eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 10

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 285 40 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalsredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-728443a2-98b0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047985

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na rzecz Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o. w celu wspierania działań naprawczych wobec negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych pandemią COVID-19, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 INSTRUMENT REACT-EU EFRR, Działania 11.2.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictem platformazakupowa.pl, dalej: „platforma”. Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania, formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
4. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki (na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, oświadczeń oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub poprzez pocztę elektroniczną). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
8. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@szpitalsredzki.pl (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
◦ Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 10, kod pocztowy 63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 285 40 31. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o. o. jest Pani Monika Goińska-Roszyk; e-mail: kancelaria@goinskaroszyk.pl
◦ Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/3/23 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
◦ Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
◦ W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi podmiotom przetwarzającym z którymi spółka zawarła umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą spółka zawrze umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który spółka będzie Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).
◦ Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ◦ Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO****;
Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
◦ Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
◦ W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji minimum 2022) ambulansu sanitarnego typu „C” z zabudową medyczną oraz wyposażeniem – noszami głównymi z transporterem i krzesełkiem transportowym na potrzeby Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Ambulans wykorzystywany będzie do realizacji specjalistycznych świadczeń medycznych, a więc musi spełniać wymagania, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zmianami) - Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
3. Ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1789:2021-02 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe" dla typu ambulansu lub równoważnej (tzn. spełniającej cechy techniczne i jakościowe określone we wskazanej normie).
4. Nosze główne z transporterem dostarczone wraz z ambulansem muszą spełniać wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1865-1+A1:2015-08 ”Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych - Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta” lub równoważnej (tzn. spełniającej cechy techniczne i jakościowe określone we wskazanej normie).
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku powoływania się na jakiekolwiek normy przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazuje, że dopuszczalne są rozwiązania równoważne. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm (pkt. 3 i 4) Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne wprost z normami, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni Zamawiającemu wraz z ofertą, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując rozwiązania równoważne musi mieć na uwadze to, że takie rozwiązanie powinno spełniać zakresy parametrów, o których mowa w przywołanych normach.
6. Ambulans musi być dostarczony jako skompletowany, przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: minimalne wymagane parametry techniczne ambulansu oraz jego wyposażenia zawiera załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Ponadto załącznik zawiera parametry fakultatywne, które są punktowane w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
8. Ambulans musi spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zmianami).
9. Dostarczony pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu skompletowanego, wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475 ze zmianami), na ambulans sanitarny oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych urządzeń technicznych przeznaczonych do takich pojazdów, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające Dyrektywę 2007/46/WE.
10. Ambulans będzie dostarczony z oznakowaniem, zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U z 2019 r., poz. 2487) – szczegóły dotyczące oznakowania zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
11. Zamawiający nie dopuszcza dostawy ambulansu i wyposażenia powystawowego, będącego wcześniej w eksploatacji, regenerowanego.
12. Pojazd musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm emisji spalin i hałasu.
13. W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wskazane w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
14. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego. Wykonawca może dostarczyć przedmiot zamówienia na kołach.
15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ambulans ze zbiornikiem paliwa napełnionym powyżej stanu ,,rezerwy”.
16. Po dostarczeniu kompletnego ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ambulansu. W szczególności zobowiązany będzie do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe (właściwy Wydział Komunikacji, właściwą Państwową Inspekcję Sanitarną, Narodowy Fundusz Zdrowia).
17. Najpóźniej w dniu odbioru ambulansu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji ambulansu i jego wyposażenia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych, eksploatacji, napraw.
18. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej do Zamawiającego po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy:
a) faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona do Zamawiającego lub przekazana drogą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@szpitalsredzki.pl lub
b) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1166) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
19. Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia w wymiarze:
1) minimalny okres gwarancji na pojazd bazowy, bez ograniczenia przebiegu (limitu km)- 24 miesiące,
2) okres gwarancji na powłokę lakierniczą - 24 miesiące,
3) okres gwarancji na perforację nadwozia - 60 miesięcy,
4) okres gwarancji na zabudowę specjalistyczną ambulansu, nosze główne z transporterem, krzesełko transportowe oraz pozostałe wyposażenie zamontowane w ambulansie - 24 miesiące.
20. Bieg terminu wszystkich gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przez Zamawiającego kompletnego pojazdu zaadaptowanego na ambulans, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru.
21. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla pojazdu bazowego na terenie Polski, w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) oferowanej marki ambulansu.
22. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla sprzętu medycznego na terenie Polski.
23. Ubezpieczenie ambulansu oraz wyposażenia jest po stronie Zamawiającego.
24. Przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 974).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192160-1 - Nosze

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert: cena, parametry techniczne, okres gwarancji na pojazd bazowy bez ograniczenia przebiegu (limitu km), skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na pojazd bazowy, bez ograniczenia przebiegu (limitu km)

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie określa się.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie określa się.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie określa się.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie dostawy ambulansów drogowych typu C wraz z zabudową medyczną o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda dostawa.
W ramach wykazania doświadczenia Zamawiający nie wymaga aby w zakres każdej z dostaw wchodziła dostawa noszy z transporterem oraz krzesełka transportowego. Doświadczenie nie podlega sumowaniu tzn. całość doświadczenia musi wykazać jeden Wykonawca – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub też w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zmianami), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SWZ),
3) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zmianami).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie 1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw (załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Deklaracja/certyfikat zgodności potwierdzający, że system noszy głównych z transporterem spełnia wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1865-1+A1:2015-08 ”Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych - Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta” (lub równoważne -niezależnie od wykazania równoważności oferowany system musi spełniać wymagania normy),
b) Wykaz parametrów technicznych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Deklaracja/certyfikat zgodności potwierdzający, że system noszy głównych z transporterem spełnia wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1865-1+A1:2015-08 ”Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych - Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta” (lub równoważne -niezależnie od wykazania równoważności oferowany system musi spełniać wymagania normy),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie składa jej osoba uprawniona do reprezentowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium, w wysokości 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zmianami).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
Bank PKO BP
nr rachunku: 22 1440 1101 0000 0000 1584 9045
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu „„Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem” nr postępowania ZP/3/23.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
7. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony jeżeli:
1) przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu),
2) dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 8 poniżej i jego oryginał zostanie złożony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 5 przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna).
8. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela),
2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest dokument,
3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy,
4) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty,
5) okres ważności wadium - który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SWZ,
6) wskazanie, że do rozstrzygania wszelkich sporów zastosowanie będzie miało prawo polskie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza się odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści zawartej umowy:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,
3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
4) dopuszczalne są zamiany dotyczące możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, przy czym przedłużenie odpowiadało będzie liczbie dni, w których wystąpiła siła wyższa; decyzję w zakresie rozpatrzenia wniosku Wykonawcy podejmuje Zamawiający,
5) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,
6) dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w szczególności w zakresie wynagrodzenia oraz terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu siły wyższej. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.
2. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:
1) każdy wniosek o zmianę umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar wykazania konieczności zmiany spoczywa na Wykonawcy;
2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania umowy. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie przez Zamawiającego stosownego postępowania w tej sprawie.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1, okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania do dokonania takich zmian, ani nie stanowi podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.