eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamocin › Uruchomienie finansowych e-usług publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Uruchomienie finansowych e-usług publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szamocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 19

1.5.2.) Miejscowość: Szamocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-820

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672848003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaszamocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminaszamocin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uruchomienie finansowych e-usług publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18bb4013-97db-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044344

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042924/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 "Uruchomienie finansowych e-usług publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.gminaszamocin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.gminaszamocin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Szamocin (Platformie ZETO PZP). Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z Platformy ZETO PZP” oraz „Instrukcji obsługi systemu PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”.
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z wyjątkiem Internet Explorer;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
5) Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w załączniku nr 10 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w załączniku nr 10 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG 271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług o charakterze publicznym na szczeblu lokalnym — na terenie Gminy Szamocin, z zakresu szeroko pojętych e-usług w obszarze administracji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80330000-6 - Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

72415000-2 - Usługi hostingowe dla stron WWW

72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena ofertowa brutto” – C
Termin realizacji zamówienia ” – D
Maksymalny oceniany przez Zamawiającego Termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni
Oferty z terminem realizacji powyżej 90 dni zostaną odrzucone.
Oferty z terminem realizacji do 60 dni otrzymają 40 punktów.
Oferty z terminem realizacji do 75 dni otrzymają 20 punktów .
Oferty z terminem realizacji do 90 dni otrzymają 0 punktów.

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego termin realizacji zamówienia będzie to równoznaczne z terminem 90 dni.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku
3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
- Zamawiający nie stawia warunku
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie należycie wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu portalu internetowego umożliwiającego weryfikację przez sieć Internet stanu zobowiązań mieszkańca w zakresie minimum podatku od nieruchomości na kwotę co najmniej 70 000 zł brutto dla każdego z tych zamówień.
b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące integrację zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego co najmniej 9 podatków lokalnych oraz księgowości i finansów z portalem e-usług w JST udostępnionym w sieci Internet prezentującym stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowanego z platformą ePUAP, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto.
c) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia następującymi osobami:
— co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu — posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) obejmujących dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego obslugującego co najmniej obszar podatków lokalnych oraz księgowości i finansów oraz zintegrowanych z nim portalu udostępnionego w sieci Internet prezentującego stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowanego z platformą ePUAP pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu projektowego i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania projektu), o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każdego z projektów;
— co najmniej dwiema osobami na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie portali e-usług w JST, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każdego z projektów;
Zamawiający NIE DOPUSZCZA łączenia funkcji osób, o których mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 6 ). Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz wykonanych usług oraz ich wartość, a także referencje — Załącznik nr 4 do SWZ.
b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, ( wg załącznika Nr 9 ),
c) oświadczenie Wykonawcy o posiadanych środkach finansowych na realizację zamówienia wg własnego wzoru.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opis charakterystyki zaoferowanego oprogramowania zawartego zawierający nazwę producenta, wersję, model dla każdego z zaoferowanego oprogramowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opis charakterystyki zaoferowanego oprogramowania zawartego zawierający nazwę producenta, wersję, model dla każdego z zaoferowanego oprogramowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wysokość wadium ustala się w kwocie: 1500,00 zł (słownie: tysiącpięćsetzłotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy Nr rachunku : 39 8945 0002 3900 0101 2000 0020 z dopiskiem na blankiecie:
„Uruchomienie finansowych e-usług publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
-nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Szamocin,
-określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
-kwotę gwarancji/poręczenia,
-termin ważności gwarancji/poręczenia,
-zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Wprzypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych wart. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

2.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarto w rozdziale XX pkt.4 SWZ oraz we wzorze umowy w § 9 - załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.gminaszamocin.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.