eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie przeglądów technicznych (kontroli okresowej) pięcioletnich w zakresie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach administrowanych przez ZGN Włochy w roku 2021Ogłoszenie z dnia 2021-05-04


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045533 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie przeglądów technicznych (kontroli okresowej) pięcioletnich w zakresie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach administrowanych przez ZGN Włochy w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-479

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 863 55 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.zgn@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnwlochy.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przeglądów technicznych (kontroli okresowej) pięcioletnich w zakresie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach administrowanych przez ZGN Włochy w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c804c38b-acb7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002891/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy zakupowej e-Zamawiający. 2. Zamawiający zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien posiadać konto w systemie Marketplanet OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl). Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w w/w. systemie. Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.3. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem, w zakładce „ Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową, na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl. Zamawiający nie wymaga podpisywania pytań kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowe i aplikacyjne do przekazywania danych, składania ofert i innych dokumentów, dotyczące systemu dostępne są na stronie: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl;4.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 512 kb/s;4.2 Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny – MS Windows 7 lub nowsze wersje;4.3 Zainstalowania dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4.4 Włączona obsługa JavaScript:4.5 Zainstalowany program obsługujący pliki w formacie .pdf;5. Format kodowania i oznaczania czasu:5.1 Plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia w/w pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;5.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.6. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz wszelkie informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres wlochy.zgn@um.warszawa.pl, w tytule wpisując numer postępowania, którego dotyczy, bądź za pośrednictwem formularza pytań i odpowiedzi, dostępnego na platformie e-Zamawiający pod numerem danego postępowania. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza systemowego lub Formularza własnego jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa.2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@zgnwlochy.waw.pl3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Wymianę z dostawą infrastruktury technicznej transportu pionowego – dźwigu osobowego w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36a administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, musi Pani/Pan skontaktować się z Administratorem i poinformować go, które prawo i w jakim zakresie chce Pani/Pan realizować.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przedmiotowej ustawy.6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres i w zakresie, wymaganym przez przepisy prawa, tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania będzie obejmował cały czas trwania umowy. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:a) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy, na podstawie przepisów prawa; b) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy, na podstawie stosownych umów zawartych z Zakładem. 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.9. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.2610.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych (kontroli okresowej) pięcioletnich w zakresie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021. 713

4.2.6.) Główny kod CPV: 71314100-3 - Usługi elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto 60% 60 pkt Najniższa cena ofertowaCena oferty badana = ──────────────────── x100 x 0,6 Cena badanej ofertyIlość osób zatrudnionych, posiadających kwalifikacje, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane 40 % 40 pkt □ minimum 1 - 0 pkt□ minimum 2 - 20 pkt□ maksimum 3 - 40 pktRAZEM 100 % 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość osób zatrudnionych, posiadających kwalifikacje, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 130 000,00 zł .Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dowodów opłacenia składki. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.2. Warunek odnoszący się do zdolności technicznej:W celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający wymaga wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu okresowej kontroli instalacji elektrycznych, każda o wartości co najmniej na kwotę 45 000,00 zł. UWAGA! Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką dostawę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.3. Warunek odnoszący się do zdolności zawodowej: W celu potwierdzenia spełniania warunku, Zamawiający wymaga zatrudnienia:a) co najmniej jednej osoby, uprawnionej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. b) co najmniej jednej osoby, posiadającej kwalifikacje wymagane przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Należy przedstawić kopie posiadanych uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów.UWAGA!W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, wymagany warunek mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczanie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 niniejszej części SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa oświadczenie tych podmiotów zawarte w zobowiązaniu tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 5 do SWZ), potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, tj.:a) oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 pkt. 5) i 6) ustawy PZP – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,b) wykazu usług, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ. Usługi wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum), dotyczy to każdego z podmiotów. W przypadku spółki jawnej, wymagane jest zaświadczenie wystawione na spółkę, natomiast w przypadku spółki cywilnej, zaświadczenia wystawione na poszczególnych wspólników. W sytuacji, gdy spółka cywilna jest płatnikiem podatku VAT, wymagane są zaświadczenia wystawione na poszczególnych wspólników oraz na spółkę,d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Wykonawcę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Informacja zawierać będzie dane opisujące aukcję: • Tytuł aukcji• Organizatora aukcji• Opis aukcji – przedmiot zamówienia• Regułę aukcji (dynamiczna, japońska, angielska)• Czas rozpoczęcia aukcji• Wskazówka o zalogowanie się do aplikacji i otwarciu konsoli oferenta najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. 2. W celu wzięcia udziału w Aukcji elektronicznej należy zalogować się na Platformie OnePlace pod adresem: https://onepace.marketplanet.pl/poczatek. Dokładna instrukcja i wskazówki dotyczące udziału w aukcji oraz jej przebieg znajduje się w Instrukcji Oferenta, dostępnej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/ Plany zamówień publicznych – Instrukcja aukcji dla Wykonawców, na stronie: https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl.3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie przez osobę składającą w aukcji postąpienia w imieniu Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:• Komputer klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows 2000/XP/Vista/ Windows 7/Windows 8/ Windows 9;• W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/ Windows 8 przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub nowsza z możliwością obsługi Active X;Dla komputerów zaopatrzonych w system XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8 przeglądarka FireFox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit;Dla komputerów z systemem Windows 10 przeglądarka Internet Explorer 11 z obsługą Active X lun FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania 128 bit;• Połączenie do Internetu min. 512 Kb/s (zalecane łącze szerokopasmowe). Inne niż wymienione systemy operacyjne (m.in. Linux, iOS itd.) oraz przeglądarki( m.in. Google Chrome Opera, Safari, Maxthon itd.) nie są dedykowane do obsługi Marektplanet OnePlace. Korzystanie z innych systemów operacyjnych, przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy.Użytkownik Marketplanet OnePlace może otworzyć maksymalnie jedną instalację konsoli aukcyjnej na raz. Próba składania ofert z kilku otwartych konsol aukcyjnych może prowadzić do wystąpienia komplikacji w przebiegu aukcji.4. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystne postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.5. Postąpienia, pod rygorem nieważności składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.6. Jedynym licytowalnym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest „cena brutto” za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest maksymalna cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonym Formularzu Ofertowym.7. Termin rozpoczęcia aukcji zostanie przekazany w Zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.8. Minimalna wartość postąpienia w aukcji elektronicznej wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).9. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji wiążąca jest ocena dokonana w etapie oceny ofert wskazanym w rozdziale XVIII SWZ.10. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on najkorzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert określonego w rozdziale XII pkt. 2.11. W Załączniku nr 1 do SWZ – Informacje dodatkowe i oświadczenia, w pkt. 19, należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.3. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 57 pkt 1) i 2) ustawy PZP wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).6. Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.7. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XV SWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika.9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziału SWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy zażądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień Umowy określa wzór Umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-10

2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.