eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Remont wejścia głównego w budynku B przy ul. Śniadeckich 2 w KoszalinieOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045799 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont wejścia głównego w budynku B przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ŚNIADECKICH 2

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943478635

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@tu.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tu.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont wejścia głównego w budynku B przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6021595a-a673-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045799

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008025/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont wejścia głównego w budynku B przy ul. Śniadeckich w Koszalinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.tu.koszalin.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznejprzekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnympod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalnyrozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofaniaoferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawiera rozdział XXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/TP1/SZP-3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 138155,69 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wejścia głównego w budynku B przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie w zakresie określonym w SWZ, STWiORB stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ oraz w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 2 samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części „Zadaniem”):Zadanie I - Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego budynku BWykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 3 lat (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót).Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny .

4.2.5.) Wartość części: 116179,62 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zastrzega możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia podobnego będzie remont schodów zewnętrznych w kampusie Politechniki Koszalińskiej. Wartość zamówienia dodatkowego maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: a) C - cena brutto oferty - 60%, sposób oceny: minimalizacja b) G - okres gwarancji w latach - 40% sposób oceny: maksymalizacja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji w latach

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: a) C - cena brutto oferty - 60%, sposób oceny: minimalizacja b) G - okres gwarancji w latach - 40% sposób oceny: maksymalizacja

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wejścia głównego w budynku B przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie w zakresie określonym w SWZ oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 2 samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części „Zadaniem”):Zadanie II - Wykonanie malowania konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejściem głównym budynku B Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 3 lat (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót).Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny .

4.2.5.) Wartość części: 21976,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zastrzega możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia podobnego będzie malowanie zadaszenia nad wejściem w kampusie Politechniki Koszalińskiej. Wartość zamówienia dodatkowego maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: a) C - cena brutto oferty - 60%, sposób oceny: minimalizacja b) G - okres gwarancji w latach - 40% sposób oceny: maksymalizacja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji w latach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: a) C - cena brutto oferty - 60%, sposób oceny: minimalizacja b) G - okres gwarancji w latach - 40% sposób oceny: maksymalizacja

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5); 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów, które należy złożyć przez Wykonawcę w ofercie. 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ w oryginale, w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynu liczby jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych kosztów pośrednich i zysku. W kosztorysie należy podać ceny jednostkowe robót. Podatek od towarów i usług należy doliczyć na końcu kosztorysu ofertowego.Nie wykazywać pozycji dotyczących robót towarzyszących i tymczasowych w kosztorysie ofertowym, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ.3) Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SWZ w oryginale, w postaci elektronicznej - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, w oryginale, w postaci elektronicznej - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie projektowane postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.