eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie prac konserwatorskich na obiektach Aliny Szapocznikow "Nowotwory uosobione" i "Popiersie bez głowy" z kolekcji ZachętyOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045881 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie prac konserwatorskich na obiektach Aliny Szapocznikow „Nowotwory uosobione” i „Popiersie bez głowy” z kolekcji Zachęty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHĘTA - NARODOWA GALERIA SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275949

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stanisława Małachowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-916

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@zacheta.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zacheta.art.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac konserwatorskich na obiektach Aliny Szapocznikow „Nowotwory uosobione” i „Popiersie bez głowy” z kolekcji Zachęty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2526b14c-ad00-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024553/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie prac konserwatorskich na obiektach Aliny Szapocznikow „Nowotwory uosobione” i „Popiersie bez głowy” z kolekcji Zachęty w ramach projektu „Otwarta Zachęta”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zacheta.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zacheta.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasię za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://zacheta.ezamawiajacy.pl/ przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja” oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie zakupowej. Złożenie oferty w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zacheta.ezamawiajacy.pl/ Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 3. Komunikacja międzyZamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.4. Wykonawcamoże zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki„Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz „ZADAJ PYTANIE”. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz „POTWIERDŹ”, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". 5. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich na obiektach AlinySzapocznikow „Nowotwory uosobione” i „Popiersie bez głowy” z kolekcji Zachęty. Dla celówinformacyjnych – Zamawiający udostępnia posiadany stan zachowania obiektów i zdjęciadostępny podadresem:https://drive.google.com/drive/folders/1DId9HJtJelJa353p96IvP4JctrCqZqTF?usp=sharingWskazane materiały są utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie. Zamawiający udzielaoferentom niewyłącznej, ograniczonej czasowo do czasu trwania niniejszego postępowania oraznieograniczonej terytorialnie licencji do wykorzystania ww. materiałów wyłącznie na potrzebyzłożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz wykonania zawartej umowy, tj. nanastępujących polach eksploatacji:1) wprowadzenie do pamięci komputera,2) wytwarzanieokreśloną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisumagnetycznego oraz techniką cyfrową,3) zmiana formatu w jakim utwór został zapisany.2.Wykonanie zabiegów konserwatorskich na obiektach powinno przebiegać wg poniższychwstępnych założeń:1) dla obiektu „Nowotwory uosobione”• analiza teoretyczna obiektu (materiałowa i przesłania dzieła uwzględniająca założenia sposobu ekspozycji),• określeniestanu zachowania obiektu i określenie szczegółowego planu prac konserwatorskich,• pracekonserwatorskie mające na celu przede wszystkim wzmocnienie strukturalne obiektu,wzmocnienie warstwy poliestrowej, a także tam, gdzie jest to niezbędne: oczyszczeniepowierzchni, uzupełnienie ubytków warstwy poliestrowej oraz opcjonalne zabezpieczeniepowłoki przed UV,• wykonanie specjalistycznych i "na wymiar" nieingerujących w materięobiektu i obojętnych chemicznie podkładek w miejsca styku powierzchni obiektów z podłożem,wykorzystywanych podczas ekspozycji lub określenie i wykonanie innego rozwiązaniazabezpieczającego powierzchnie obiektu podczas ekspozycji;2) dla obiektu „Popiersie bezgłowy”• analiza teoretyczna obiektu (materiałowa i przesłania dzieła uwzględniająca założeniasposobu ekspozycji),• określenie stanu zachowania obiektu i określenie szczegółowego planuprac konserwatorskich,• prace konserwatorskie uwzględniające aktualny stan zachowaniaobiektu i jego problematykę, mające na celu przede wszystkim wzmocnienie strukturalneobiektu, wzmocnienie masy poliuretanowej, a także tam, gdzie jest to niezbędne: oczyszczeniepowierzchni, uzupełnienie ubytków i reperacja rozdarć warstwy poliestrowej/poliuretanowej, orazopcjonalne zabezpieczenie powłoki przed UV,• wykonanie specjalistycznej i “na wymiar”,nieingerującej w materię obiektu i obojętną chemicznie konstrukcji wspierającej lub przenoszącejfunkcję nośną obiektu.3. Zamówienie obejmuje również:1) przed rozpoczęciem prackonserwatorskich – wykonanie stanu zachowania obiektów – w siedzibie Zamawiającego – idostarczenie opisu wraz ze zdjęciami w formacie cyfrowym (doc. lub pdf.) oraz 1 egz. druk A4,2)zapakowanie obiektów przeznaczonych do konserwacji – w Zachęcie – uwzględniająccharakterystykę materiałową i wymiarową obiektów, korzystając z usług wynajętej we własnymzakresie profesjonalnej firmy zajmującej się transportem dzieł sztuki (np. Artransporter,Artlogistic itp. – firma musi zostać zaakceptowana przez Zachętę),3) transport zapakowanychprac z siedziby Zachęty do miejsca, gdzie będzie wykonywana konserwacja, po zakończeniukonserwacji re-transport do siedziby Zamawiającego zapakowanych prac z zastrzeżeniem, żejeśli powstały nowe i dedykowane obiektom opakowania prac przejdą one na własność Zachęty– transporty muszą odbywać się z wykorzystaniem usług wynajętej we własnym zakresieprofesjonalnej firmy zajmującej się transportem dzieł sztuki z dostosowanymi do tego pojazdamizgodnie z pkt 2 powyżej, 4) przygotowanie dokumentacji działań konserwatorskich ze zdjęciami:w formacie cyfrowym (doc. lub pdf.) oraz 1 egz. druk A4,5) wykonywania obowiązkówwynikających z udzielonej gwarancji jakości przez okres 60 miesięcy,6) konieczność zawarciaodpowiednich umów ubezpieczenia, o których mowa w projekcie umowy, stanowiącym załączniknr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92311000-4 - Dzieła sztuki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312000-1 - Usługi artystyczne

92520000-2 - Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z treścią SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE KONSERWATORA (I)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE KONSERWATORA (II)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej· w zakresie wiedzy i doświadczenia:Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu prac konserwatorskich obiektów sztuki współczesnej z tworzyw sztucznych z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;· w zakresie dysponowania osobami odpowiednimi do realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą będącą dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki w specjalizacji malarstwo lub rzeźba posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w konserwacji obiektów wykonanych z tworzyw sztucznych;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ);2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wykaz usług należy sporządzić zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ;2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz należy sporządzić zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ oraz dołączyć dokument potwierdzający posiadane wykształcenie/kwalifikacje. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego opisania wymaganego, co najmniej 5-letniego, doświadczenia w konserwacji obiektów wykonanych z tworzyw sztucznych osoby wskazanej w wykazie.4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby przedstawienia oświadczenia tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 2. (Załącznik nr 3).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

proponowany plan postępowania konserwatorskiego z uwzględnieniem etapów, propozycji działań i podziałem kosztów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z treścią SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności sąwymagane. W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikajakie usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lubwięcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: · oferta wspólna powinna byćsporządzona zgodnie z SWZ,· sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty,dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnąwe własnym imieniu;- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy,dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkichWykonawców składających ofertę wspólną; · kopie dokumentów dotyczących każdego zWykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałemprzez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. · Przedpodpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składającyofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum,zawierającą, co najmniej: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięciagospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,- określeniezakresu działania poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie możebyć krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.2. Zmiana sposobu wykonania Umowy lub zakresu Umowy w przypadku:1) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra - w takim wypadku Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;2) uzasadnionych przyczyn technicznych niezależnych od stron umowy;3) zmiany sposobu wykonywania umowy w wyniku konieczności wprowadzenia zmian w szczegółowym planie prac konserwatorskich;4) wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację umowy w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru prac lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac (audyt zewnętrzny);5) konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania umowy, zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, powstałej po zawarciu umowy, przy czym zmniejszenie zakresu nie nastąpi o więcej niż 35%;6) zmniejszenie zakresu prac wyłącznie do sporządzenia szczegółowego planu prac konserwatorskich lub wykonania badań obiektów, jeżeli w wyniku wykonywania umowy okaże się, że wykonanie konserwacji obiektów jest technicznie niemożliwe lub koszty konserwacji będą przekraczały wartość obiektów lub może doprowadzić do dalszego uszkodzenia obiektów 7) zwiększenie zakres umowy w wyniku konieczności wykonania dodatkowych prac, które były możliwe do identyfikacji dopiero po zawarciu umowy;8) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin odbioru prac;9) uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac, konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji;3. Zmiany w zakresie terminu wykonania Umowy w przypadku:1) potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia zakresu prac;2) zaistnienia siły wyższej;3) wynikającej ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania i odbioru prac;4) konieczności zmiany terminu wykonania i odbioru prac spowodowanej audytem zewnętrznym lub kontrolą zewnętrzną (np. kontrolą Projektu);5) konieczności zmiany terminów spowodowanych zmianami, o których mowa w ust. 2;6) zmiany są następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji:a) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego;b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w szczegółowym planie prac konserwatorskich, w przypadku, gdy wynikają one z okoliczności niezależnych od Wykonawcy;c) zmian, które są następstwem działania organów administracji, w szczególności w sytuacji: konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;d) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania Umowy.Zmiany umowy zostały określone w § 15 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zacheta.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 14:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.