eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › "Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń" - postępowanie IIOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń” – postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KĘTRZYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 1

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izabela.dados@starostwo.ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362053243

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Pocztowa 13

1.11.4.) Miejscowość: Kętrzyn

1.11.5.) Kod pocztowy: 11-400

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: izabela.dados@starostwo.ketrzyn.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.cuw.starostwo.ketrzyn.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń” – postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ead3cd5-95a7-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020161/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715021

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/715021

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków, dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Pzp.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. W związku z tym, że formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności...:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max. 10 MB (łącznie z podpisem) oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max. 5 MB (łącznie z podpisem).
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów...
Numeracja zgodna z SWZ. Pełna informacja w rozdz. X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO, informuję, że:
1) administratorem udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) - kontakt z Inspektor Ochrony Danych: iodcuw@starostwo-ketrzyn.pl lub na wyżej podany adres Administratora danych (z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”);
2) udostępnione w niniejszym postępowaniu:
a) dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 274 Pzp;
b) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
- przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
3) odbiorcami udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze stroną wskazaną w ust. 2 pkt 1 lit b) przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem osoba wskazana w ust. 2 pkt 1 lit b); odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp.;
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy przez okres co najmniej 4 lata (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń); dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy lub/i osób wskazanych do realizacji zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) udostępniający posiada prawo do:
a) art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
b) art. 16 RODO - sprostowania jego danych osobowych ;
c) art. 18 RODO - żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
8) udostępniającemu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych...
Numeracja zgodna z SWZ. Pełna informacja w rozdz. IV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.PK.343.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń w oparciu o załączniki opisane w ust. 3.
Obejmuje w szczególności:
1) wykonanie projektów dwóch instalacji fotowoltaicznych dla dwóch budynków: Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie,
2) wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla dwóch budynków: Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie na podstawie wykonanych projektów,
3) Wykonanie projektu wielobranżowego adaptacji garaży budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie na pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracowników,
4) wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji garaży budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie na pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracowników na podstawie wykonanego projektu wielobranżowego,
5) wykonanie dwóch tablic informacyjnych z logo programu „Polski Ład”.
2. Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, określa:
1) Program Funkcjonalno- Użytkowy - zał. nr 8 do SWZ;
2) Wzór tablicy informacyjnej - zał. nr 9 do SWZ
3. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące rozliczenia zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący zał. nr 7 do SWZ.
Pełny zapis w rozdz. VI SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących zasad:
1) CENA OFERTY - to cena brutto, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ, określona do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert w kryterium ceny będzie ustalona wg wzoru:
C= (Cmin/Co*100 pkt) x W, gdzie: C – ocena w kryterium „cena oferty”, Cmin - najniższa proponowana spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu „cena oferty”, Co - cena oferty ocenianej, W - waga w kryterium „cena oferty”;
2) GWARANCJA WYKONAWCZA - to okres wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, nie może być krótszy niż wskazany przez Zamawiającego tj. min. 60 miesięcy od ostatecznego, bezusterkowego odbioru robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca zaproponuje najdłuższy okres tj. 72 miesiące – oferta w tym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów.
Wykonawcy w tym kryterium zostaną ocenieni w następujący sposób:
Gwarancja wykonawcza 60 miesięcy - 0,00 pkt x Waga (40%) = ocena 0,00 pkt, Gwarancja wykonawcza 66 miesięcy - 50,00 pkt x Waga (40%) = ocena 20,00 pkt, Gwarancja wykonawcza 72 miesiące - 100,00 pkt x Waga (40%) = ocena 40,00 pkt.
Pełna informacja w rozdz. XXIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja wykonawcza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 0,9 mln zł;
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kwalifikacje zawodowe), tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA dysponował:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjal¬ności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej oraz
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 20÷50kWp oraz
- 1 osobą posiadającą kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj.:
 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub
 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
UWAGA:
1. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, obiektu budowlanego.
2. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.
3. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
4. W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanym zakresie były zrealizowane łącznie z innymi zakresami robót/ usług, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych robót, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5. Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości (wartości) zadań z różnych okresów, różnych inwestycji tego samego lub różnych Zamawiających.
6. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia wytworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby nadzór nad realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia odbywał się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8. Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony również wtedy, gdy jedna lub dwie osoby łącznie spełnią wszystkie wymagania określone w ust. 2 pkt 4 lit. b) tiret 1 -3.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący odpowiednio kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie
a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców wy-stępujących wspólnie - z zastrzeżeniem: „w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane”. Celem potwierdzenia Wykonawcy składający ofertę wspólnie są zobowiązani do oferty dołączyć oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – zał. nr 2a do SWZ;
lub
2) przez podmiot udostępniający zasoby.
UWAGA: nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wymaganego doświadczenia Wykonawcy w ramach doświadczenia roż¬nych podmiotów wskazanych w pkt 1-2 lub z różnych przedsięwzięć jednego z podmiotów wymienionych w pkt 1.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wyko¬nawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realiza¬cji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 musi dostarczyć Zamawiającemu dowód dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji za¬mówienia, a w szczególności dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicz¬nego;
3) czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowa¬niu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie wskazał, że polega on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby - składając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.
Numeracja zgodna z SWZ, pełny zapis w rozdz. XIX SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 273 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109 ust. 1 pkt 4):
a) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli spełnione będą warunki art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający samodzielnie uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
...
6. W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek ...
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. XXI ust. 2 pkt 1 lit. b) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że „nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury”
- dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy;
3) dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wg zasad niżej opisanych;
4) dokumenty lub oświadczenia składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę - kopia tłumaczenia musi być poświadczona wg zasad określonych w pkt 3;
Numeracja zgodna z SWZ. Pełny zapis jest w rozdz. XXI SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów o wartości minimum 0,4 mln zł;
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kwalifikacje zawodowe), tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA dysponował:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów oraz
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 20÷50kWp oraz
- 1 osobą posiadającą kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj.:
 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub
 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
UWAGA:
1. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, obiektu budowlanego.
2. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.
3. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
4. W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanym zakresie były zrealizowane łącznie z innymi zakresami robót/ usług, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych robót, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5. Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości (wartości) zadań z różnych okresów, różnych inwestycji tego samego lub różnych Zamawiających.
6. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza....
Numeracja zgodna z SWZ.
Pełny zapis jest w rozdz. XXI SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. KOMPLETNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału - wg zał. nr 2 do SWZ;
3) oświadczenie z art. 117 ust. 4 Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - wg zał. nr 2a do SWZ (jeśli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem z art. 125 ust. 5 - wg zał. nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
5) pełnomocnictwa dla osób podpisujących wszystkie dokumenty ofertowe, o ile prawo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych - ust. 12 (jeżeli występuje);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg zasad opisanych w ust. 15 (jeżeli występuje);
7) pełnomocnictwo do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby - ust. 15 (jeżeli występuje);
- przy czym formularz oferty, oświadczeń muszą być złożone w oryginale
II. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. XXI SWZ ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu;
2) treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna:
a) identyfikować wszystkich Wykonawców;
b) wskazywać jakiego postępowania dotyczy;
c) wskazywać ustanowionego pełnomocnika;
d) określać zakres umocowania pełnomocnika;
e) zwierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) albo oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
3) jeśli pełnomocnik Wykonawców udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem; korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik;
6) poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej SWZ oraz rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie;
7) oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) formularz oferty i dokumenty podmiotowe składa wyłoniony LIDER (pełnomocnik);
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców;
8) załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum;
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego);
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. Konsorcjum winno być powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
10) wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
11) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie. Z zastrzeżeniem określonym w uwagach Spółka ...
Numeracja zgodna z SWZ, pełny tekst w rozdz. XIV

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
2) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, zmiana technologii wykonania robót (roboty zamienne),
3) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy spowodowanych błędami i wadami dokumentacji projektowej
4) koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania a wynikających z nieuwzględnienia w dokumentacji projektowej wszystkich warunków terenowych i potrzeb użytkowników,
5) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej,
6) zmiany technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgodą odpowiednio projektanta i Zamawiającego) pod warunkiem, że:
a) zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, w szczególności:
− spowoduje poprawienie parametrów technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia,
− wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
b) zastosowania technologii, materiałów, urządzeń stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa realizowanego obiektu lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.
7) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsięwzięcia działania sił wyższych (np. klęski żywiołowe, epidemie, ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robót i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia zgodnie z technologią,
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy spowodowanych błędami i wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbędny do wprowadzenia w/w zmian,
d) koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania a wynikających z nieuwzględnienia w dokumentacji projektowej wszystkich warunków terenowych i potrzeb użytkowników. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbędny do wykonania koniecznych robót,
e) konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnień - powodujących wstrzymanie robót,
f) wystąpienie opóźnienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnień lub w wykonaniu innych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność z zastrzeżeniem, że opóźnienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w akty powinny zostać wydane,
g) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
h) konieczności wykonania dodatkowych badań,...
Pełny tekst jest w zał. nr 7 do SWZ w szczególności w § 14.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696705

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego obejmuje się sankcjami:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
- w kontekście powyższego Zamawiający informuje, iż z racji bezwzględnego obowiązywania i bezpośredniego stosowania przedmiotowej regulacji prawnej (obok ustawy Pzp i niezależnie od samych zapisów SWZ – przywołujących podstawy wykluczenia określone w art. 108 ustawy Pzp) wykonawcy, wobec których istnieją okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlegać będą wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu wprost na podstawie przedmiotowej szczególnej regulacji prawnej – niezależnie i obok podstaw wykluczenia statuowanych w art. 108 ustawy Pzp, w związku z czym złożone przez nich oferty będą odrzucane jako oferty złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu i oferty nieważne na podstawie odrębnych przepisów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.