eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnków › Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance w roku 2023.Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance w roku 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rybaki 3

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pct.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowsko-trzcianecki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance w roku 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba732d96-6c05-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032984/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457996/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.272.14.2022.PS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 170629,20

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance w roku 2023. Świadczenie usług z zakresie utrzymania czystości pomieszczeń będzie odbywało się w niżej wymienionych budynkach:
Informacje ogólne dotyczące powierzchni:
- budynek główny Starostwa Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 - 1392,69 m2
- budynek „geodezji” Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 – 371,60 m2
- budynek Delegatury Wydziałów w Trzciance ul. 27 Stycznia 42 – 480,85 m2
- ogólna powierzchnia okien: 352,49 m2
Rodzaje powierzchni płaskich przeznaczonych do sprzątania: wykładziny techniczne (60%); lastriko (10%); płytki podłogowe (10%); panele i parkiety (10%); wykładziny dywanowe (10%).

Warunki świadczenia usług w trakcie trwania umowy:

1. Powierzchnie biurowe i ogólne:
a) Czynności wykonywane codziennie (przez 5 dni roboczych):
- odkurzanie wykładzin dywanowych, mat, wycieraczek przy pomocy odkurzacza,
- usuwanie plam z wykładzin dywanowych,
- zamiatanie i mycie podłóg twardych,
- opróżnianie pojemników na śmieci i wynoszenie odpadów w miejsce wskazane przez zamawiającego wraz z utrzymaniem obowiązujących na obiekcie zasad segregacji,
- mycie koszy i wymiana plastikowych worków (wg potrzeb) w pojemnikach na śmieci,
- usuwanie odcisków palców i innych zabrudzeń z drzwi, framug drzwi, czyszczenie klamek,
- bieżące usuwanie zabrudzeń na szybach w drzwiach wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych,
- mycie drzwi szklanych i szklanych ścianek działowych,
- usuwanie na mokro kurzu z parapetów, mebli(biurka, stoły, regały, szafy, krzesła), wyposażenia dodatkowego, kaloryferów i innych powierzchni bez przekładania dokumentów na nich leżących,
- zmywanie naczyń po naradach i sprzątnięcie pomieszczenia narad - wg potrzeb;
b) Czynności wykonywane raz w tygodniu:
- odkurzanie ścian,
- odkurzanie obrazów i elementów dekoracyjnych,
- czyszczenie gniazdek, wyłączników,
- czyszczenie zewnętrzne sprzętu p.poż,
- odkurzanie tapicerki meblowej,
- czyszczenie krawędzi, kątów i innych trudno dostępnych miejsc,
- usuwanie kurzu z listew ściennych, przypodłogowych -1 raz w miesiącu
2. Sanitariaty:
 Czynności wykonywane codziennie (przez 5 dni roboczych):
- mycie i dezynfekcja posadzek
- mycie i dezynfekcja sedesów, pisuarów, bidetów ,
- czyszczenie i przetarcie armatury i przedmiotów metalowych, innych elementów przedmiotów wyposażenia,
- mycie i dezynfekcja kafelków przy umywalkach,
- czyszczenie luster
- uzupełnianie zawartości pojemników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe.
 Czynności wykonywane okresowo:
- mycie i dezynfekcja całej powierzchni kafelków- 1 raz w miesiącu
3. Klatki schodowe, korytarze piwnic:
 Czynności wykonywane codziennie:
- usuwanie wszelkich plam i zabrudzeń z podłogi,
- zamiatanie i mycie ciągów komunikacyjnych,
- zamiatanie i mycie wiatrołapów i klatek schodowych, przedsionków
- odkurzanie wykładzin, wycieraczek i mat,
- czyszczenie i polerowanie wszystkich elementów metalowych,
- usuwanie zabrudzeń ze ścian,
- czyszczenie lub mycie drzwi,
- usuwanie odcisków palców i innych zabrudzeń z drzwi szklanych,
 Czynności wykonywane raz w tygodniu:
- odkurzanie i mycie kaloryferów, włączników, gniazdek i sprzętu p.poż,
- czyszczenie balustrad i poręczy,
- czyszczenie oznakowania tablic.
4. Zaopatrzenie pomieszczeń sanitarnych w środki higieny:
- dostarczanie papieru toaletowego koloru naturalnego oraz papierowych ręczników jednorazowych typu ZZ,
- dostarczanie mydła w piance, w płynie (obiekty : Geodezja i Trzcianka)
- dostarczanie kostek toaletowo-higieniczno-zapachowych,
- dostawa materiałów i produktów służących do utrzymania stałej czystości,
5. Serwis dzienny wykonywany w godzinach od 10.00 do 15.00
Serwis dzienny dotyczy sanitariatów ( wszystkie czynności wykonywane codziennie przez 5 dni roboczych) oraz korytarzy, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych (wszystkie czynności wykonywane codziennie przez 5 dni roboczych) – odniesienie do umowy.
W razie konieczności serwis dzienny obejmuje również nagłą potrzebę usunięcia zabrudzeń z powierzchni biurowych oraz incydentalne i nagłe zabrudzenia na terenie budynków Starostwa Powiatowego.
6. Sprzątanie po naradach i spotkaniach w tym również w soboty i niedziele.
7. Całościowe mycie okien 1 raz w kwartale.
8. Ilość osób zatrudnionych na poszczególnych obiektach objętych umową (ogółem 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę – zgodnie SWZ + zabezpieczenie zastępstw w przypadku urlopów lub choroby pracowników z grupy podstawowej):
• budynek Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – 3 osoby po 5 godzin (godz.14.oo-19.oo)
• serwis dzienny w budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – 1 osoba 5 godzin (godz. 10.oo-15.oo)
• budynek geodezji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – 1 osoba 4 godziny (godz.15.oo-19.oo)
• Delegatura Wydziałów Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - Trzcianka ul.27 stycznia – 1 osoba 4 godziny (godz. 15.oo-19.oo)
• zabezpieczenie zastępstw w przypadku urlopów lub choroby pracowników z grupy podstawowej

9. Usługodawca zapewni ciągłość materiałów higienicznych oraz utrzymania czystości dla minimum 400 osób korzystających dziennie z sanitariatów. (ręczniki papierowe typu Z, papier toaletowy tzw. big role do istniejących pojemników, pianki i płyny do mycia rąk do istniejących podajników)
10. Usługodawca będzie dokonywał segregacji odpadów zgodnie z regulacjami przyjętymi w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie i Delegaturze Wydziałów w Trzciance.
11. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy: niezbędne urządzenia; sprzęt; ubiór dla zatrudnionych pracowników świadczących usługę sprzątania wraz z niezbędnymi szkoleniami w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.


Na podstawie art. 95 Ustawy Pzp.: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 236160 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 300000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 236160 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Norge społka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792471309

7.3.3) Ulica: Promienista 121

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-141

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

30 % zakresu OPZ - nieznany na obecnym etapie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 236160 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.