eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - 12 częściOgłoszenie z dnia 2021-04-29


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043045 z dnia 2021-04-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 12 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9461824287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Doświadczalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-290

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 744 50 61

1.5.8.) Numer faksu: 81 744 50 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ipan.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ipan.lublin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 12 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7582936c-9d2e-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017688/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Odczynniki

1.2.3 Odczynniki

1.2.4 Odczynniki

1.2.6 Materiały laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny

1.2.7 Materiały laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny

1.2.8 Materiały laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Horyzont2020 SoilCare „Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/iapan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/iapan/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SPOSÓBKOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OSOBYUPRAWNIONE DO KOMUNIKACJI WSKAZANO W ROZDZIALE IX SWZ. Wymagania techniczneponiżej wskazano zgodnie z ust. 8 i nast rozdz. IX SWZ:8. Do pełnego i prawidłowego korzystania zSystemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednegouprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lubpodpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do uwierzytelniania i podpisu9. Korzystanie zSystemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagańtechnicznych:1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):a) Mozzilla Firefoxver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edgever 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: GoogleChrome, Mozilla Firefox,Opera - zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,c) systemoperacyjny Windows 7 i późniejsze;2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:a) zainstalowaneśrodowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należydoinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemieoperacyjnym.10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacjielektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez WykonawcęRegulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profiluWykonawcy.11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.12. UżytkownikomZewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne wkwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowymna zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.13. Maksymalny rozmiarpojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100MB. Za pośrednictwemSystemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP)zawierający wiele pojedynczych plików.14. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików owielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods,.odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg15. Za datę przekazaniaoferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.16.Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:1) Oferta/wniosek złożony/a przez wykonawcęna Portalu nie jest widoczny/a dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jakozaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przezZamawiającego po upływie terminu składania ofert.2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portalstanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące sięna potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku17. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznejdziałania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:m.sulej@ipan.lublin.pl (nie dotyczy składania ofert).18. W korespondencji związanej z niniejszympostępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: A-2401-10/2021.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawca ubiegając się o udzieleniezamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnychzwiązanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawcabezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 niebędzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje jużtymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).2. Wykonawca jest obowiązanywypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osóbfizycznych,których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba żema zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5rozporządzenia2016/679.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjnewynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia wpostępowaniu,wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niegoobowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679.Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-2401-10/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EURx lub równoważny:Enzym restrykcyjny - HAEIII 3000 U 1 opakowanie;Bufor TE, pH 8,0, 500 ml 1 opakowanie;Agaroza (500g) 3 opakowanie;50xTAE bufor Tris-Octan-EDTA do elektroforezy agarozowej 500 ml 1 opakowanie;Exo BAP mix, 500 reakcji, zestaw do oczyszczania produktów reakcji PCR za pomocą egzonukleazy I oraz alkalicznej fosfataz 3 opakowanie;Simply Safe (1 ml), barwnik do barwienia kwasów nukleinowych. Opakowanie 1 ml 2 opakowanie;Soil DNA Purification Kit - Zestaw do izolacji DNA z gleby, osadu, kompostu, opakowanie 100 izolacji. 30 opakowanie;Flo-LAMP Kit - Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA prowadzonej w stałej temperaturze. Zawiera barwnik fluorescencyjny. 100 reakcji w 25 µl 2 opakowanie;Blue-LAMP Kit Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA prowadzonej w stałej temperaturze. 100 reakcji w 25 µl 2 opakowanie;MP qPCR Master Mix (2x), Zestaw odczynników do reakcji multiplex qPCR, 1000 reakcji w 25 µl 1 opakowanie;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

33696600-1 - Odczynniki do elektroforezy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych według katalogu POL-AURA lub równoważny:Metanol CZDA, 5 l 10 opakowanie;Chlorek potasu, CZDA, 1 kg 2 opakowanie;Wapnia węglan bezwodny Czda, 1 kg 5 opakowanie;Wodorotlenek sodu, czda, 1 kg 2 opakowanie;Alkohol etylowy 96%, 500ml 15 opakowanie;Alkohol etylowy 99,8%, 500ml 5 opakowanie;Kwas trójchlorooctowy czda [CAS:76-03-9], TCA 500g 1 opakowanie;Gliceryna bezwodna CZDA, 1 l 3 opakowanie;Siarczan amonu, czda, 1 kg 1 opakowanie;Aceton CZDA, ODCZ. FP, 5 dm3 1 opakowanie;Adonitol (Adonit) CZ, 10g 1 opakowanie;D(+) Arabitol, 25 g 1 opakowanie;Adenozyna, 99%, 25 g 1 opakowanie;Kwas glutarowy, 99%,100 g 1 opakowanie;Streptomycyna sól siarczanowa , opakowanie 5g 5 opakowanie;Chloroteracyklina chlorowodorek, opakowanie 5g 5 opakowanie;Kwas octowy lodowaty, 1l 5 opakowanie;Formaldehyd (formalina r-r 40%) cz d a [50-00-0], 500 ml 1 opakowanie;Odczynnik Folina i Ciocalteu'a, 100 ml 1 opakowanie;Sodu węglan, bezwodny ≥ 99.0% [497-19-8], 500 g 1 opakowanie;Glikol polietylenowy 1500, 1 kg 1 opakowanie;Kwas szczawiowy bezw. Czda, 1 kg 1 opakowanie;Acetonitryl do HPLC; 2,5l 2 opakowanie;Kwas trójchlorooctowy czda, 100g 1 opakowanie;2-Thiobarbituric acid, 5g 5 opakowanie;Woda HPLC, 1 l 10 opakowanie;Metanol do HPLC; 2,5l 2 opakowanie;Aceton, 20l 1 opakowanie;Dowex® 50WX8, siatka 200-400, żywica jonowymienna, 500g 1 opakowanie;2-etoksyetanol 99%, 1 l 2 opakowanie;2-Mercaptoethanol 99%, 250ml 1 opakowanie;Naphtalene, 100g 1 opakowanie;Sodium nitrate >99,0%, 250g 1 opakowanie;Dimethyl sulfoxide, 1l 1 opakowanie;2-Cyjanoacetamid, 99%, 100g 1 opakowanie;trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate, 100g 5 opakowanie;METANOL cz.d.a., 1l 16 opakowanie;Jodek potasu, 100g 3 opakowanie;Kwas siarkowy 95%, 1l 3 opakowanie;Sodium bisulfite, 100g 1 opakowanie;Sodium tetrahydridoborate, 100g 1 opakowanie;kwas mrówkowy LC/MS, 50ml 2 opakowanie;Ziemia okrzemkowa, 1 kg 1 opakowanie;ALKOHOL ETYLOWY 96% cz.d.a. [64-17-5] – 5l 10 opakowanie;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.2 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu A&A Biotechnology lub równoważny. Marker wielkości DNA, 50-1000 pz - 2 opakowanie;Marker wielkości DNA, 100-1000 pz 3 opakowanie;PCR Mix Plus, Gotowa mieszanina do PCR o podwyższonej specyficzności (2,5 ml). Zawiera antyinhibitor reakcji PCR i polimerazę DNA Taq oraz barwniki ułatwiające obserwację elektroforezy. 5 opakowanie;PCR Mix Plus HGC, Gotowa mieszanina do PCR o podwyższonej specyficzności (2,5 ml). Zawiera antyinhibitor reakcji PCR i polimerazę DNA Taq oraz barwniki ułatwiające obserwację elektroforezy 5 opakowanie;3color Sensitive RT HS-PCR Mix SYBR, Gotowa mieszanina hot-start o podwyższonej czułości do qPCR. Zawiera barwniki ułatwiające obserwację pipetowania, 250 reakcji x20 ul 2 opakowanie;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.3 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych według katalogu Polgen, EdgeBio lub równoważne: Końcówki Vertex lub równoważny o poj. 10 ul, wydłużone, niskoretencyjne, (specjalna żywica NoStick® lub równoważny) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pudełkami Vertex 25 opakowanie;Końcówki Vertex lub równoważny o poj. 10 ul, krótkie, niskoretencyjne (specjalna żywica NoStick® lub równoważny) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pudełkami Vertex 25 opakowanie;Końcówki Vertex lub równoważny o poj. 200 ul, niskoretencyjne (specjalna żywica NoStick® lub równoważny) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pudełkami Vertex 50 opakowanie;Końcówki Vertex lub równoważny o poj. 1000 ul, niskoretencyjne (specjalna żywica NoStick® lub równoważny) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów 25 opakowanie;Probówki typu Eppendorf, o poj. 1.5 ml, przezroczyste, 500 szt. 100 opakowanie;Probówki typu Eppendorf, o poj. 2.0 ml, przezroczyste, 500 szt. 100 opakowanie;Sterylne probówki wirówkowe 5.0ml, typu Eppendorf, nisko adhezyjne, 200 szt 15 opakowanie;Performa® DTR Gel Filtration Cartridges lub równoważny, 108 szt., kolumienki do oczyszczania produktów reakcji sekwencjonowania 2 opakowanie;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.4 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

33192500-7 - Probówki

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

38437110-1 - Końcówki pipet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych, rękawic ochronnych oraz odczynników chemicznych według katalogu Bionovo, Biologix group, CleanNA, NEST Scientific, Alchem, GenoPlast, NetOpakowania, QIAGEN lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu (wielkość i maksymalny zakres) zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.5 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18143000-3 - Akcesoria ochronne

18424000-7 - Rękawice

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

33141310-6 - Strzykawki

33192500-7 - Probówki

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

38437110-1 - Końcówki pipet

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wielkość i maksymalny zakres) zawarty jest w załączniku nr 1.6 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

24956000-0 - Peptony i substancje białkowe

24957000-7 - Dodatki chemiczne

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

38437110-1 - Końcówki pipet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych według katalogu BIOMERIEUX lub równoważnySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.7 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu MPBiomedicals lub równoważny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wielkość i maksymalny zakres) zawarty jest w załączniku nr 1.8 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Illumina lub równoważny do zastosowania w posiadanym przez Zamawiającego Sekwenatorze Następnej Generacji ILLUMINA MiSeq. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wielkość i maksymalny zakres) zawarty jest w załączniku nr 1.9 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Roche lub równoważny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wielkość i maksymalny zakres) zawarty jest w załączniku nr 1.10 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz materiałów laboratoryjnych według katalogu Promega lub równoważny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wielkość i maksymalny zakres) zawarty jest w załączniku nr 1.11 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

33192500-7 - Probówki

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Agilent lub równoważny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wielkość i maksymalny zakres) zawarty jest w załączniku nr 1.12 do SWZ oraz w postanowieniach rozdziału IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

W oparciu o postanowienia rozdziału XV SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców(konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawyPzp, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w formieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisemosobistym).2) Oferta jest składana przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia publicznego.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniapowinni załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone wformie elektronicznej (opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych doreprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.4)Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.. Podpisy muszą byćzłożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja orazrozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w takisposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, którezostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (zawartymi we wzorzeumowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ) umowa może być zmieniona w sytuacjach wyszczególnionych w paragrafie 9 projektowanych postanowień, na zasadach tamże wskazanych. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Systemu https://portal.smartpzp.pl/iapan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Źródło finansowania:Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”. Umowa nr BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017Projekt OPUS15 MIKROBIOM „Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania”. Umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982Projekt Horyzont2020 SoilCare „Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe”, Umowa nr 677407Projekt ERA-NET SusCrop, potatoMETAbiome „Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych”. Umowa nr SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019
2021-04-29 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.