eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarny Bór › Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Czarnym BorzeOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Czarnym Borze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarny Bór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 18

1.5.2.) Miejscowość: Czarny Bór

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-379

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748450139

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czarny-bor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarny-bor.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Czarnym Borze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9d2a776-9586-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024326/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Czarnym Borze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715850

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platforma zakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_bor

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Ofertę należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: - Administratorem danych jest Urząd Gminy Czarny Bór z siedzibą w przy ul. Głównej 18, 58-379 Czarny Bór reprezentowany przez Wójta, - Urząd Gminy Czarny Bór powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 74-8450139, e-mail kadry@czarny-bor.pl, - Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia, archiwizacji dokumentacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych, - Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub od innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca; przetwarzanie danych obejmuje w szczególności , imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, -Odbiorcami Pni/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadanie realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o informacji publicznej z dnia 6 września 2001, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz operator pocztowy/kurier; inne podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym świadczących usługi prawnicze, audytowe, informatyczne, niszczenia dokumentów), - Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Czarny Bór, - Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała brakiem realizacji usługi. - Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, - Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKR.272.2.2023.OK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego przy stadionie sportowym w Czarnym Borze. Przedmiotem Części I zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających przebudowie i rozbudowie budynku zaplecza sanitarnego przy stadionie sportowym w Czarnym Borze. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę części istniejącego budynku zlokalizowanego przy stadionie sportowym w Czarnym Borze na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię (wraz z jej wyposażeniem). Poddasze pełni funkcje techniczne i zapleczowe. Budynek istniejący nie zmieni swojej funkcji. Dodatkowo część zadaszenia będzie pełniła funkcję wiaty dla ratraka obsługującego teren. Budynek istniejący pełni funkcję zaplecza sanitarno-szatniowego dla kompleksu sportowego. Budynek nowo projektowany będzie stanowił przestrzeń wspierającą działanie kompleksu – częścią gastronomiczno-sanitarną oraz miejscem spotkań. Charakterystyczne parametry obiektu: powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 157 m²; powierzchnia użytkowa projektowanego budynku parter + antresola 202.29 m²; kubatura brutto cz. projektowana 1512 m³; wysokość projektowanego budynku (do okapu) 3.26 m; wysokość projektowanego budynku(do kalenicy) 9.82m; spadek dachu projektowanego 45%; wymiary projektowanego budynku w rzucie 22,05x 7,5 m; wymiary istniejącego budynku w rzucie 19,30x 7,5 m; wymiary zadaszenia 55.5x12,30; liczba kondygnacji 1 kondygnacja; powierzchnia zabudowy istniejącego budynku 142 m²; powierzchnia użytkowa części przebudowywanej: 19 m². Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej, która stanowi integralna część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262520-2 - Roboty murowe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

39100000-3 - Meble

39151000-5 - Meble różne

42511110-5 - Pompy grzewcze

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09330000-1 - Energia słoneczna

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

39711130-9 - Chłodziarki

30213200-7 - Komputer tablet

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II Budowa parkingu przy ul. Wesołej w Czarnym Borze. Przedmiotem Części II zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu przy ul. Wesołej w Czarnym Borze (zgodnie z dokumentacją projektową) oraz utwardzeniu terenu boiska (zgodnie z projektem zgłoszenia robót budowlanych). Zakres prac przewiduje wykonanie parkingu dla pojazdów osobowych oraz pojazdów osobowych turystycznych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przyłączem wodnym i przyłączem sanitarnym. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie następujących czynności i elementów: budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i pojazdów osobowych turystycznych; budowa oświetlenia drogowego; budowa kanału technologicznego-odcinkowo; budowa kanału technologicznego – odcinkowo; budowa odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej; budowa zjazdu publicznego w ul. Wesołej; wycinka istniejących drzew kolidujących z inwestycją wg. odrębnej decyzji administracyjnej; odtworzenie zieleni; rozbiórka kolidujących elementów zagospodarowania (np. gazociąg, nawierzchnie); roboty porządkowe. W ramach utwardzenia części powierzchni działki na 271/3 obręb Czarny Bór stanowiącej teren stadionu sportowego należy wykonać m.in.: rozebranie istniejącego utwardzenia terenu; wykonanie korytowania placu; wykonanie nowych podsypek tłuczniowych; wykonanie podbudowy placów i schodów z betonu; obłożenie betonu płytkami granitowymi. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej oraz projektem zgłoszenia robót budowlanych, które stanowią integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233140-2 - Roboty drogowe

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postęp. wyklucza się: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozp. 765/2006 i rozp. 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozp. 765/2006 i rozp. 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości , jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozp. 765/2006 i rozp. 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Warunki udziału w postępowaniu 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2, dot.: zdolności technicznej lub zawodowej (odrębnie dla każdej części zam.): Część I: Zam. uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie (w rozumieniu art. 3 ustawy PB) budynku kubaturowego o min. pow. zabudowy 120 m2 każda z robót budowlanych. Przez 1 robotę budowlaną Zam. rozumie robotę wykonaną na podstawie 1 umowy lub 1 zadania inwestycyjnego. Zam. uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: kierownikiem budowy: ważne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.071994 r. PB lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy PB oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE; min. doświadczenie: 4 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej OIIB; kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ważne uprawnienia do kierowania robotami w spec. instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujące swym zakresem zakres prac objętych zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy PB oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE; min. doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej OIIB; kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: ważne uprawnienia do kierowania robotami w spec. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. PB lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy PB oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE; min. doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej OIIB. Część II: Zam. uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie (w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane) ciągu pieszo-rowerowego lub ciągu pieszo-jezdnego lub drogi lub placu lub parkingu z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej o min. pow. 1.000,00 m2 każda z robót budowlanych. Przez 1 robotę budowlaną Zam. rozumie robotę wykonaną na podstawie 1 umowy lub 1 zadania inwestycyjnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: kierownikiem budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej: ważne uprawnienia do kierowania robotami w spec. drogowej bez ograniczeń, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. PB lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy PB oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE; min. doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień; członek właściwej OIIB; kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ważne uprawnienia do kierowania robotami w spec. instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujące swym zakresem zakres prac objętych zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. PB lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy PB oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE; min. doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej OIIB; kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: ważne uprawnienia do kierowania robotami w spec. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. PB lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy PB oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE; min. doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej OIIB. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczeń budowlanych przez daną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; oświadczeniea o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przegotowanie oferty lub oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 2

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik Nr 5a / Załącznik Nr 5b; wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6a / Załącznik Nr 6b; oświadczenie, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia – Załącznik Nr 7

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 1) Część I w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych); 2) Część II w wysokości 0.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, 67 8395 0001 0023 7158 2000 0006 – z zaznaczeniem na przelewie „wadium – nazwa zadania, którego dotyczy – nazwa części”; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wymagania dotyczące gwarancji i poręczeń: 1) dokument musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy w całym okresie związania ofertą; 2) gwarancje i poręczenia należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej; 3) z treści dokumentu musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium zostały określone w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie przepisów ustawy Pzp, traktowani są jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno określać zakres czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony. Oświadczenia dotyczące każdego z tych Wykonawców podpisuje każdy z nich osobno, chyba że co innego wynika z załączonych do oferty pełnomocnictw. Oświadczenia składane są przez każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu. Forma pełnomocnictwa udzielanego pełnomocnikowi musi spełniać wymagania co do formy złożenia oferty (art. 99 § 1 KC). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazując spełnianie warunków, składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego jednoznacznie wynika, które części zamówienia będzie realizował Wykonawca wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Załączniku nr 4 do SWZ . W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w terminie określonym w Części 5 punkcie 5.5. SWZ, przedkładają wymagane oświadczenia i dokumenty względem każdego Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w §26 Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiącym załącznik nr 8a / 8b do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_bor

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.