eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Wykonanie remontu w LubskuOgłoszenie z dnia 2021-04-30


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044098 z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu w Lubsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Myśliborska 32

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu w Lubsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5230bf9-a8b4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010483/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont budynku biurowego SZGZ w Lubsku, ul. 3-go Maja 3, 68-300 Lubsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu oudzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów luboświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawiePzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwemPlatformy zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowaniawskazanym w nagłówku strony tytułowej niniejszej SWZ. Przez środki komunikacjielektronicznejrozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Platformy zakupowej jest nieodpłatne.Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga zarejestrowania konta na Platformie zakupowej. Opissposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innychdokumentów znajduje się w rozdziale 16 SWZ przedmiotowego postępowania -https://kowr.eb2b.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku wsprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie odnosi się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12kwietnia2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrówpublicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemówteleinformatycznych, które zawiera katalog (załącznik nr 2) dopuszczalnych formatów przesyłanychdanych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx.Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa RegulaminPlatformy zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający,zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej,określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformiezakupowej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesorIntel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ichnowszewersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadkuInternet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany programAcrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacjielektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączonyprzezWykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwośćotworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminuskładania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi przypiętą dodokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stroniedokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie zart. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale 28SWZ przedmiotowego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOR.WOP.260.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie budynku w Lubsku ul. 3-go Maja 3 zgodnie z przedmiarem prac i specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:1) rozebrania obicia ścian i sufitów na korytarzach, wykonania nowych z płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowania i malowania;2) wymiany posadzek na korytarzu na I piętrze na płytki gresowe;3) naprawy schodów przed wejściem.4) wymiany na stal nierdzewną balustrad schodowych.5) w 5 pomieszczeniach biurowych, sekretariacie, sali przetargowej, pom. ksero, pokoju narad, pom. mapowni:a) usunięcia elementów drewnianych z sufitów i ścian, wykonanie nowych ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych;b) usunięcia tapet;c) usunięcia niesprawnej klimatyzacji;d) szpachlowania i malowania na kolor biały;e) wymiany paneli podłogowych na LVT lub płytki gresowe (z wyjątkiem pok. 3, 2, 19 i pom mapowni) – decyzja zostanie podjęta przez zamawiającego po rozebraniu starej nawierzchni i ocenie podłoża;6) naprawy drzwi na korytarzu;7) odświeżenia toalet damskiej i męskiej, usunięcia pęknięć i malowania ścian, wymiany montażu białego wraz z armaturą; 8) wymiany opraw w wc na parterze;9) demontażu szafy wnękowej na I piętrze;10) montażu klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych 5 szt.;11) naprawy komina;12) naprawy rur spustowych; 13) montażu samozamykaczy w wc;14) montażu drabiny na dach; 15) montażu drzwiczek rewizyjnych w kotłowni; 16) wymianie węży hydrantowych na węże półsztywne DN 25;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą,złożonąprzez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilośćpunktów wdanym zadaniu obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach: „CENA” – waga60%, „GWARANCJA” – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ofercie Wykonawcy.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) w okresie ostatnich 5 lat wykonali:• min. 2 roboty remontowe o przybliżonym charakterze i wartości tzn. o wartości min. 50 000,00 zł każda,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności dotejsamej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencjiikonsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosekodopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samejgrupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innegoWykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ, 2) Odpis lubinformacja zKrajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, wzakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający niewzywa do złożeniapodmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocąbezpłatnych iogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniuustawy z dnia 17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadaniapubliczne, o ilewykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp daneumożliwiającedostęp do tych środków, 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie,którego treśćodpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te były wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.• wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:1) Zmiana terminu wykonania Umowy: wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i Zamawiajacego pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę, na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wprowadzenia prac zamiennych, zwłoki w wyznaczaniu i dokonywania odbiorów przewidzianych Umową, w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji/zmiany rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, lub czynników miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania prac, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy, zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że zmiany te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac budowlanych,zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z powyższych okoliczności.2) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w Prawie Budowlanym. Zamawiający, nie wyraża zgody do zmiany składu Personelu na osoby o niższych kwalifikacjach,  zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, na innego Podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem i Personelem Podwykonawcy; na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy, wprowadzenia prac zamiennych, aktualizacja/zmiana rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, lub czynników miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania prac,  rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy; w przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych.3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT,  na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  w przypadku wprowadzenia prac zamiennych, w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji/zmiany rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, lub czynników miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania prac,zmiana wynagrodzenia będzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron z uwzględnieniem stawek jednostkowych podancyh w ofercie wykonawcy oraz KNR i cen Sekocenbud za ostatnio ogłoszony kwartał.4) Inne zmiany: w składzie osób reprezentujących Wykonawcę na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,  w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny bez potrzeby zmiany Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-16

2021-04-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.