eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduńska Wola › Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap IIOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045885 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Olimpijskiej – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zduńska Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Złotnickiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdunskawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Olimpijskiej – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ead7e40-acd0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000838/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;Uzasadnienie faktyczne:Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 509045-N-2020 z dnia 2020-02-14 r. przewidział powtórzenie tego samego rodzaju robót co w zamówieniu podstawowym, obejmujących przebudowę ulicy Olimpijskiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Marzenińskiej. Zakres zamówienia oraz warunki udzielenia zamówienia określała SIWZ. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona w wartości zamówienia podstawowego.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: Ogłoszenie nr 509045-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IM.271.6.2021.WNK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 956630,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Olimpijskiej w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Sportowej do ul. Marzenińskiej. Zadanie realizowane na działkach nr ew. gruntów: 110/10; 240/2; 274/2; 275/4; 110/11 obr. 27 i dz. nr 22/5 i 5/1 obr. 15.2. Zamówienie polega na przebudowie ul. Olimpijskiej w Zduńskiej Woli o długości ok. 270,87 mi obejmie następujące elementy:1) przebudowę jezdni wraz z wykonaniem podbudowy i wbudowaniem krawężników;2) budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami (na odcinku: od studni A1 do istniejącej studni A7);3) przebudowę sieci energetycznej – usunięcie kolizji;4) zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi;5) budowę chodników i zjazdów do posesji;6) budowę pobocza tłuczniowego;7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego na wybudowanym odcinku8) odtworzenie nawierzchni ulic sąsiednich po wszelkich pracach związanych z przebudowąul. Olimpijskiej,9) przebudowę hydrantów i regulację wysokościową istniejącej armatury wod-kan;10) posianie trawy na zieleńcach,11) usunięcie kolidujących drzew.12) wywóz i utylizację materiałów powstałych z rozbiórek i prowadzonych robót budowlanych.Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje materiał z rozbiórki, powstałych w trakcie przebudowy ulicy Olimpijskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 785000

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 785000

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 785000

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "B.J.PABICH" S.C. BARBARA PABICH

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "B.J.PABICH" S.C. JAROSŁAW PABICH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 100820600

7.3.3) Ulica: ul. Spacerowa 72 lok. 64

7.3.4) Miejscowość: Zduńska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 98-220

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 785000,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.