eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa automatycznego fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego w formie leasinguOgłoszenie z dnia 2022-02-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostawa automatycznego fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego w formie leasingu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223433069

1.5.8.) Numer faksu: 223433333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ichf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa automatycznego fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego w formie leasingu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-110bfde8-85a1-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00047732

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038101/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Leasing automatycznego fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

MAB/2019/12.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

ichf.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu ichf.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z portalu logintrade.net dostępnym pod adresem https://daas.logintrade.net/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,
NIP: 5250008755, REGON: 000326049 („Instytut”).
Można się z nami skontaktować:
1. telefonicznie: 22 343 3115;
2. pod adresem e-mail: iod@ichf.edu.pl;
3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.
Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
1. pod adresem e-mail: iod@ichf.edu.pl;
2. pisemnie, na adres korespondencyjny: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Instytutu - ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. realizacji działalności naukowo – badawczej - ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
5. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy
państwowe);
2. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe,
komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, jednostki naukowe i
badawcze;
3. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.
Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Twoje dane będziemy przetwarzać:
1. w celu wykonania umowy - do momentu przedawnienia roszczeń;
2. w celu marketingu produktów i usług - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;
3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu
wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów
prawa;
4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń.
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem;
5. prawo do przenoszenia danych;
w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Instytutem: poprzez email: iod@ichf.edu.pl; telefonicznie: 22 3433115.
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail: iod@ichf.edu.pl; telefonicznie: 22 3433115.
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Instytutu i prowadzenia przez Instytut działalności naukowo - badawczej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2402.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 270000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne dotyczyć: dostawy automatycznego fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego w formie leasingu

Planowane zamówienie wynika z konieczności realizacji badań naukowych zaplanowanych w projekcie badawczym MAB/2019/12. Celem prowadzonych doświadczeń będzie zbadanie obwodów neuronalnych siatkówki w warunkach degeneracji siatkówki i w układzie zdrowym. Zbadanie systemu połączeń komórek w siatkówce, , dostarczy wiele nowych danych o sposobie przetwarzania informacji wzrokowej i następujących w tym procesie patologicznych zmianach plastycznych w wyniku degeneracji poszczególnych elementów neuronalnych siatkówki. Mikroskop jest niezbędny do badania konektomów siatkówki oka i rejestrowania ich aktywności elektrofizjologicznej in vitro. Zamierzeniem tych badań jest lepsze zrozumienie przetwarzania informacji wzrokowej w siatkówce oka.

Cel zamówienia publicznego: Przedmiot zamówienia jest niezbędny do realizacji badań zaplanowanych w projekcie.
Wymagania techniczne, które musi spełniać planowana do zakupu aparatura, wynikają ze specyfiki zaplanowanych badań i nie jest możliwie przeprowadzenie zaplanowanych w ww. projekcie badań naukowych z wykorzystaniem aparatury o parametrach gorszych niż wymienione w OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38515000-8 - Mikroskopy fluorescencyjne i polaryzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas gwarancji mikroskopu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy mikroskopu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 i Załącznikiem nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie parametrów wskazanych przez Zamawiającego, a także wskazujący czy spełnione są parametry, które podlegają punktowaniu w ramach kryteriów oceny ofert – dokument nie podlega uzupełnieniu

2. Przedmiotowe środki dowodowe w postaci katalogu producenta oferowanego produktu/urządzenia lub karty charakterystyki produktu/urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – przedmiotowy środek dowodowy podlegają uzupełnieniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe w postaci katalogu producenta oferowanego produktu/urządzenia lub karty charakterystyki produktu/urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z brzmieniem art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następujących sytuacjach:
a) zmiany sposobu wykonania zamówienia co do oferowanych produktów, jeśli zmiana taka nie wpływa na cenę zamówienia oraz jest dla Zamawiającego korzystna pod względem parametrów technicznych, o ile konieczność wprowadzenia zmiany wynika z wycofania produktu z rynku lub pojawienia się nowego produktu, będącego następnym modelem produktu wskazanego w ofercie;
b) zmiany terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia zmiany jest korzystna dla Zamawiającego lub:
- wynika z zaistnienia siły wyższej;
- wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- wpłynie na jakość/parametry oferowanych elementów przedmiotu zamówienia;
c) zmiany w zakresie wynagrodzenia, jeśli zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego
d) zmiany, których konieczność prowadzenia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania niniejszej umowy;

Projektowane postanowienia umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ichf.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-14 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 29 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.