eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Remont i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie w celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia grantowego: Dostępność Powiatu MogileńskiegoOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie w celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia grantowego: Dostępność Powiatu Mogileńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MOGILEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Mogilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 525888300

1.5.8.) Numer faksu: 525888240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.mogilno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie w celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia grantowego: Dostępność Powiatu Mogileńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed01a907-98a8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045046/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie w celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia grantowego: Dostępność Powiatu Mogileńskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/717454

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: przetargi@powiat.mogilno.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat.mogilno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 KB/S,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Jakub Łuczkowiak, e-mail: przetargi@powiat.mogilno.pl
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 7, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 7, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczenia archiwum na toaletę dla niepełnosprawnych. Wymiary toalety wynosić będą 2,2 x 3,35 m. Zwiększona zostanie tym samym toaleta damska oraz przedsionek. Przedsionek oraz toaleta dla niepełnosprawnych przystosowane będą w taki sposób, aby zapewnić osobie niepełnosprawnej strefę bezpieczną wynoszącą 1,5 m. W pomieszczeniu archiwum skute zostaną płytki ścienne oraz rozebrana zostanie ściana działowa. Następnie wykonane zostaną ścianki działowe z bloczków Solbet gr. 12 cm otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym. Okładzinę ścian stanowić będzie gres, natomiast wykończenie podłogi stanowić będzie gres o podwyższonych właściwościach antypoślizgowych. W toalecie zamontowany zostanie kompakt WC oraz umywalka przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do ściany po obu stronach zamontowane zostaną poręcze umożliwiające korzystanie z toalety.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
• Rozbiórka ściany działowej
• Rozbiórka drzwi i ościeży
• Rozbiórka płytek na ścianach i podłodze w pomieszczeniach archiwum i przedsionka
• Skucie części posadzki pod odpływ
• Wykonanie odpływu podłogowego
• Wykonanie odpływu kanalizacji z rur PCV 110
• Wykonanie przyłącza wodociągowego do umywalki oraz kompaktu WC z rury PE 20
• Ułożenie kabli elektrycznych pod oświetlenie
• Tynkowanie ścian
• Gipsowanie ścian
• Wykonanie wylewki pod płytki
• Ułożenie gresu na podłodze oraz ścianach
• Montaż ościeżnic i drzwi
• Podwójne gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitu na biało
• Montaż oświetlenia
• Montaż umywalki, kompaktu WC, poręczy oraz innych akcesoriów.
W związku z przebudową archiwum na toaletę dla niepełnosprawnych, która przylega do toalety męskiej oraz damskiej nastąpi również przebudowa obu przylegających toalet. Powiększona względem pierwotnej zostanie toaleta damska zgodnie z rysunkiem. Zamontowane zostaną w niej dwie kabiny WC oraz kompakty WC. W ramach przebudowy w obu toaletach zerwane zostaną płytki ceramiczne oraz ułożony zostanie gres antypoślizgowy. W męskiej toalecie zamontowane zostaną dwa pisuary.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
• Zburzenie ścianek działowych
• Zerwanie płytek na ścianach i podłodze
• Wykucie koryta w posadzce pod kratkę odpływową
• Postanowienie ścianek działowych
• Zmiana trasy przebiegu istniejącej kanalizacji sanitarnej w dotychczasowym archiwum za pomocą kolanka
• Ułożenie rur wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej kanalizacji
• Wykonanie bruzd w ścianach i suficie pod kable elektryczne
• Otynkowanie nowo postawionych ścianek działowych
• Ułożenie kabli elektrycznych
• Ułożenie płytek podłogowych oraz ściennych do wysokości 1,5 m
• Wykonanie fug
• Montaż przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej do kompaktu oraz umywalki
• Postawienie ścianki z płyt g-k wraz z izolacją z wełny mineralnej wokół rury kanalizacji sanitarnej znajdującej się przy ścianie
• Gipsowanie pozostałej części ściany oraz sufitu
• Dwukrotne malowanie części ściany na biało
• Biały montaż wraz z montażem akcesoriów
• Montaż lampy oświetleniowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena (C) – maks. 60 pkt;
b) Gwarancja (G) – maks. 40 pkt.;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) Cena (C)
C = cena najniższa brutto*/ cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
• Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
• Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

b) Gwarancja (G)
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji zostanie przyznana zgodnie z poniższym:
G = [(G of. Ocen. – 24) / 12] * 40
gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji (w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku)
G of. ocen. - okres gwarancji wyrażony w miesiącach w ofercie ocenianej
24 - 36 - długość przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji określone przez Zamawiającego

UWAGA:
Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 24 miesięcy
Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 36 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.
Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji lub wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
P = C + G
gdzie:
P – liczba uzyskanych punktów
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium Cena
G – liczba uzyskanych punktów w kryterium Gwarancja
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100,00.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu A do budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10, dz. nr. ewid. 1887/4. Przebudowa schodów zewnętrznych będzie polegała m.in. na wymianie spękanej konstrukcji betonowej na krawężniki oporowe o wymiarach 100x60x10 cm w kolorze antracyt RAL 7016. Krawężniki osadzone będą na ławie oporowej wykonanej z półsuchego betonu klasy min. C12/15. Nawierzchnię schodów stanowić będzie kostka betonowa. Jako podbudowę pod kostkę przewidziano kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy wynosić będzie 15 cm. Bezpośrednio pod kostką wykonana będzie podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm tak aby wyrównać powierzchnię. Od strony wschodniej schodów wykonana zostanie pochylnia dla niepełnosprawnych o długości 5 m oraz 1,5 m spocznika. Spadek pochylni wynosić będzie 6,4%. Komunikację stanowić będzie chodnik łączący pochylnię wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej. Chodnik wykonany będzie z kostki betonowej szarej ograniczonej po obu stronach przez obrzeża betonowe z oporem. Wzdłuż pochylni zamontowane zostaną balustrady o wysokości 1,1 m oraz poręcze na wysokościach 0,9m i 0,75m.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
• Demontaż istniejących balustrad
• Wyburzenie istniejących schodów
• Korytowanie pod schody, pochylnię oraz chodnik
• Demontaż 2 m obrzeży istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej
• Wykonanie ławy oporowej z montażem krawężników oporowych i obrzeży
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
• Wykonanie warstwy cementowo-piaskowej pod kostkę
• Ułożenie palisady ozdobnej jako podstopnicy schodów
• Ułożenie kostki betonowej
• Montaż balustrad i poręczy
Część druga zamówienia obejmuje również przebudowę schodów zewnętrznych oraz modernizację pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu B budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ulicy Ogrodowej 10, dz. nr. ewid. 1887/4. Całość należy rozebrać w taki sposób, aby możliwe było korytowanie terenu pod ławy oraz murki oporowe. Równocześnie należy wykonać podstopnice pod schody palisady ozdobnej. Po wykonaniu robót przygotowawczych należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm ubitej za pomocą płyty wibracyjnej. Następnie należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową będącą bezpośrednio warstwą, na której układana zostanie kostka betonowa. Grubość podsypki po zagęszczeniu wyniesie 5 cm. Jako warstwę wykończeniową stanowić będzie kostka betonowa w kolorze RAL 7016 i grubości 8 cm. Dopuszcza się użycie kostki o mniejszej grubości tj. 6 cm. Na końcu należy zamontować balustrady oraz poręcze do murków oporowych oraz ściany budynku.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
• Demontaż istniejących balustrad i poręczy
• Wyburzenie istniejących schodów i pochylni dla niepełnosprawnych
• Korytowanie pod schody oraz pochylnię
• Wykonanie ławy oporowej z montażem krawężników oporowych i obrzeży
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
• Wykonanie warstwy cementowo-piaskowej pod kostkę
• Ułożenie palisady ozdobnej jako podstopnicy schodów
• Ułożenie kostki betonowej
• Montaż balustrad i poręczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena (C) – maks. 60 pkt;
b) Gwarancja (G) – maks. 40 pkt.;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) Cena (C)
C = cena najniższa brutto*/ cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
• Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
• Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

b) Gwarancja (G)
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji zostanie przyznana zgodnie z poniższym:
G = [(G of. Ocen. – 24) / 12] * 40
gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji (w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku)
G of. ocen. - okres gwarancji wyrażony w miesiącach w ofercie ocenianej
24 - 36 - długość przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji określone przez Zamawiającego

UWAGA:
Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 24 miesięcy
Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 36 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.
Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji lub wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
P = C + G
gdzie:
P – liczba uzyskanych punktów
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium Cena
G – liczba uzyskanych punktów w kryterium Gwarancja
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100,00.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Dla części I: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub remont pomieszczeń o wartości przynajmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
b) Dla części II: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na przebudowie, modernizacji, remoncie lub budowie obiektów budowlanych (budynków, budowli, podjazdów, klatek schodowych) o wartości przynajmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 (w zależności od części lit. a, lit. b lub obie) oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie.
Przedmiotowy wykaz robót budowlanych należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 8a i 8b SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku, gdy zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawy sankcyjnej:
Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę o której mowa w art. 2 przedmiotowej ustawy ze wskazaniem zastosowania środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1-3 powyżej.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej, Zamawiający odrzuca ofertę takiego
wykonawcy na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. a Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.