eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › Dostawa oleju, makaronu, kasz oraz pozostałych artykułów spożywczychOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju, makaronu, kasz oraz pozostałych artykułów spożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304616

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 120A

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@szpital.ostroleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.ostroleka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpital-ostroleka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju, makaronu, kasz oraz pozostałych artykułów spożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-369a179e-6fc2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022523/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Dostawa oleju, makaronu, kasz oraz pozostałych art. spożywczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470111/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MSS-DN-ZPP-26-64/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Oleje

4.5.3.) Główny kod CPV: 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15851100-9 - Makaron niegotowany

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 51400,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- Makaron

4.5.3.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 13030,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3- Kasza

4.5.3.) Główny kod CPV: 15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15851100-9 - Makaron niegotowany

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 20352,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4- Pozostałe artykuły spożywcze

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15851100-9 - Makaron niegotowany

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

4.5.5.) Wartość części: 134843,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH POLARIS MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:6181002068

7.3.3) Ulica: UL. ŻOŁNIERSKA 20A

7.3.4) Miejscowość: KALISZ

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnia postępowanie w Części 2 zamówienia tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wada polega na błędnym wprowadzeniu w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularz Asortymentowo-Cenowy w Części 2 w poz. 14 zamówienia-Makaron Wstążki 1g. Zamawiający nie może poprawić omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 3) ustawy PZP – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) tj. innej omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19568,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19568,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19568,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH POLARIS MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6181002068

7.3.3) Ulica: UL. ŻOŁNIERSKA 20A

7.3.4) Miejscowość: KALISZ

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19568,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ -Formularz Cenowy w Części 4 poz. 10 wymagał: „CHRZAN DELIKATESOWY gramatura-250g” , Wykonawca zaoferował ”CHRZAN DELIKATESOWY o gramaturze 180g”. W Części 4 poz. 30 wymagał: ” KISIEL MIX o gramaturze 58g”, Wykonawca zaoferował „KISIEL MIX o gramaturze 40g”. W Części 4 poz. 37 wymagał: ” MAJONEZ NAPOLEONSKI o gramaturze 900ml”, Wykonawca zaoferował” MAJONEZ NAPOLEONSKI o gramaturze 700ml”. W Części 4 poz. 67 wymagał: ” MLECZKO KOKOSOWE o gramaturze 165ml” ,Wykonawca zaoferował „MLECZKO KOKOSOWE o gramaturze 250ml”. W Części 4 poz. 137 wymagał: ” ŻURAWINA DO MIESA o gramaturze 290g”, Wykonawca zaoferował ”ŻURAWINA DO MIESA o gramaturze 210g”, zaoferowana w ww pozycjach gramatura jest niezgodna z wymaganą /dopuszczoną gramaturą czyli jest niezgodna z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz w Części 4 zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1710) tj. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.