eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskie › Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście KońskieOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009797

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkonskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8d7581d-972c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040922/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8d7581d-972c-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest
dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznychbędących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania)musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji orazwymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia o jakim mowa w pkt 6.22 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych(t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację
Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@umkonskie.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiamiokreślonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: -administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie
trybie
podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy pzp,-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy Pzp”; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp; -w odniesieniu
doPani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;-posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących na ruszaprzepisy RODO;-nie przysługuje
Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20RODO;- na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Jednocześnie Zamawiający
przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośredniopozyskaod Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno zwyłączeń, o których mowa w art. 14 ust
5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-271.1.1.2023.EP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest do konserwacja i eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego, której celem jest utrzymanie jej w
stanie sprawności technicznej oraz w stanie gwarantującym bezpieczeństwo ludzi i w zależności od potrzeb obejmuje w
szczególności:
1) wymianę niesprawnych źródeł światła,
2) wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych,
3) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw: odbłyśniki, klosze, mocowania itp.
4) wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach:zapłonniki, stateczniki, oprawki itp.
5) wymianę niesprawnych bezpieczników,
6)załączanie wyłączników nadmiarowo-prądowych zabezpieczających obwody oświetleniowe po ich zadziałaniu na skutek
krótkotrwałych zwarć i przeciążeń
7) regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb,
8) czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników każdorazowo przy wymianie lampy, ,
9) wymianę wyeksploatowanych złączy kablowych w latarniach wydzielonej sieci,
10) konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,
11) malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
12) malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów,
13) prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
14) uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp.,
15) przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej minimum 1 raz w roku,
16) czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych minimum 1 raz w roku,
17) regulację zegarów sterowniczych,
18) wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych /zegarów sterujących, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp./,
19) wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
20) usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn zasilających obwody oświetleniowe,
21) regulację zwisów przewodów napowietrznych oświetlenia drogowego,
22) lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,
23) naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci
podwieszonej,
24) wymianę lub naprawę uszkodzonych sterowniczych skrzynek oświetleniowych na słupach linii nn,
25) zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np.
w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu itp. (np.: słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf
oświetleniowych, itp.),
26) okresową kontrolę sprawności oświetlenia drogowego na terenie gminy,
27) usuwanie gałęzi drzew ograniczających skuteczność świecenia lamp lub powodujących zwarcia oraz inne uszkodzenia
linii napowietrznych zasilających obwody oświetleniowe,
28) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego oraz prowadzenie dokumentacji
związanej z konserwacją oświetlenia.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje całodobową dyspozycyjność i ciągły dozór urządzeń oświetlenia oraz wykonanie
prac związanych z usuwaniem awarii i usterek, a w szczególności utrzymywanie w sprawności technicznej punktów
oświetlenia ulicznego zapewnienie świecenia wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach określonych w
kalendarzu świeceń, także w niedziele i święta.
W przypadku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu wskutek czego zostały uszkodzone urządzenia np.: słupy oświetlenia
wydzielonego, oprawy, klosze, daszki szaf oświetleniowych, itp., gdy znany jest sprawca zdarzenia Zamawiający zawrze z
Wykonawcą stosowną umowę na podstawie której Wykonawca będzie dochodził odszkodowania.
W ramach niniejszego przedmiotu Zamówienia Wykonawca wykona montaż świetlnej dekoracji świątecznej w mieście
Końskie polegającej na naprawie, montażu, demontażu i utrzymaniu w stanie sprawności elementów świetlnych będących w
posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Końskich. Wykaz elementów iluminacji świątecznych będących obecnie w posiadaniu
Zamawiającego oraz miejsca ich zamontowania przedstawia zał. nr 1 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: udzielanie
zamówień, o którym mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7
w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia analogiczny do przedmiotu zamówienia zadania
podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone po negocjacjach przeprowadzonych z Wykonawcą zadania podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:
a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, montażu, konserwacji, napraw i remontów oraz czynności pomiarowo – kontrlonych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D), posiadające dodatkowe uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN) w sieciach oświetlenia ulicznego.

b) posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, iż wykonywał w okresie ostatnich trzech lat
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego o wartości
nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto w skali roku.

c) Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej 1 podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym do 1 kV dopuszczonym do pracy pod napięciem, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony umożliwiający wjazdy na chodniki i zieleńce

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik nr 5 do SWZ
2) wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi- załącznik nr 7 do SWZ.
3) Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz ma dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu stanowi
załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę - Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - załącznik nr 4 do SWZ.
6) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
7) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W/w zostało określone w projektowanych postanowieniach umowy DZIAŁ II SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.