eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego i konserwacji ruchomego dna wraz z przegrodą zamontowanego na Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych "AQUA LUBLINOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego i konserwacji ruchomego dna wraz z przegrodą zamontowanego na Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych „AQUA LUBLIN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060972765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filaretów 44

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-609

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814665100

1.5.8.) Numer faksu: 814665101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@mosir.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego i konserwacji ruchomego dna wraz z przegrodą zamontowanego na Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych „AQUA LUBLIN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b0ee9bd-7922-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. 2. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż
oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
wezwania i informacje, będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin 3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert, zmiana lub wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, Zamawiający, nie przewiduje innego sposobu
komunikowania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ:
https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wyborem Zamawiającego w języku polskim drogą
elektroniczną przy życiu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 344) za pośrednictwem Platformy
Zakupowej zwanej dalej Platformą, link do Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie Załącznikiem
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych (Dz. U. 2018 r. poz.180 t.j. z dnia 22.01.2018 r.) i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Wymagania techniczne i
organizacyjne opisane zostały w regulaminie platformazakupowa.pl pod adresem: www.
platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych
folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można
spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB, W przypadku większych plików
zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
20-609 Lublin,
ul. Filaretów 44
Tel. (81) 466 51 00; Fax (81) 466 51 01
Strona internetowa: www.mosir.lublin.pl
e-mail: osrodek@mosir.lublin.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ZZP.261.21.2021 prowadzonym w trybie –
podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (jednakże
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników );
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a
także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na
Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, którychdane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.261.21.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego
i konserwacji ruchomego dna wraz z przegrodą zamontowanego na Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych „AQUA LUBLIN”
5.2 Szczegółowy opis wymagań w stosunku do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zawarto
w Kosztorysie ofertowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiących odpowiednio
Zał. Nr 1A oraz Zał. Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Doświadczenia
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę przeglądu i konserwacji dna ruchomego o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tys. złotych 00/100 brutto).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed uływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , zdodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ na potwierdzenia warunku określonego w pkt. 8.2 ppkt 4) lit. A SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictw powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4) Wszelka korespondencja kierowana będzie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w 7.1 SWZ,
b) warunki udziału w postepowaniu określone w pkt. 8.2 powyżej powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 8.2. ppkt. 2) musi być spełniony przez Wykonawcę, który będzie odpowiedzialny i będzie realizował usługę stanowiącą przedmiot zamówienia.
6) Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części 8.2 powyżej, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w części IX SWZ, w sposób
i w trybie tam określonym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Strony mogą każdorazowo, na zasadzie porozumienia Stron wprowadzić zmiany do niniejszej Umowy, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiany, nie wiążące się z osiągnięciem korzyści przez Zamawiającego, mogą być wprowadzane, o ile nie zmierzają one do obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie zmierzają do modyfikacji treści oferty, w zakresie elementów, które doprowadziły do wyboru tego Wykonawcy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, mogą w szczególności dotyczyć:
a) zmiany terminu wykonania usługi, w przypadku wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej;
b) zmiany wiążącej się z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych lub ekonomicznych;
c) zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, w tym również aktów prawa miejscowego odnoszących się do działalności Zamawiającego;
d) zmian szczególnie uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem Strony;
e) zmian wiążących się ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego usługi (np. w związku z wyłączeniem obiektów lub ich części z eksploatacji), spowodowanego względami organizacyjnymi lub finansowymi;
f) zmian wiążących się z waloryzacją wynagrodzenia, o których mowa w §8 niniejszej Umowy.
5. Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.