eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI.Ogłoszenie z dnia 2021-05-04


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045867 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Łódzki Ośrodek Geodezji

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Łódź

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470830536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 422726806

1.5.8.) Numer faksu: +48 422726801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.zajac@log.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce75482c-acdb-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009133/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Zakup systemu ESRI ArcGis (2021-2022)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.log.lodz.pl/modgikwww/pl/Zamowieniapubliczne.aspx

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W zakresie składania/ wycofywania i zmiany ofert - miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAP-u http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=LOGWszelka korespondencja przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej przetargi@log.lodz.pl . Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź; sprawy/pytania do Inspektora ochrony danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji prosimy kierować na adres e-mail: iod@log.lodz.pl, tel.: 042 272 68 96;▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p/n: „świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania”, nr sprawy OAZP.2610/15/2021 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 12019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i dochodzenia roszczeń oraz przez okres wynikający wprost z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. …”

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.zapisano w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAZP.2610/15/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 94350,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania:Licencja komercyjna Spatial Analyst for ArcGIS Desktop sieciowej pierwszej 1Licencja komercyjna ArcGIS GIS Server Advanced na serwer o max. 4 rdzeniach 1Licencja komercyjna ArcGIS GIS Server Basic na serwer o max. 4 rdzeniach 2Licencja komercyjna Data Interoperability for ArcGIS Desktop sieciowej pierwszej 1Licencja komercyjna 3D Analyst for ArcGIS Desktop sieciowej pierwszej 1Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Advanced sieciowej dodatkowej 1Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Advanced sieciowej pierwszej 1Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Basic sieciowej dodatkowej 2Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Basic sieciowej pierwszej 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2022-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Ocenie według poniżej wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wg wzoru:K0 = K1+ K2+ K3gdzie:K0 - liczba punktów oferty ocenianejK1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena ofertowa brutto oferty”3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). 4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:1 Cena ofertowa brutto oferty (K 1) - 60%2) Termin realizacji (K 2) - 40%Najniższa cena ofertowa brutto z badanych ofertK 1 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pktcena brutto oferty badanejNajkrótszy termin realizacji z badanych ofertK 2 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pktTermin realizacji badanej ofertyUwaga: Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają następujące warunki dotyczące: 1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia o podobnym charakterze do zakresu niniejszego zamówienia, tj. usługi świadczenia asysty technicznej dla oprogramowania serwerów platformy aplikacyjnej, o wartości każdego z nich co najmniej 40 000,00 zł brutto ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każda;Wymagania dodatkowe:Wykonawca wykaże, że jest autoryzowanym przedstawicielem lub partnerem producenta oprogramowania ESRI, uprawnionym i upoważnionym do świadczenia lub sprzedaży usługi asysty technicznej oprogramowania ESRI

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – jeśli Wykonawca nie wskaże w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, w którym Zamawiający może samodzielnie znaleźć przedmiotowy dokument dotyczący Wykonawcy, 2) dokument dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w 8.2 ppkt pkt 1) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale VI SWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy/usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami potwierdzającymi czy dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit a) powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej (przedstawić pisemne uzasadnienie). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta Wykonawcy musi zawierać: 1. Formularz ofertowy – podpisany zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 11-5. – 11.10. SWZ i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ; 2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 8.1.1 lit. a) SWZ, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 11.5.- 11.10 SWZ i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w ust.11. 5- 11.10 SWZ, 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 8.1. ppkt 8.2) SWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 11.5.-11.10. SWZ. 5. Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w Ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy;6. Wykonawca złoży oświadczenie że jest autoryzowanym przedstawicielem lub partnerem producenta oprogramowania ESRI, uprawnionym i upoważnionym do świadczenia lub sprzedaży usługi asysty technicznej oprogramowania ESRI na potwierdzenie warunku określonego w pkt 6.1.4.2) SWZ(załączy do oferty oświadczenie/kopię dokumentu (umowy partnerskiej) podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5.11-5.10. SWZ7. W przypadku zaoferowania dostaw/usług równoważnych dowód (oświadczenie) wystawiony przez producenta oprogramowania potwierdzający zgodność zaoferowanych usług/dostaw równoważnych z produktem wymienionym w SWZ na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale IV. ust. 4.9., podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 11.5.- 11.10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 6.1 pkt 2) SWZ musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek określony w ust. 6.1 pkt 1) SWZ musi spełniać każdy z Wykonawców.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 8.1 ppkt 8.1.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w ust.11. 5- 11.10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany Umowy1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do Umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adres skrytki Zamawiającego /LOG/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotowe zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ wszystkie elementy zamówienia muszą tworzyć zintegrowaną całość. Zastosowanie podziału na części mogłoby skutkować tym, że system będzie niekompletny, poszczególne elementy nie będą ze sobą kompatybilne, zostaną uzyskane dublujące się funkcjonalności lub może doprowadzić do braku możliwości wdrożenia przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy jedna z nich nie zostanie zrealizowana. 2. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanego przez Zamawiającego oprogramowania, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego oprogramowanie równoważne posiada funkcjonalność zgodną z opisaną przez Zamawiającego.3. Za usługę/dostawę równoważną zostaną uznane usługi, których warunki i zakres w okresie od 01.04.2021 31.01.2022 nie będą gorsze od usług asysty technicznej producenta i konserwacji oferowanych przez producenta dla produktów wymienionych w poniższej tabeli jako „Software Update License & Support".Uwaga: w przypadku zaoferowania dostaw/usług równoważnych do obowiązków Wykonawcy należy udowodnienie, że oferowane warunki i zakres usługi asysty technicznej i konserwacji nie są gorsze niż oferowane przez producenta wymienionego poniżej oprogramowania (Tabela nr 1). Na dowód powyższego Wykonawca załączy do oferty dokument (oświadczenie) wystawiony przez producenta oprogramowania potwierdzający zgodność zaoferowanych usług/dostaw równoważnych z usługami i ich zakresem dla niżej wymienionych produktów tak, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących równoważności oraz uznać zaproponowane rozwiązania za równoważne.Tabela nr 1L.p. Nazwa produktu Liczba Okres 1 Licencja komercyjna Spatial Analyst for ArcGIS Desktop sieciowej pierwszej 1 01-kwi-2021 31-sty-20222 Licencja komercyjna ArcGIS GIS Server Advanced na serwer o max. 4 rdzeniach 1 01-kwi-2021 31-sty-20223 Licencja komercyjna ArcGIS GIS Server Basic na serwer o max. 4 rdzeniach 2 01-kwi-2021 31-sty-20224 Licencja komercyjna Data Interoperability for ArcGIS Desktop sieciowej pierwszej 1 01-kwi-2021 31-sty-20225 Licencja komercyjna 3D Analyst for ArcGIS Desktop sieciowej pierwszej 1 01-kwi-2021 31-sty-20226 Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Advanced sieciowej dodatkowej 1 01-kwi-2021 31-sty-20227 Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Advanced sieciowej pierwszej 1 01-kwi-2021 31-sty-20228 Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Basic sieciowej dodatkowej 2 01-kwi-2021 31-sty-20229 Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Basic sieciowej pierwszej 1 01-kwi-2021 31-sty-2022
2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.