eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › Zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji AUTOGAZ przy PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w HrubieszowieOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji AUTOGAZ przy PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950288971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krucza 20

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 53 53 830

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pgkimhrubieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgkimhrubieszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji AUTOGAZ przy PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ed87cdc-9641-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ed87cdc-9641-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywać się będzie przy użyciu wyłącznie środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl

Dodatkowo dokumenty postępowania publikowane będą na BIP Zamawiającego pod adresem:
https://pgkimhrubieszow.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-nierozstrzygniete

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Dokumenty składane w ramach postępowania muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Wykaz poszczególnych informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w SWZ. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@pgkimhrubieszow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest:
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U 2022 poz. 1360 ze zm.),
 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, dostawcom usług IT, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.
8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia);
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO - na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGKiM/ZP/01/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 358400 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego propan - butan (LPG) o kodach CN: 2711 12, 2711 13, 2711 19 00 do tankowania pojazdów dla potrzeb stacji AUTOGAZ prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Krucza 20.
2. Dostarczany gaz musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce, tj. w szczególności:
2.1. Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1315 z późn. zm.);
2.2. Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2021, poz. 1293 z późn.zm.);
2.3. Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2021, poz. 2336 z późn. zm);
2.4. Normą PN-EN 589:2019-04 Paliwa do pojazdów samochodowych – LPG – wymagania i metody badań;
2.5. Dodatkowo, dostarczany gaz musi być zgodny z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe.
3. Termin realizacji dostaw – 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
4. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia - 140 000 dm3.
4.1. Zamawiający, w trakcie trwania umowy będzie dokonywał zamówień częściowych dostaw gazu płynnego LPG, wg jego bieżących potrzeb;
4.2. Jednorazowa wielkość dostawy będzie mieściła się w przedziale od 3 000 dm3 do 6 000 dm3, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający posiada dwa zbiorniki o pojemności 4 500,00 dm3 każdy na potrzeby stacji AUTOGAZ, do której będzie dostarczany przedmiot zamówienia;
4.3. Wielkości podane w pkt 4 są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych (max. -20%) stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
5. Dostawy:
5.1. W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia;
5.2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, woj. lubelskie, powiat hrubieszowski;
5.3. Realizacja dostaw gazu LPG będzie odbywać się sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00;
5.4. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się specjalistycznym pojazdem transportowym dopuszczonym do przewozu gazu płynnego LPG (samochodem-cysterną), spełniającym wszelkie obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy prawa, wyposażonym w zalegalizowany układ do pomiaru ilości gazu. Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym;
5.5. Ilość dostarczonego Zamawiającemu gazu LPG każdorazowo potwierdzana będzie przez Wykonawcę w postaci dokumentu WZ oraz wydruku z zalegalizowanego licznika autocysterny, którą dostarczono gaz płynny do stacji Zamawiającego.
5.6. Przy każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości - dokument określający parametry jakościowe dostarczonego gazu LPG i jego zgodność z wymaganiami przepisów określonych w punkcie 2. Powyższy dokument powinien zawierać informacje nt. laboratorium wykonującego badanie próbki dostarczonej partii gazu LPG.
5.7. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 2 dni, liczonych od momentu złożenia zamówienia telefonicznie bądź pisemnie przez Zamawiającego (bez wliczania sobót, niedziel oraz świąt);
5.8. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium cena.
sposób wyliczenia punktacji dla kryterium: Cena
PRZYZNANE PUNKTY = [Najniższa zaoferowana cena brutto
z ofert niepodlegających odrzuceniu) / Cena brutto badanej oferty] x 100 pkt

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
 oczywiste pomyłki pisarskie;
 oczywiste pomyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
5. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do tylu miejsc po przecinku, która pozwoli wybrać najkorzystniejszą ofertę, ale nie mniej niż do dwóch.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż zaoferowana cena z ofercie złożonej.
7. Zamawiający zbada oferty, czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z art. 224 PZP.
8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 226 ust. 1 ustawy PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania - warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu - warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy PZP, określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, czyli, na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy dotychczasowa koncesja wygasa po terminie związania ofertą lub w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o uzyskaniu nowej koncesji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie przedłożonego dokumentu Koncesji lub oświadczenia składanego na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował bądź realizuje w sposób należyty co najmniej 2 kontrakty dostawy gazu LPG autogaz o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto każdy. W przypadku kontraktów wykonywanych, dla spełnienia warunku poziom wykonania powinien wynosić min. 150 000,00 zł netto.
Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / Pomiotu, na zasobach którego polega Wykonawca dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ i załącznik nr 8 do SWZ [każdy indywidualnie]

SKŁADANE NA WEZWANIE:
1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Dziale IX SWZ - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / Pomiotu, na zasobach którego polega Wykonawca dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ – [każdy oświadcza indywidualnie]

SKŁADANE NA WEZWANIE:
1. Wykaz kontraktów na dostawę gazu (LPG), wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 kontraktów dostawy gazu LPG autogaz o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto każdy (w przypadku kontraktów wykonywanych dla spełnienia warunku poziom wykonania powinien wynosić min. 150 000,00 zł netto) wraz z podaniem ich wartości, okresu wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Oświadczenie dot. wpisu do rejestru podmiotów posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ lub dokument koncesji.
3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załączniki 2, 3 i 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - o ile dotyczy.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy bądź Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - w przypadku ustanowienia Pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta tych Wykonawców powinna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika, a do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania oraz wskazywać osobę pełnomocnika;
2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien złożyć podpis pod tym dokumentem;
3. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w pełnomocnictwo, np. kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę – poświadczoną za zgodność z oryginałem;
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 4 ustawy PZP – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2, 3 i 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości stawki podatku VAT;
2) zwiększenia łącznego wynagrodzenia, w przypadku, gdy suma poszczególnych dostaw nie wyczerpała szacowanej ilości gazu płynnego (LPG), a wyczerpała wartość umowy, wówczas za obopólną zgodą stron wartość umowy zostanie zwiększona w taki sposób, aby Wykonawca mógł wykonać zakres umowy w całości tj. zgodnie z szacowanym zapotrzebowaniem na gaz płynny (LPG) na zasadach i według cen określonych w zawartej umowie. Wartość umowy będzie powiększona o iloczyn niewykorzystanej (niedostarczonej) ilości gazu oraz ceny jednostkowej i rabatu zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy.
3) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia w sytuacji, gdyby Zamawiający nie złożył Wykonawcy w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy zapotrzebowania na ilość gazu płynnego (LPG) będącą przedmiotem zamówienia. Wówczas, po uzyskaniu obopólnej zgody na realizację dostaw na zasadach i według cen określonych w zawartej umowie, termin realizacji ulegnie zmianie aż do wyczerpania ilości wskazanej w SWZ, jednak nie dłużej niż do upływu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę terminu realizacji umowy ulegnie ona rozwiązaniu, a Zamawiający zostanie zwolniony z obowiązku realizacji niewykorzystanej części umowy bez przysługiwania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonanych dostaw.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.