoda z Rozdz. IX SWZ: PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp. i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835).
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp oraz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.