eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego i konserwacji ruchomego dna wraz z przegrodą zamontowanego na Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych "AQUA LUBLINOgłoszenie z dnia 2022-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego i konserwacji ruchomego dna wraz z przegrodą zamontowanego na Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych „AQUA LUBLIN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060972765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filaretów 44

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-609

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814665100

1.5.8.) Numer faksu: 814665101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@mosir.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego i konserwacji ruchomego dna wraz z przegrodą zamontowanego na Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych „AQUA LUBLIN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b0ee9bd-7922-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00048036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZP.261.21.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 148051,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego
i konserwacji ruchomego dna wraz z przegrodą zamontowanego na Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych „AQUA LUBLIN”
5.2 Szczegółowy opis wymagań w stosunku do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zawarto
w Kosztorysie ofertowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiących odpowiednio
Zał. Nr 1A oraz Zał. Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.