eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siechnice › Leasing z opcją wykupu nowego systemu poboru opłat na parkingu wraz dostawą i montażem.Ogłoszenie z dnia 2021-05-02

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045191 z dnia 2021-05-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Leasing z opcją wykupu nowego systemu poboru opłat na parkingu wraz dostawą i montażem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022033761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. JANA PAWŁA II 12

1.5.2.) Miejscowość: Siechnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-011

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 889 00 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sisk-siechnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sisk-siechnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Leasing z opcją wykupu nowego systemu poboru opłat na parkingu wraz dostawą i montażem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccec9138-aa60-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7ZWśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, Zamawiający informuje, że:1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, (tel. 71 889 00 23, e-mail: biuro@sisk-siechnice.pl).2. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem email: iod@sisk-siechnice.pl3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:4.1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).4.2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 4.3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, w szczególności w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń.5. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 7. Okres przechowywania danych W zakresie wskazanym w pkt 3.1. i 3.2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez czas trwania umowy zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie wskazanym w pkt 3.3.Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.8. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 8.1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:8.1.1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),8.1.2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),8.1.3. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO8.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),8.1.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wskazanym w ust III 3.)8.1.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8.2. Nie przysługuje Pani/Panu:8.2.1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).9.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.10.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: SISK.Z.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa w formie leasingu wraz z montażem systemu parkingowego na dwa parkingi położone w miejscowości Siechnice szczegółowo opisanego w OPZ1. Zestawienie elementów systemu parkingowego:a) serwer systemu parkingowego: komplet z jednostką centralną, oprogramowaniem parkingowym, czytnikiem kart abonamentowych, skanerem kodów kreskowych – szt. 1,b) karta abonamentowa – min szt. 500,2. Parking A:a) terminal wjazdowy - szt. 1,b) terminal wyjazdowy - szt. 1,c) szlaban z ramieniem o odpowiednio dobranej długości – szt.2,d) pętle indukcyjne – szt. 4,e) kamera zaczytywania tablic LPR – szt. 4,f) kasa automatyczna – szt. 1,g) wygrodzenia barierami drogowymi - około 300 m,h) tablice informacyjne, oznakowania – szt. 3,3. Parking B:a) kasa automatyczna parkometr – szt. 1,b) tablice informacyjne, oznakowania – szt. 3,6. Waluta umowy leasingu – PLN.7. Wpłata wstępna dla: brak wpłaty wstępnej.8. Rodzaj leasingu – operacyjny.9. okres finansowania 60 miesięcy.10. Ilość rat 59 rat płatnych na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę Zamawiającemu zgodnie z harmonogramem.11. Opłata za wykup uiszczana razem z ostatnią ratą, kwota wykupu stanowiąca 10% wartości początkowej przedmiotu leasingu, po spłaceniu wszystkich należności wynikających z umowy leasingowej.12. Raty leasingowe – miesięczne, oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę 3 M WIBOR ustalaną jako średnia z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury.13. Rata leasingowa powinna obejmować spłatę wartości przedmiotu leasingu, koszt obsługi leasingu, opłaty manipulacyjne, prowizje i inne ponoszone przez Zamawiającego.14. Zabezpieczenie transakcji – weksel.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34996300-8 - Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 39

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

d) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykonywał, w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi dostawę wraz z montażem systemu poboru opłat z kontrolą wjazdu na parking, w tym każda o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz głównych usług Załącznik 4 SWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów że zostały one wykonane należycie. Głównymi usługami są usługi w zakresie dostawy i montażu systemu poboru opłat z kontrolą wjazdu na parking, każda o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: świadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem – Załącznikiem 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby Załącznik 2A SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 5 i 6 pzp.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki komunalnej sp z o.o.: PKO numer 30 1020 5242 0000 2502 0385 0385 z dopiskiem: “Wadium, postępowanie nr SISK.Z 5.2021”.5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty. 6. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. pozostałe w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie – art. 125 ust.1.ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. 2.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.Umowa zawiera, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.2.4. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zadania w sytuacji jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy termin wykonania będzie niemożliwy ze względu na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych dokumentów przy realizacji i zakończeniu zadania; w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią zdarzenia losowe niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, zmiana terminu realizacji dostawy ze względu na opóźnienia wynikłe po stronie producenta, jeżeli Wykonawca wykaże, że zachował należytą staranność w terminowym wywiązaniu się z przedmiotowego zamówienia.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie związanych ze zmianą terminu realizacji zadania oraz zmian niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego na podstawie obowiązujących przepisów.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu trwania umowy leasingowej w przypadku zmian przepisów dotyczących Zamawiającego w przypadku decyzji niezależnych od Zamawiającego; w przypadku kiedy taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.8.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT jeżeli w trakcie trwania umowy zostaną wprowadzone przepisy zmieniające stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy
2021-05-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.