eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Pełnienie usługi telekomunikacyjnej na rzecz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w podziale na dwie części zamówienia:Ogłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046228 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pełnienie usługi telekomunikacyjnej na rzecz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w podziale na dwie części zamówienia:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-629

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225617624

1.5.8.) Numer faksu: 228330724

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia Państwowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie usługi telekomunikacyjnej na rzecz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w podziale na dwie części zamówienia:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57c6fa52-ad7c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgsp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgsp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://sgsp.ezamawiajacy.pl w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka zamówienia publiczne Platforma zakupowa MarketPlanet zwanej dalej platformą. 2. Zamawiający informuje, że adres poczty elektronicznej: zam@sgsp.edu.pl nie może być wykorzystywany do komunikacji w szczególności Wykonawców z Zamawiającym.3. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych razem z ofertą, odbywać się będzie za pośrednictwem zakładki “Korespondencja”.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia wysłania na Platformie.5. Ogólne zasady korzystania z Platformy,:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://sgsp.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl .b) Wykonawca po wybraniu opcji przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie zarejestruj się. c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki Korespondencja.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: a) Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl).b) W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl.c) Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy budynku 47 na terenie BSPiR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach zadania: „Modernizacja budynku 47 w BSPiR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”.”. Postępowanie nr TP 01/21 prowadzone w trybie trybu podstawowego. d) Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 68/20 z dnia 31 lipca 2020r. „w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego wykazu aktw Szkole Głównej Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP.f) Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczącychjest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. g) W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.h) Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących narusza przepisy RODO;i) Nie przysługuje Pani(u): w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN7/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I część zamówienia pn.: „Pełnienie usługi telekomunikacyjnej na rzecz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie telefonii stacjonarnej”;

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium WagaCena oferty brutto (C) 60 pkt.Pakiet bezpłatnych połączeń do sieci komórkowychdo 2500 minut/miesięcznie (P) 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pakiet bezpłatnych połączeń do sieci komórkowych do 2500 minut/miesięcznie (P)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Nazwa kryterium WagaCena oferty brutto (C) 60 pkt.Pakiet bezpłatnych połączeń do sieci komórkowychdo 2500 minut/miesięcznie (P) 40 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II część zamówienia pn.: „Pełnienie usługi telekomunikacyjnej na rzecz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie telefonii ruchomej i Internetu mobilnego”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty brutto (C) 60 pkt.Pakiet bezpłatnego transferu danych bez ograniczeń w abonamencie A1 (P) 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pakiet bezpłatnego transferu danych bez ograniczeń w abonamencie A1 (P)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Cena oferty brutto (C) 60 pkt.Pakiet bezpłatnego transferu danych bez ograniczeń w abonamencie A1 (P) 40 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:7.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.7.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówWykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.7.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansoweja) posiadania (na dzień składania ofert) polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej ostatnio działalności zawodowej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej równą lub wyższą 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie.7.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą:a) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- załącznik nr 2 do SWZOświadczenie składają odrębnie: wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.Na wezwanie Zmawiającego: b) Zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat również dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.c) Zaświadczenie albo inny dokument od właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, również dokument potwierdzający, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyćWraz z ofertą: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Oświadczenie składają odrębnie:Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.Na wezwanie Zmawiającego: a) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej ostatnio działalności zawodowej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej równą lub wyższą 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);b) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wspólnie z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu lub o jej braku w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.c) Oświadczenie o wpisie do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ;2) Oświadczenia wymagane w SWZ;3) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę;4) zobowiązanie podmiotów składających wspólnie ofertę, że w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą Zamawiającemu);5) informację na temat Podwykonawców;6) zobowiązanie podmiotu trzeciego -jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy Pzp,3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2. Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum;b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia;c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia);d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia;e) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,f) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”);g) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania pełnego okresu ubezpieczeniowego;h) zakaz zmiany uczestników konsorcjum w trakcie realizacji zamówienia.3. Jeżeli ofertę składałaby spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,o którym mowa w Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującymjako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę, który został upoważnionydo wykonania tej czynności.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane Postanowienia Umowy określa załącznik Nr 5 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę PPU.2. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, w szczególności:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;2) zmiany danych teleadresowych;3) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;3) W przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.4) Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 , jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego złożony drugiej Stronie umowy, który zawiera dokładny opis zmiany wraz z uzasadnieniem. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku, że zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.Strona 57 z 695) Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę wynagrodzenia w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia zasadności zmiany.6) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu normatywnego wprowadzającego zmianę, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia.5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga strona może: 1) zaakceptować wniosek o zmianę, 2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 4) odrzucić wniosek o zmianę; odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia. 8. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego.Pozostały katalog przewidywanych zmian zawierają Projektowane Postanowienia Umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sgsp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-23

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.