eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w GiżyckuOgłoszenie z dnia 2023-01-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519648044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mzmgo.mazury.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmgo.mazury.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95c84b7d-98a9-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009468/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzmgo_mazury

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzmgo_mazury
Więcej informacji w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w po-stępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych
oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
6.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
6.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
6.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
6.4. włączona obsługa JavaScript,
6.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6.6. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
6.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
6.8. maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie za-mieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami w Giżycku 11-500,
ul. Pocztowa 2.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku” – MZMGO.271/2/2023
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 usta-wy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZMGO.271/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku”, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców MZMGO oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np. działania edukacyjne.
W ramach zamówienia zadaniem Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Zadaniem Wykonawcy będzie również wykonanie i montaż tablic informacyjnych o projekcie, zgodnie z wymogami
Programu Polski Ład.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 8 do SWZ.
Przedmiary robót stanowiące załącznik do dokumentacji projektowej określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do
wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przeanalizować projekt budowlany i przygotować ofertę w oparciu o własną analizę.
Na podstawie załączonej dokumentacji projektowej w 2021r zrealizowana została część inwestycji składająca się z obiektów:
a) obiektu nr 7 (plac edukacyjno – wystawowy)
b) kanalizacja deszczowa (w obrębie obiektu)
c) kanalizacja sanitarna (przyłącze do obiektu nr 1)
d) wodociąg (przyłącze do obiektu nr 1)
e) sieć energetyczna (przyłącze do obiektu nr 1)
f) oświetlenie zewnętrzne placu
g) obiekt nr 5 (zjazd na działkę)
h) monitoring wizyjny (instalacja w zakresie obiektu)
Niniejszy przedmiot zamówienia dotyczy budowy pozostałych sieci, instalacji i obiektów opisanych w dokumentacji projektowej z częściowym wykonaniem prac budowlanych we wskazanych obiektach kubaturowych tj. budynek socjalno – administracyjny – obiekt nr.1, wiata magazynowa – obiekt nr. 2
We wskazanych obiektach kubaturowych, zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie podbudów, fundamentów, utwardzeń ociepleń oraz podziemnych przyłączy technicznych w obrębie tych obiektu z ich rozprowadzeniem i zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.
PSZOK zlokalizowany zostanie w Giżycku, ul. Wileńska, działka nr 1215/1 obręb 2.
Działka znajduje się w strefie przemysłowej. Dojazd do działki jest możliwy z jezdni asfaltowej.
Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do złożenia oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Na terenie budowy znajdują się, obiekty wyglądające jak żeremia wykonane przez bobry. Zadaniem Wykonawcy jest podjęcie działań potwierdzających lub wykluczających ich występowanie. W przypadku potwierdzenia ich pobytu zadaniem Wykonawcy jest podjęcie odpowiednich działań z organem ochrony przyrody i uzyskanie stosownej decyzji, a następne jej fizyczną realizację.
Więcej informacji w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena 60%
2) Gwarancja 40%
„CENA”
Ocena punktowa wg kryterium „cena” będzie obliczana wg następującej formuły:
Ocena oferty X = (cena brutto oferty najtańszej : cena brutto oferty ocenianej) x 60
Ceny w ofercie muszą być podane w PLN brutto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia.
„GWARANCJA”
Ocena punktowa wg kryterium „gwarancja” będzie obliczana wg następującej formuły:
Wykonawca wskaże w ofercie oferowany termin gwarancji.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym:
- 60 miesięcy gwarancji – 0 punktów,
- 120 miesięcy gwarancji – 20 punktów,
- 180 miesięcy gwarancji – 40 punktów.
UWAGA: Zamawiający wymaga min. 60 miesięcy gwarancji.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 miesięcy.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji krótszy niż 60 m-cy oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ (art. 226
ust 1 pkt 5 u.p.z.p.).
Zaoferowanie przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż wskazany przy ocenie punktowej będzie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 u.p.z.p.).
2. Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów.
Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów dla rozpatrywanej oferty zostanie przeprowadzony według wzoru:
ostateczna ilość przyznanych punktów (max 100) = liczba otrzymanych punktów wg kryterium „cena” + liczba otrzymanych punktów
wg kryterium „gwarancja”.
3. Cena w ofercie przetargowej musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli zaoferowana cena wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwróci się do wykonawcy którego wyżej opisana sytuacja dotyczy o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień (w tym nie załączył stosownych dowodów na ich potwierdzenie) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uznana dysponowanie w okresie wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjno - budowlanej
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i jeżeli jest to wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr 3 do SWZ) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizację zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez wykonawców, dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców.
3. Zamawiający w celu potwierdzenia braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument składa każdy z wykonawców.
W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie będzie miał § 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w pkt 12 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Wykonawcy
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 4 do SWZ (jeżeli
dotyczy),
4. Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 u.p.z.p.)
6. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wymogi zawarte w SWZ jak i przepisy u.p.z.p. dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 u.p.z.p.), o treści wg załącznika nr 5 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie:
1)terminu:
a)działania osób trzecich,
b)w przypadku zmian w dokumentacji na wniosek uprawnionych organów
c)w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację zamówienia w całości lub części
d)przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień
e)wstrzymania prac wynikających z konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia
f)w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, rządowej, samorządowej, jak i innych podmiotów i organów wydających decyzje o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu umowy co spowodowało niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia.
g)przedłużającej się procedury wydania lub wykonania decyzji organu w wypadku potwierdzenia informacji o występowaniu populacji bobrów.
2)zakresu zamówienia:
a)w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów zamówienia, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów zamówienia przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno – prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość
niezrealizowanych elementów zamówienia.
2.Na podstawie art. 436 pkt 4 u.p.z.p., w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy :
1)zmiana stawki podatku od towarów i usług
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
3.Na podstawie art. 439 ust. 1 u.p.z.p., Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
3.Zamawiający dopuszcza inne zmiany dotyczące realizacji przedmiotu umowy:
1)podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2)zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, których realizuje przedmiot zamówienia
3)zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia
Szczegóły dotyczące zmian w umowie określa wzór umowy - zał. nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mzmgo_mazury. Więcej informacji w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Promesa wstępna Nr Edycja2/2021/6012/PolskiLad

W Rozdziale 12 Podstawy wykluczenia dodaje się punkt 12.3, który brzmi: Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem
765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835);
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835);
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa powyżej. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt.12.3. Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.