eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji ArtystycznejOgłoszenie z dnia 2021-04-30


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045168 z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 121

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-726

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 422547444

1.5.8.) Numer faksu: 422547418

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ddacd72-a9e0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej” Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1033/16-00 z dnia 07.04.2017r. w ramach Działania 8.1 Oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółoweinformacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ. Instrukcja korzystania z systemu dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeb. Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty,wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej a komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym awykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.Oferta powinna być: a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy d) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.e) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. f) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosownewyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. g) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lubwycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeh) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzieodrzuceniu. i) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. j) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączeniadokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. k) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającegoskompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. l) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jestAkademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel.: 42/2547400, ;- Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl.- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej”, nr postępowania: KBZ.261.19.2021, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.- odbiorcami Pani/Pana danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o rachunkowości, a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ASP w Łodzi;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KBZ.261.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia i projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ. Podane w załączniku nr 1 do SWZ parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi cooznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o lepszych parametrach, nie krótszej gwarancji. Spełnienie minimalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ wymagań jest obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt fotograficzny spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38653100-8 - Lampy błyskowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następującychkryteriów:- cena 60%- okres gwarancji i rękojmi 40% 2. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:1) W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: C = ( CMIN / CB ) x 60 C – wartość punktowa ceny; CMIN – cena najniższa spośród wszystkich ofert; CB – cena badanej oferty. Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać wkryterium „CENA” po przeliczeniu wynosi max 60 pkt. 2) W kryterium okres gwarancji i rękojmi (G) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcy gwarancji i rękojmi a maksimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na dostarczony w ramach przetargu sprzęt fotograficzny (każde urządzenie). Wykonawca zobowiązany jest wskazaćoferowany okres gwarancji i rękojmi w formularzu oferty w postaci ilości pełnych miesięcy. Oferta nie może wskazywać okresu krótszego niż 24 miesiące. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp tj. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku nie wpisania w formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi i taką wartość przyjmie do wyliczeń oceny kryterium okres gwarancji i rękojmi.Wskazanie niepełnego miesiąca okresu gwarancji i rękojmi będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby pełnych wskazanych miesięcy okresu gwarancji i rękojmi np. zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi wynoszącego 30,5 miesiąca skutkować będzie przyjęciem do obliczeń 30 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi. Zaoferowanie dłuższego niż 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby maksymalnego wymaganego okresu gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy. W przypadku jeżeli Wykonawca wskaże różne okresy gwarancji i rękojmi dla poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów liczbęza najkrótszy okres gwarancji i rękojmi wskazany przez Wykonawcę zgodny z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny okres gwarancji i inny okres rękojmi Zamawiający przyjmie do obliczeń najkrótszy wskazany przez Wykonawcę okres np. jeżeli Wykonawca wskaże oferowany okres gwarancji 36 miesięcy a rękojmi 24 miesiące to Zamawiający przyjmie do obliczeń 24 miesięczny okres.1. Wzakresie kryterium okres gwarancji i rękojmi oferta może uzyskać 40 punktów. 2. Oferta z maksymalnym okresem gwarancji (tj. 36 miesięcy) otrzyma 40 pkt. 3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą: G= (Go/Gmax) x 40gdzie:G - ocena punktowa danej oferty za okres gwarancji i rękojmi Go - oferowany okres gwarancji i rękojmi z danej oferty Gmax - maksymalny okresgwarancji i rękojmi tj 36 Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą. 3. Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w obu kryteriach: „cena” i „okres gwarancji i rękojmi” zgodnie ze wzorem P = C + G gdzie: P - łączna ocena punktowa C – Ocena punktowa za kryterium „cena” G – ocena punktowa za kryterium „okres gwarancji i rękojmi”. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona zdokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną dostawę odpowiadającąswoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia oraz załączy dowody określające czy dostawa ta została wykonana w sposób należyty przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;1 . Za odpowiadające wartością Zamawiający uzna dostawę o wartości nie mniejszej niż 65.000,00 zł(sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto; 2. Za odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna dostawy sprzętu fotograficznego (np. aparaty fotograficzne, akcesoria fotograficzne). W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli dniem publikacji jest dzień w którym NBP nie publikuje średniego kursu walut, przyjęty zostanie kurs z dnia następnego po dniu publikacji ogłoszenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeńpowtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, - załącznik nr 5 do SWZ; 2) dowodów określających, czy wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda aby wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: opis, specyfikacje techniczne, karty katalogowe oferowanego aparatu fotograficznego i sprzętu fotograficznego, potwierdzające wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Dokument musi zawierać nazwę sprzętu, nazwę producenta oraz model proponowanego sprzętu i szczegółowe parametry.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w rozdziale II podrozdział 5 SWZ w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli pomimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnieńdotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ 2. Formularz cenowy zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ 3. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 4. Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniado reprezentowania ich w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1.200 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). 2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w rozdziale III podrozdział 3 SWZ. 3) Wadium może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjachubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, numer rachunku 33 1130 1163 0014 7148 7820 0011Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływemterminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 5) Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert. 6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale wpostaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. WojskaPolskiego 121, 91-726 Łódź.- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,-zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.9) Zamawiający zatrzymujewadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:1) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiotu zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym; 2) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej nettona poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie do zamiennym; 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3 następuje na uzasadniony (udokumentowany) wniosek Wykonawcy złożony przed upływem pierwotnego terminu realizacjiprzedmiotu umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy - Platformazakupowa.pl Strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08

2021-04-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.