eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安inouj軼ie › Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Miejskiego im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu Sp. z o.o.Og這szenie z dnia 2023-01-20


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Miejskiego im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szpital Miesjki im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812046670

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Mieszka I 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安inouj軼ie

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeci雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szpital-swinoujscie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

1.11.) Dane podmiotu, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie: Mentor S.A.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9560003240

Adres podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie:

1.11.3.) Ulica: Szosa Che軛i雟ka 177-181

1.11.4.) Miejscowo嗆: Toru

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toru雟ki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mentor@mentor.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.mentor.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Miejskiego im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-cb548a3f-98ae-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00048012

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

www.mentor.logintrade.net

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udost瘼nienia zastrze穎nych dokument闚 zam闚ienia

Pe軟omocnik Zamawiaj帷ego informuje o poufnym charakterze cz窷ci dokumentacji (dokumentacja poufna). Wykonawca mo瞠 uzyska dost瘼 do dokumentacji poufnej poprzez z這瞠nie wniosku (Za陰cznik nr 6 do SWZ).

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mentor.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Specyfikacja po陰czenia Post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzone s przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Komunikacja mi璠zy
Pe軟omocnikiem Zamawiaj帷ego, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy przetargowej https://mentor.logintrade.net/ oraz
poczty elektronicznej. Do po陰czenia, w ramach Platformy przetargowej, u篡wany jest szyfrowany protok馧 HTTPS. Szyfrowanie
danych odbywa si przy pomocy protoko逝 SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufno嗆 transmisji danych przesy豉nych przez Internet.
Wykonawca posiadaj帷y konto na
Platformie przetargowej ma dost瘼 do mo磧iwo軼i z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty, a tak瞠 funkcjonalno軼i pozwalaj帷ych na
zadawanie pyta do tre軼i SWZ oraz komunikacj z Pe軟omocnikiem Zamawiaj帷ego w pozosta造ch obszarach.
Wymagania techniczne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz
informacji przekazywanych przy u篡ciu Platformy przetargowej:
Dopuszczalne przegl康arki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozosta貫 wymagania techniczne:
• dost瘼 do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obs逝ga przez przegl康ark protoko逝 XMLHttpRequest - ajax
• w陰czona obs逝ga JavaScript
• zalecana szybko嗆 陰cza internetowego powy瞠j 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane 鈔odowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Wspierane s rozwi您ania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytw鏎ni Papier闚 Warto軼iowych S.A.
• Centrum Obs逝gi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Dopuszczalne formaty przesy豉nych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/xcompressed, application/x-gzip,
multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex,
application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf,
application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel,
application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml,
application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/xmsvideo, audio/x-ms-wma,
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad,
application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg,
application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych.
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w kt鏎ym zostanie potwierdzone
z這瞠nie oferty, dokumentu przez Wykonawc. Potwierdzenie odbywa si poprzez klikni璚ie w link dost瘼ny w wiadomo軼i mailowej,
wys豉nej automatycznie po z這瞠niu oferty, dokumentu b璠帷 niezalogowanym na Platformie przetargowej. Wiadomo嗆 otrzymuje
Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie przetargowej, czas
przekazania danych jest to czas wys豉nia dokumentu, oferty przez Platform przetargow.

3.7.) Adres strony internetowej, pod kt鏎ym s dost瘼ne narz璠zia, urz康zenia lub formaty plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: www.mentor.logintrade.net

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego Przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu Sp. z o.o., ul. Mieszka I 7, 72-600 安inouj軼ie, REGON: 812046670.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Joanna Koz這wska tel. 502 610 964.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem na kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Miejskiego im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu
Sp. z o.o.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP i osoby lub podmioty kt鏎ym powierzono przetwarzanie danych w zwi您ku z prowadzeniem post瘼owania o zam闚ienia publiczne.
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy.
6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO.
9. Nie przys逝guje Pani/Panu: − w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Cz窷 I – ubezpieczenia OC
a) Obowi您kowe ubezpieczenie odpowiedzialno軼i cywilnej podmiotu wykonuj帷ego dzia豉lno嗆 lecznicz za szkody b璠帷e nast瘼stwem udzielenia 鈍iadcze zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia 鈍iadcze zdrowotnych (OC obowi您kowe).
b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno軼i cywilnej za szkody wyrz康zone osobie trzeciej w nast瘼stwie udzielania 鈍iadcze zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 鈍iadcze zdrowotnych w zwi您ku z wykonywaniem przez Zamawiaj帷ego dzia豉lno軼i leczniczej (OC dobrowolne).
2. Szczeg馧owe informacje na temat przedmiotu zam闚ienia znajduj si w Za陰czniku nr 1a i 1b do SWZ - Opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 66510000-8 - Us逝gi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysoko軼i 3 % warto軼i zam闚ienia podstawowego.
Zam闚ienia polegaj帷e na powt鏎zeniu tych samych us逝g, b璠 udzielana na warunkach i zasadach OPZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysoko軼i do 20 % warto軼i zam闚ienia
podstawowego. Zam闚ienia polegaj帷e na powt鏎zeniu tych samych us逝g, b璠 udzielana na warunkach i zasadach OPZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1.Cz窷 II – ubezpieczenie mienia
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR).
b) Ubezpieczenie sprz皻u elektronicznego (EEI).
2. Szczeg馧owe informacje na temat przedmiotu zam闚ienia znajduj si w Za陰czniku nr 1a i 1b do SWZ - Opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 66510000-8 - Us逝gi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516000-0 - Us逝gi ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysoko軼i 50 % warto軼i zam闚ienia podstawowego. Zam闚ienia polegaj帷e na powt鏎zeniu tych samych us逝g, b璠 udzielana na warunkach i zasadach OPZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysoko軼i do 20 % warto軼i zam闚ienia
podstawowego. Zam闚ienia polegaj帷e na powt鏎zeniu tych samych us逝g, b璠 udzielana na warunkach i zasadach OPZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Cz窷 III – ubezpieczenia komunikacyjne
a) Ubezpieczenie komunikacyjne: ubezpieczenie odpowiedzialno軼i cywilnej posiadaczy pojazd闚 mechanicznych (OC p.p.m.), ubezpieczenie autocasco (AC/KR), ubezpieczenie nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 (NNW).

2. Szczeg馧owe informacje na temat przedmiotu zam闚ienia znajduj si w Za陰czniku nr 1a i 1b do SWZ - Opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 66510000-8 - Us逝gi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Us逝gi ubezpieczenia pojazd闚 mechanicznych od odpowiedzialno軼i cywilnej

66514110-0 - Us逝gi ubezpiecze pojazd闚 mechanicznych

66515000-3 - Us逝gi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysoko軼i 50 % warto軼i zam闚ienia podstawowego. Zam闚ienia polegaj帷e na powt鏎zeniu tych samych us逝g, b璠 udzielana na warunkach i zasadach OPZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysoko軼i do 20 % warto軼i zam闚ienia
podstawowego. Zam闚ienia polegaj帷e na powt鏎zeniu tych samych us逝g, b璠 udzielana na warunkach i zasadach OPZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Warunkiem udzia逝 w niniejszym post瘼owaniu jest posiadanie przez Wykonawc zezwolenia w豉軼iwego organu na prowadzenie dzia豉lno軼i ubezpieczeniowej na terenie RP w my郵 ustawy z dnia 11.09.2015 roku o dzia豉lno軼i ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk obj皻ych przedmiotem zam闚ienia. Wz鏎 o鈍iadczenia o spe軟ieniu
warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu stanowi Za陰cznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania -
wz鏎 o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Za陰cznik nr 3 do SWZ. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepoleganiu wykluczeniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Warunkiem udzia逝 w niniejszym post瘼owaniu jest posiadanie przez Wykonawc zezwolenia w豉軼iwego organu na prowadzenie dzia豉lno軼i ubezpieczeniowej na terenie RP w my郵 ustawy z dnia 11.09.2015 roku o dzia豉lno軼i ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk obj皻ych przedmiotem zam闚ienia. Wz鏎 o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu stanowi Za陰cznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik. Pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik. Pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do
reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert
sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy - za陰cznik nr 4a, 4b, 4c.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-03 11:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert wraz z za陰cznikami za po鈔ednictwem Platformy www.mentor.logintrade.net.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.