eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa automatycznego analizatora serologicznego wraz z serwisem analizatoraOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa automatycznego analizatora serologicznego wraz z serwisem analizatora

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276201240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 26

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa automatycznego analizatora serologicznego wraz z serwisem analizatora

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a78b2b8b-76e4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030676/42/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 dzierżawa automatycznego analizatora serologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i zużywalnych i serwisem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484176

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KCO/TP/96/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa automatycznego analizatora serologicznego wraz z serwisem analizatora. (Ilekroć Zamawiający pisze o automatycznym analizatorze serologicznym ma na myśli automatyczny analizator serologiczny wraz z manualnym systemem zastępczym zgodnie z w Załącznikiem nr 2A do SWZ pkt. 4).
II. Minimalne wymagania graniczne i techniczne, konieczne do spełnienia przez oferowany automatyczny analizator serologiczny, zostały określone szczegółowo w Załączniku nr 2A do SWZ
III. Odczynniki, materiały kontrolne, materiały zużywalne do automatycznego analizatora serologicznego należy wyszczególnić w Załączniku nr 2B do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 615257,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 644255,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 615257,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DiaHem AG Diagnostic Products

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262960910

7.3.4) Miejscowość: Bulach

7.3.7.) Kraj: Szwajcaria

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca oświadcza, że wykonanie części zamówienia: autoryzowany serwis, wsparcie techniczne i merytoryczne, powierza podwykonawcy: DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o., Al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków, NIP: 6782716281, KRS: 0000075557, za którego działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 615257,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 37 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.