eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołczygłowy › Przebudowa, adaptacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach i Szkoły Podstawowej w Łubnie w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępna Szkoła "Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa, adaptacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach i Szkoły Podstawowej w Łubnie w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępna Szkoła ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁCZYGŁOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słupska 56

1.5.2.) Miejscowość: Kołczygłowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-140

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598213231

1.5.8.) Numer faksu: 598213597

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@kolczyglowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolczyglowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15ff9bdf-3d88-40b5-96cf-8ef29ef65fbe

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, adaptacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach i Szkoły Podstawowej w Łubnie w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępna Szkoła ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-811929b6-747c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045617

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023640/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa, adaptacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach i Szkoły Podstawowej w Łubnie w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępna Szkoła"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej – IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475912/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RII.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 732636,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach
1. Przedmiotem zamówienia dla Części nr 1 jest realizacja robót budowlanych polegających na dostosowaniu obiektów Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zakres robót budowlanych obejmować będzie:
a) wymianę nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (parking przy sali),
b) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
c) odnowienie posadzki sali gimnastycznej,
d) wykonanie kolorystycznego oznakowania drzwi szklanych,
e) malowanie ścian i sufitów,
f) kładzenie posadzek i płytek ściennych,
g) remont łazienek, montaż armatury sanitarnej,
h) wymiana klamek,
i) demontaż i montaż balustrad na pochylniach,
j) wykonanie i montaż paneli informacyjnych z oznaczeniami w alfabecie Braille’a,
k) montaż schodołazu i najazdów mobilnych na schody,
l) montaż rolet okiennych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia został opisany w Załączniku nr 1A do SWZ – Dokumentacja projektowa, w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Załącznik nr 2A do SWZ oraz w Załączniku nr 3A do SWZ - Przedmiar robót.
3. Roboty budowlane powinny zostać zorganizowane w taki sposób, aby nie zakłócać zajęć edukacyjnych w szkole, a także zajęć pozaszkolnych.
4. UWAGA: Dokumentacja projektowa – projekt techniczny dla Części nr 1 zawiera szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 3A przedstawia i określa zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia i powyższej dokumentacji.
5. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi:
1) dla Części nr 1 okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji dla Części nr 1 stanowić będzie kryterium oceny ofert. Szczegółowe postanowienia znajdują się w Rozdziale nr 19.
6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Rozwiązania równoważne:
a) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w opisie przedmiotu zamówienia parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów.
b) W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ odniesień do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp ustawy użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".
c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, następujących osób wykonujących czynności w zamówieniu dla Części nr 1 polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.): roboty ziemne, wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie robót wykończeniowych i malarskich, wykonanie robót murarskich, wykonanie robót brukarskich, prace porządkowe, dozór placu budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.5.5.) Wartość części: 401212,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Łubnie
1. Przedmiotem zamówienia dla Części nr 2 jest realizacja robót budowlanych polegających na dostosowaniu obiektów Szkoły Podstawowej w Łubnie do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zakres robót budowlanych obejmować będzie:
a) wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych oraz kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
b) wymiana bramy i furtki wjazdowej,
c) montaż oświetlenia zewnętrznego solarnego,
d) malowanie ścian i sufitów,
e) kładzenie posadzek i płytek ściennych,
f) remont łazienek, montaż armatury sanitarnej,
g) wymiana klamek,
h) montaż rolet okiennych wewnętrznych,
i) wykonanie i montaż paneli informacyjnych z oznaczeniami w alfabecie Braille’a,
j) wykonanie kolorystycznego oznakowania drzwi szklanych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia został opisany w Załączniku nr 1B do SWZ – Dokumentacja projektowa, w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Załącznik nr 2B do SWZ oraz w Załączniku nr 3B do SWZ - Przedmiar robót.
3. Roboty budowlane powinny zostać zorganizowane w taki sposób, aby nie zakłócać zajęć edukacyjnych w szkole, a także zajęć pozaszkolnych.
4. UWAGA: Dokumentacja projektowa – projekt techniczny dla Części nr 2 zawiera szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 3B przedstawia i określa zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia i powyższej dokumentacji.
5. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi:
1) dla Części nr 2 okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji dla Części nr 2 stanowić będzie kryterium oceny ofert. Szczegółowe postanowienia znajdują się w Rozdziale nr 19.
6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Rozwiązania równoważne:
a) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w opisie przedmiotu zamówienia parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów.
b) W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ odniesień do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp ustawy użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".
c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, następujących osób wykonujących czynności w zamówieniu dla Części nr 2 polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.): roboty ziemne, wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie robót wykończeniowych i malarskich, wykonanie robót murarskich, wykonanie robót brukarskich, prace porządkowe, dozór placu budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.5.5.) Wartość części: 331424,05 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 506361,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 788948,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 506361,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji "Ankra-Bis" Małgorzata Trojańska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367697057

7.3.3) Ulica: ul. Św. Wojciecha 9

7.3.4) Miejscowość: Bytów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 506361,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 430405,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 519602,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 430405,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji "Ankra-Bis" Małgorzata Trojańska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367697057

7.3.3) Ulica: ul. Św. Wojciecha 9

7.3.4) Miejscowość: Bytów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 430405,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.