eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › DOSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KLINIKI KARDIOLOGII NA WYSOKIM PARTERZE SEGMENTU L DLA POTRZEB OŚRODKA UMIARAWIANIA ARYTMII W SPSK 4 W LUBLINIE.Ogłoszenie z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048146 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
DOSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KLINIKI KARDIOLOGII NA WYSOKIM PARTERZE SEGMENTU L DLA POTRZEB OŚRODKA UMIARAWIANIA ARYTMII W SPSK 4 W LUBLINIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPSK 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288751

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. K. Jaczewskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-954

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 817244360

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk4.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KLINIKI KARDIOLOGII NA WYSOKIM PARTERZE SEGMENTU L DLA POTRZEB OŚRODKA UMIARAWIANIA ARYTMII W SPSK 4 W LUBLINIE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a6e0309-ae60-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.14. Zamawiający wymaga, aby przesyłane poprzez Platformę Zakupową dokumenty były sporządzane w wybranych przez Wykonawcę formatach danych spośród: .txt, .rtf,..pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx , .pptx, .cvs, .jpg, ..tif.Do kompresji danych Zamawiający dopuszcza format: .zip, .7zip, .rarZamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów we wszystkich formatach wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu tj.: TSL, XMLsing, XadeS, PadES, CadES, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ w Rozdz. V pkt. C, ppkt.16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ w Rozdz. V pkt. C, ppkt.16

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EDZ.242-6/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KLINIKI KARDIOLOGII NA WYSOKIM PARTERZE SEGMENTU L DLA POTRZEB OŚRODKA UMIARAWIANIA ARYTMII W SPSK 4 W LUBLINIE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty, które nie zostały odrzucone będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:cena – 60%okres gwarancji na roboty budowlane – 15%termin wykonania – 25%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunkud) Zdolności technicznej lub zawodowej. d.1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto każda z nich, polegające na budowie, przebudowie lub generalnym remoncie, gdzie co najmniej jedna robota budowlana wykonywana była w czynnym obiekcie definiowanym jako obiekt klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.d.2) dysponuje i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń objętymi przedmiotem zamówienia tj. co najmniej: - jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej mającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,- jedną osobą posiadającą uprawnienia w branży elektrycznej i mającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych,- jedną osobą posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnej i mającą, co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnychKierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz .U. z 2020 poz. 220 ze zm.).W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.Zamawiający nie będzie żądał dokumentu wskazanego w pkt. 1) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz robót budowlanych **) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat ( przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr do 7 SWZ3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ**) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami- podawane informacje muszą dotyczyć wyłącznie robót budowlanych w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.2. Potencjał podmiotu udostępniającego zasoby:1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2) potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówieniac) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 4) Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ);pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 3.W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów :- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wytycznych wskazanych w Rozdz. 4 pkt. 2 ppkt. 3)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 4 500,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Pełnomocnictwo powinno:- precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).2) Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu – podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 1.2 lit. d.1) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Strony ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić według niżej określonych zasad i warunków:1) w zakresie wynagrodzenia: w przypadku zmiany stawek VAT - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;2) w zakresie terminu realizacji: w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których uprzednie wykonanie warunkuje wykonanie robót podstawowych – termin realizacji niniejszej umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;3) w przypadku zmiany, rezygnacji z podwykonawcy, jeśli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą – zmiany dokonane zostaną zgodnie z trybem opisanym w § 6;4) w przypadku powierzenia nowego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy, jeśli:a. konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę;b. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia;c. konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów;d. w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 6;– zmiany dokonane zostaną zgodnie z trybem opisanym w § 6;5) W zakresie osobowym: nastąpiła zmiana osób wykonujących określone funkcje – nowa osoba ze strony Wykonawcy nie może posiadać niższych kwalifikacji i doświadczenia niż wymagania podane w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.