eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Usługi ratownictwa wodnego na pływalni krytej i odkrytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli w latach 2021-2022Ogłoszenie z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046663 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ratownictwa wodnego na pływalni krytej i odkrytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli w latach 2021-2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 819 47 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ratownictwa wodnego na pływalni krytej i odkrytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli w latach 2021-2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8d08135-ad8d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.stalowawola.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1663

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym (SCUW) a Wykonawcamiodbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny podadresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz pocztyelektronicznej. 2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp doformularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza dokomunikacji.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4. Maksymalny rozmiarplików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofaniaoferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazaniaoferty,wniosków,zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocąpoczty elektronicznej, email: dhofman@stalowawola.pllub zp@stalowawola.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jestDyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola –Pani Danuta Bednarz. inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum UsługWspólnych jest Pani Alina Pyz ODO PARTNER, Kępa Rzeczycka 10, 37-455 Radomyśl nad Sanem,adres e-mail: odopartner@gmail.com telefon 604 274 299. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego „Usługi ratownictwa wodnego na pływalni krytej i odkrytej Miejskiego OśrodkaSportu i Rekreacji w Stalowej Woli w latach 2021-2022” prowadzonym w trybie zamówieniapodstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąosoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeliczas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO ; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-I.271.29.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. wykonywanie usługi zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni krytej i odkrytej MOSiR w Stalowej Woli, zgodnie z wytycznymi ustalonymi umową oraz grafikami pracy dla obsady kadry ratowniczej Wykonawcy, 2. egzekwowanie przestrzegania zapisów obowiązujących na pływalniach regulaminów, procedur i instrukcji oraz realizacja zakresu obowiązków ratownika3. Godziny pracy pływalni oraz zakres obowiązków zawarte są we wzorze umowy.4. Opis obiektów objętych przedmiotową usługą: 1) Pływalnia kryta: a) Basen kryty o wymiarach 25 m x 13 m i głębokościach od 1,2 m - 3,55 m z wieżą o wysokości 3 m; b) Basen kryty o wymiarach 25 m x 13 m i głębokościach od 1,4 m do 1,85 m; c) Basen rekreacyjny, kryty o wymiarach 13 m x 6 m i głębokościach od 0,8 m do 1,15 m z masażami poziomymi podwodnymi i pionowymi; d) Basen jaccuzi okrągły o średnicy 1,8 m, głębokości 0,8 m; e) Zjeżdżalnia rurowa o długości 64 m z hamownią o wym. 2 m x 4 m, głębokości 0,3 m; f) Sauna sucha i parowa, ogólnodostępna dla korzystających z pływalni krytej, dla około 15 osób. 2) Pływalnia odkryta: a) Basen zewnętrzny o wym. 50 m x 20 m i głębokości 1,1 m do 1,7 m, na brzegu którego umieszczona jest zjeżdżalnia rurowa otwarta o długości 67m z hamownią w tym basenie; b) Basen zewnętrzny rekreacyjny o wym. 12 m x 5,5 m i głębokości 0,8 m do 1,0 m; c) Brodzik zewnętrzny dla dzieci o powierzchni 146 m2 , głębokości 0,0 m do 0,4 m z małą zjeżdżalnią o długości 5,5 m oraz atrakcją wodną w postaci zjeżdżalni dla małych dzieci -„Słonik”.d) Szacunkowa planowana ilości roboczogodzin w soboty, niedziele, święta i dni powszednie, na pływalni krytej i odkrytej wynosi 15 500 godzin dyżurów w ciągu trwania umowy – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szacunkowa liczba ratowników: 10 ratowników na dyżurach na pływalni krytej w ciągu dwóch zmian. Godziny pracy pływalni krytej: 6:30-14:30, 14:30-22:30 . Przy czym ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni dzienny czas pracy ratownika nie może przekroczyć 10 godzin w ciągu pełnienia dyżuru oraz w miarę potrzeb (maksymalnie 5 ratowników) na pływalni odkrytej.5. Liczba ratowników i ilość godzin pracy wykazanych w pkt. 4.5 jest wartością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w trakcie realizacji usługi. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym w przypadku np. niesprzyjającej aury, przerwy technologicznej, awarii systemów uzdatniania wody lub innych przyczyn obiektywnych, nie ujętych w SIWZ i w umowie których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć. 7. Z powodu zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu usługi, nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. 8. Rozliczenie w toku realizacji umowy, będzie następowało w cyklach miesięcznych w oparciu o zatwierdzony grafik dyżurów i faktycznie zrealizowane godziny dyżurów przemnożone przez ceny jednostkowe zdeklarowane i zapisane w umowie.9. Centralny Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej.10. Centralny Zamawiający nie wymaga sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego11. Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany będzie do: 1.) Zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1320 z późń.zm ) następujące czynności:- Nie dotyczy;2) Centralny Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.3) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana.4) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy.5) Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1-3.6) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SWZ wzorem umowy.5. Centralny Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans(maksymalnaliczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana zanajkorzystniejszą,pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanychpunktów.Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższąilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie (kadry) osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Centralny Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:- Wykonawca winien posiadać decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;4) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca winien wykonać zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. minimum: 1 usługę w zakresie ratownictwa wodnego o wartości minimum 100 000 zł brutto,b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:  15 osobowym zespołem legitymującym się aktualnymi uprawnieniami w zakresie ratownictwa wodnego zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku. Wszyscy członkowie zespołu muszą mieć ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;c) W zakresie dysponowania sprzętem, wykonawca winien dysponować: Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności,składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanymlub podpisem osobistym:1) formularz ofertowy;2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłaćwyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanymlub podpisem osobistym:1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).2) oświadczenie wykonawcy napodstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunkówudziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – składane odrębnieprzez wykonawcę lub każdego z wykonawców konsorcjum - załącznik nr 2 i 3; 3) oświadczeniena podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełnianiawarunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia –podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 2 i 3; 4) zobowiązanieinnych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr – podpisane odrębnie przezpodmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 8;5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust.3 ustawy (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) - załącznik nr 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przezdwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznegoZamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem dopodpisania umowy o zamówienie publiczne. 2.Zamawiający, w stosunku do Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącegozdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przezWykonawców. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają dooferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiemnatychmiastowym, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach wskazanychw przedmiotowym paragrafie, w następujących przypadkach: a) zaprzestania świadczenia usługiprzez Wykonawcę w terminie realizacji umowy bądź naruszenia istotnych warunków umowy, cowpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni MOSiR,b)wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,c) utraty wymaganej zgody ministra właściwego dospraw wewnętrznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwieosób przebywających na obszarach wodnych, d) stwierdzonej niedyspozycji ratownikówwynikającej ze spożycia alkoholu lub środków odurzających po jednokrotnym odnotowaniu wdzienniku kontroli pracy przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, przy czym zastrzegasię, iż incydent musi zostać zgłoszony do jednostki lokalnej Policji, innego organu zajmującegosię przestępstwami lub do Państwowej Inspekcji Pracy celem potwierdzenia incydentu,e)niespełnienia warunków opisanych w § 6.2. W przypadku rozwiązania umowy przezZamawiającego na podstawie ust. 1 lit. a), d), e) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % szacunkowej wartości wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 2. 3. Umowa może byćrozwiązana zgodnie z art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. 2019 poz. 2019) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, żewykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwilizawarcia umowy, lub dalsze świadczenie wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemuinteresowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 4. Umowa może byćrozwiązana zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) oraz w zakresie i na zasadach art. 456 ust. 2 i 3 ustawy zdnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019). 5.Odstąpienie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygoremnieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 6. Strony przewidują zmiany w niniejszejumowie: a) w przypadku i na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019), b) w przypadku i na podstawie art. 436pkt 4,c) w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przezZamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,d) dotyczącezmniejszenia ilości usług na skutek wystąpienia okoliczności wywołanych przez czynnikizewnętrzne, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w momencie sporządzaniaumowy jak np. niekorzystne warunki pogodowe, pandemie, strajki pracowników Zamawiającego, awarie systemów informatycznych, zaniki prądu, brak dostaw wody niezbędnej do napełnienianiecek basenowych, awarie systemów uzdatniania wody i/lub powietrza na pływalniach krytych,zamachy stanu, działania wojenne, itp.,e) dotyczące zmniejszenia ilości usług na skutek decyzjiadministracyjnych właściwych organów uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowejZamawiającego, lub wstrzymujących okresowo taką działalność,f) dotyczące zmniejszenia ilościusług na skutek decyzji organów nadrzędnych nad Zamawiającym mających wpływ naświadczenie usług w zakresie udostępniania pływalni,g) zmiany ilości realizowanych usług(rozliczenie kosztorysowe) na zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz zgodnie zobowiązującą ustawą (...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Stalowa Wola e-puap SCUW

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-18 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-16

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.