eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania aplikacyjnego AMMS/ InfoMedica dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w DrezdenkuOgłoszenie z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046257 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania aplikacyjnego AMMS/ InfoMedica dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080396330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-drezdenko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-drezdenko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania aplikacyjnego AMMS/ InfoMedica dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d19b01f2-ad69-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital-drezdenko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, nie dotyczy składania ofert), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-drezdenko.pl;b) przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;c) za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ lub https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia- dedykowany formularz do komunikacji. 2. Adres ePUAP Zamawiającego: /szpitaldrezdenko/SkrytkaESP.3. Ofertę składa się za pośrednictwem:a) „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal lub pod adresem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia; b) „Formularza do komunikacji” udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/GeneralInformation, który odsyła do https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniportalu/ ePUAP opisane zostały w:a) Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx, b) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania , c) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - rozdział IV, VI , VII , VIII https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf , d) Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin ;e) Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1969 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001969/O/D20191969.pdf;2. Wymagania techniczne systemu miniPortal: Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ePUAP wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przy użyciu ePUAP, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.3. W korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu (BZP) lub ID postępowania (numer identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal, podany m.in. w treści ogłoszenia o zamówieniu pkt. 2.4) lub numerem sprawy PCZSzp/TP-MN/1/2021. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz Innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Ustawy, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 6. W celu wymiany zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne stosuje się do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne co najmniej jeden z następujących formatów danych: .txt, rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie następujących formatów: .pdf, .doc, .xls, .docx, .xlsx.7. Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: .zip, .tar, .gz, .7z. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie następujących formatów kompresji: .zip, .7r.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych przekazanych w toku niniejszego postępowania jest:Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 8, 66-530 DrezdenkoInspektorem ochrony danych osobowych jest: Pani Ewa Rudnicka, adres e-mail: rodo@szpital-drezdenko.pl 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.3. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w toku niniejszego postępowania będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.4. Odbiorcami danych mogą być także instytucje państwowe uprawnione do pozyskiwania dokumentów postępowania w toku prowadzonych przez nie działań prawnych.5. Odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Szpitalem (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), a także dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).6. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą przechowywane zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.8. W odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.9. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo żądania przez osobę, której dane dotyczą:a) dostępu do danych, przekazanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 15 RODO);b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a zostały podane przez Wykonawcę (na podstawie art. 16 RODO);c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie art. 18 RODO); - z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Wykonawcy prawo do:a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z prawa do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania), spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, czyli jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 RODO przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 5. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (m.in.: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCZSzp/TP-MN/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego i serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS/ InfoMedica w zakresie modułów jakie posiada Zamawiający oraz wdrożenie nowego modułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na dodatkowe usługi, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy. Dodatkowe usługi będą polegały na zwiększeniu liczby aktywnych licencji objętych nadzorem autorskim dla wybranych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego w okresie obowiązywania umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wszelka korespondencja w toku postępowania będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art.58 Ustawy, żądane oświadczenie z art. 125 ust. 1 składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Żaden z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli choć jeden z tych wykonawców podlega wykluczeniu, to każdy z pozostałych wykonawców również zostaje wykluczony, a ich oferta wspólną podlega odrzuceniu. Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy:1. zmiana danych rejestrowych stron umowy;2. zmianę warunków płatności i terminów płatności;3. obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych;4. zmianę nazwy modułu Oprogramowania Aplikacyjnego; 5. czasowe zmniejszenie ilości aktywnych licencji ze względu na zmiany organizacyjne;6. zmian w celu ustalenia odmiennych zasad rozliczania wynagrodzenia,w szczególności zmiany okresów rozliczeniowych;7. okresowe obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych;8. zmianę cen określonych w załączniku nr 1 (w tym wartości brutto) w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nie wymaga aneksu;9. zmiany ceny jednostkowej netto w związku ze zmianami wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca składa pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne, wykazujące związek przyczynowo-skutkowy potwierdzający, że zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad i stawek ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego ma bezpośredni wpływ na cenę przedmiotu umowy, w związku z czym konieczne jest podwyższenie cen. Obowiązek wykazania wpływu zmian prawnych, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 Ustawy na należne wynagrodzenie obciąża Wykonawcę, pod rygorem odmowy wprowadzenia wnioskowanych zmian w zawartej umowie. Uzasadnione zmiany cen będą wprowadzane na podstawie aneksu do umowy. 10.waloryzację cen w związku z obowiązkiem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca składa pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne, wykazujące związek przyczynowo-skutkowy potwierdzający, że dokonywanie wpłat do PPK ma bezpośredni wpływ na cenę przedmiotu umowy.Warunkiem wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 9, 10 jest doręczenie Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, szczegółowych kalkulacji w zakresie całkowitych kosztów pracowniczych, wykazując w szczególności:•jaki procent zamówienia stanowią koszty osobowe,•ilość osób, jaka będzie brała udział w realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podziału na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne•ilość osób realizujących zamówienie, która pobiera wynagrodzenie za pracę w minimalnej wysokości,•informacje o zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.11. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w trybie art. 455 ust. 2 Ustawy w wysokości maksymalnie 9% wartości umowy brutto (zwiększenie liczby aktywnych licencji lub zwiększenia liczby osobodni usług serwisowych);12. Zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:a)zamiany cen materiałów lub kosztów mają wpływ na realizację przedmiotu umowy; b)minimalny poziom zmiany cen uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen wskazanych w ofercie;c)zmiany cen mogą nastąpić dopiero po upływie 24 miesięcy od daty wejścia w życie umowy;d)poziom zmiany wynagrodzenia może wzrosnąć maksymalnie o wskaźnik zawarty w „Wskaźnika cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za II kwartał” (porównanie rok bieżący do roku poprzedniego), ogłaszanego przez GUS dla działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; e)maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi 2% od wartości umowy brutto, w całym okresie obowiązywania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem:1. „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal lub pod adresem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia; lub 2.„Formularza do komunikacji” udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/GeneralInformation, który odsyła do https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.