eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupia pod Kępnem › Sukcesywne dostawy węgla do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy węgla do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000817066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 8

1.5.2.) Miejscowość: Słupia pod Kępnem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-648

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zss-slupia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zssslupia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95efe227-8e09-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy węgla do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95efe227-8e09-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00046317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519925

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 373983,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna węgla do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, wraz z transportem i rozładunkiem o następujących parametrach techniczno – użytkowych:
1) Minimalna wartość opałowa 26,00 MJ/kg
2) Maksymalna zawartość popiołu 6,00 %
3) Maksymalna zawartość siarki 0,80 %
4) Maksymalna zawartość wilgoci 10,00 %
5) Średnica ziarna 5-25 mm
6) Maksymalna zdolność spiekania (RI) 18,00%
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Podział zamówienia na części, prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych lub nadmiernych kosztów wykonania zamówienia lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
3. Dostawy węgla wraz z transportem i rozładunkiem realizowane będą samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie przewożonego węgla przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych. Uwzględniając wymiary zsypów oraz nośność drogi dojazdowej na posesji szkoły, węgiel może być dostarczany samochodami samowyładowczymi o maksymalnych wymiarach i ładowności: długość: 5 metrów, szerokość 2,4 metra, ładowność: 5 ton (dopuszczalna masa całkowita – 14 ton). Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
4. Przewidywana całkowita ilość dostawy węgla – 230 ton.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24311800-5 - Węgiel

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244708,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 342700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244708,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. „Agroplon” Małgorzata Wołczańska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 530985570

7.3.4) Miejscowość: Głuszyna

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244708,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.