eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › Remont nawierzchni p造ty pasa startowego i placu ko這wania i postoju w Lipkach Wielkich - II post瘼owanieOg這szenie z dnia 2023-01-18


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont nawierzchni p造ty pasa startowego i placu ko這wania i postoju w Lipkach Wielkich – II post瘼owanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: PA垶TWOWE GOSPODARSTWO LE吉E LASY PA垶TWOWE- NADLE吉ICTWO KARWIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539143

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Pierwszej Brygady 18

1.5.2.) Miejscowo嗆: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48957620590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karwin@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

gospodarka le郾a

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni p造ty pasa startowego i placu ko這wania i postoju w Lipkach Wielkich – II post瘼owanie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4364d2e0-971d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00041850

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-18

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa si przy u篡ciu Platformy SmartPZPhttps://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin. W celu z這瞠nia oferty konieczna jest rejestracja Wykonawcy na Platformie. Wykonawca do za這瞠nia konta i przes豉nia dokument闚, w tym, z這瞠nia oferty na Platformie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiaj帷y, informuje, 瞠 Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
Za dat wp造wu ofert, o鈍iadcze, wniosk闚, za鈍iadcze oraz informacji przyjmuje si dat ich przekazania do Platformy.
Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e korzystania z Platformy:
1) przesy豉ne dokumenty powinny by w formie plik闚 w formacie . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
2) wymagania sprz皻owe dla Wykonawcy:
a) przegl康arka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i p騧niejsze, Google Chrome ver. 66 i p騧niejsze lub Opera ver. 58 i p騧niejsze, Microsoft Edge ver. 18 i p騧niejsze, Internet Explorer 11;
b) lista zalecanych przegl康arek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest u篡wanie najnowszych wersji przegl康arek.
c) system operacyjny Windows 7 i p騧niejsze;
d) zainstalowane 鈔odowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
e) w przypadku przegl康arek Opera, Google Chrome i Mozilla Firefox nale篡 doinstalowa dodatek do przegl康arki Szafir SDK Web;
f) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym;
g) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 1 Mb/s;
h) komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z system闚 operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje;
i) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umo磧iwiaj帷y obs逝g format闚 .pdf.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem Platformy wynosi 100 MB.
Za po鈔ednictwem Platformy mo積a przes豉 wiele pojedynczych plik闚 lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawieraj帷y
wiele pojedynczych plik闚.
Ofert oraz o鈍iadczenia, sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporz康zane wg wzor闚 stanowi帷ych odpowiednio za陰cznik nr 3A, 3B, 3C, 3D do SWZ), sporz康za si, pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Z這瞠nie, zmiana i wycofanie oferty nast瘼uje wy陰cznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za po鈔ednictwem Platformy.
Ka盥y za陰czany plik zawieraj帷y dokumenty, o鈍iadczenia lub pe軟omocnictwa musi by uprzednio podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upowa積ione osoby. W zale積o軼i od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) Wykonawca do陰cza do Platformy uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny):
a) dokumenty w formacie „pdf” nale篡 podpisywa tylko formatem PAdES,
b) Zamawiaj帷y dopuszcza podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf”, wtedy nale篡 u篡 formatu XAdES.
Przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca mo瞠 za po鈔ednictwem Platformy wycofa b康 zmieni z這穎n ofert.
Spos鏏 z這瞠nia oferty zosta szczeg馧owo opisany w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiaj帷y informuje, i administratorem danych osobowych jest Nadle郾iczy Nadle郾ictwa Karwin.
Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pani Karolin Kaczmarek, z kt鏎 w sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych mo積a skontaktowa si za po鈔ednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 91 432 87 12 .
Zamawiaj帷y przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego w spos鏏 gwarantuj帷y zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX PZP, do up造wu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO mog by dopuszczone wy陰cznie osoby posiadaj帷e upowa積ienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych s obowi您ane do zachowania ich w poufno軼i.
Dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz jego rozstrzygni璚iem, jak r闚nie, je瞠li nie ziszcz si przes豉nki okre郵one w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz jej realizacji, a tak瞠 udokumentowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym dokumentacja post瘼owania zostanie udost瘼niona w oparciu o przepisy PZP, a tak瞠 na podstawie ustawy o dost瘼ie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do zarz康zenia nr 66 Dyrektora Generalnego Las闚 Pa雟twowych z dnia 12 listopada 2014 r., przez okres 5 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub w przypadku udzielenia zam闚ienia 10 lat od momentu wyga郾i璚ia zawartej umowy.
Niezale積ie od ww. postanowie, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, dane osobowe b璠 przetwarzane do up造wu okresu przedawnienia roszcze wynikaj帷ych z umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia mog zosta przekazane podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi doradcze, w tym us逝gi prawne i konsultingowe.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotycz帷e danych osobowych nie b璠
podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany.
Osoba, kt鏎ej dotycz pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania dane osobowe, ma prawo:
1) dost瘼u do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u Zamawiaj帷y mo瞠 膨da wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty bie膨cego b康 zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
3) do 膨dania od Zamawiaj帷ego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, i przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych okre郵a PZP.
Osobie, kt鏎ej dane osobowe zosta造 pozyskane przez Zamawiaj帷ego w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego nie przys逝guje:
1) prawo do usuni璚ia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO, okre郵one w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, 瞠 podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mog by przekazywane do organ闚 publicznych i urz璠闚 pa雟twowych lub innych podmiot闚 upowa積ionych na podstawie przepis闚 prawa lub wykonuj帷ych zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej, w szczeg鏊no軼i do podmiot闚 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 kontroln wobec Zamawiaj帷ego. Dane osobowe s przekazywane do podmiot闚 przetwarzaj帷ych dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NN.270.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 299955,82 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych zwi您anych z remontem pasa startowego l康owiska na Le郾ej Bazie Lotniczej w Lipkach Wielkich, s逝膨cego do startu i l康owania samolot闚 patrolowo-ga郾iczych wykorzystywanych w ochronie przeciwpo瘸rowej lasu.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w dokumentacji projektowej sk豉daj帷ej si z:
1) programu naprawczego ,,Remont nawierzchni p造ty pasa startowego i placu ko這wania i postoju w Lipkach Wielkich” – stanowi帷ego Za陰cznik nr 1A do SWZ;
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob鏒 - stanowi帷ych Za陰cznik nr 1B do SWZ;
3) przedmiaru rob鏒 - stanowi帷ego Za陰cznik nr 1C do SWZ.
Zamawiaj帷y wymaga udzielenia gwarancji jako軼i na wykonany przedmiot zam闚ienia na okres minimum 36 miesi璚y od dnia odbioru ko鎍owego przedmiotu zam闚ienia. Odpowiedzialno嗆 Wykonawcy z tytu逝 r瘯ojmi za wady zostaje rozszerzona do okresu r闚nego okresowi udzielonej gwarancji jako軼i.
Miejscem realizacji przedmiotu zam闚ienia b璠zie teren Nadle郾ictwa Karwin, woj. lubuskie, powiat gorzowski, gmina Santok, obr瑿 ewidencyjny Lipki Wielkie, dzia趾i ewidencyjne nr 639, 640, 694, 715 i 716.
Zamawiaj帷y zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os鏏 wykonuj帷ych nast瘼uj帷e czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia: wykonywanie prac przy u篡ciu sprz皻u mechanicznego - je瞠li wykonanie tych czynno軼i polega na wykonywaniu pracy w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p騧n. zm.).
Zamawiaj帷y nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os鏏 wykonuj帷ych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. kierownika budowy i rob鏒.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233000-9 - Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-03-20

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana w nast瘼uj帷y spos鏏:
a) ocenie podlega b璠zie cena 陰czna brutto podana w formularzu Oferty,
b) z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li zosta豉 z這穎na oferta, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y dla zastosowania kryterium ceny dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwot podatku od towar闚 i us逝g, kt鏎 mia豚y obowi您ek rozliczy,
c) ilo嗆 punkt闚 przyznanych w tym kryterium zostanie ustalona na podstawie wzoru: = Cn/Co x 100 pkt x waga 60 %, gdzie: C –liczba punkt闚 w ramach kryterium „Cena”; Cn - najni窺za cena spo鈔鏚 ofert ocenianych; Co - cena oferty ocenianej.
W ramach kryterium „Termin wykonania” punkty zostan przyznane na podstawie terminu wykonania zadeklarowanego przez Wykonawc w formularzu Oferty w nast瘼uj帷y spos鏏: termin wykonania: do 10.03.2023 r.-100 pkt; 11-12.03.2023 r.-80 pkt; 13-14.03.2023 r.-60 pkt; 15-16.03.2023 r.-40 pkt; 17-18.03.2023 r.-20 pkt; 19-20.03.2023 r.-0 pkt. i przemno穎ne przez wag kryterium „Termin wykonania”, tj. 20 %.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocenie podlega b璠zie okres gwarancji jako軼i wyra穎ny w miesi帷ach, zadeklarowany przez Wykonawc w formularzu Oferty.
Ilo嗆 punkt闚 przyznanych w tym kryterium zostanie ustalona na podstawie wzoru: G = Gn/60 x 100 pkt x waga 20 %, gdzie: G – liczba punkt闚 w ramach kryterium „Okres gwarancji”; Gn - ilo嗆 miesi璚y okresu gwarancji jako軼i w ocenianej ofercie.
Zadeklarowanie przez Wykonawc w formularzu Oferty okresu gwarancji d逝窺zego ni 60 miesi璚y licz帷 od daty odbioru ko鎍owego przedmiotu zam闚ienia, skutkowa b璠zie przyj璚iem przez Zamawiaj帷ego, na potrzeby oceny ofert, okresu
gwarancji jako軼i w wymiarze 60 miesi璚y. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca zwi您any b璠zie okresem gwarancji jako軼i faktycznie zadeklarowanym w swojej Ofercie z jednoczesnym rozszerzeniem odpowiedzialno軼i Wykonawcy z tytu逝 r瘯ojmi za wady do okresu r闚nego zadeklarowanemu okresowi gwarancji jako軼i.
We wszystkich ww. kryteriach ilo嗆 punkt闚 zostanie ustalona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokr庵le matematycznych.
Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie Oferta Wykonawcy, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w ramach kryteri闚 oceny ofert.
Je瞠li nie mo積a wybra najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y wybiera spo鈔鏚 tych ofert ofert, kt鏎a otrzyma豉 najwy窺z ocen w kryterium o najwy窺zej wadze. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w kryterium o najwy瞠j wadze, Zamawiaj帷y wybiera ofert z najni窺z cen. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru oferty w spos鏏, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

W post瘼owaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej, w zakresie do鈍iadczenia, zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona co najmniej dwie roboty budowlane (przez robot budowlan rozumie si wykonanie prac na podstawie jednej umowy) polegaj帷e na budowie, przebudowie lub remoncie dr鏬 na kwot nie mniejsz ni 150 000,00 PLN brutto ka盥a (s這wnie: sto pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100), w tym wykona minimum jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie, przebudowie lub remoncie dr鏬 o nawierzchni bitumicznej.
Przez poj璚ie „budowa” rozumie si wykonanie obiektu budowlanego w okre郵onym miejscu a tak瞠 odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
Przez poj璚ie „przebudowa” rozumie si wykonywanie rob鏒 budowlanych, w wyniku kt鏎ych nast瘼uje zmiana parametr闚 u篡tkowych lub technicznych istniej帷ego obiektu budowlanego, z wyj徠kiem charakterystycznych parametr闚, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko嗆, d逝go嗆, szeroko嗆 b康 liczba kondygnacji.
Przez poj璚ie „remont” rozumie si wykonywanie w istniej帷ym obiekcie budowlanym rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi帷ych bie膨cej konserwacji, przy czym dopuszcza si stosowanie wyrob闚 budowlanych innych ni u篡to w stanie pierwotnym.
Je瞠li Wykonawca zamierza si pos逝篡 do鈍iadczeniem zrealizowania zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiaj帷y uzna warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej w zakresie do鈍iadczenia za spe軟iony, je瞠li robota budowlana (bez cz窷ci obejmuj帷ej projekt) b璠zie odpowiada豉 swoim zakresem i warto軼i warunkowi opisanemu powy瞠j.
b) warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej, w zakresie os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia, zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa co najmniej jedn osob na stanowisku kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej bez ogranicze, wydane zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p騧n. zm.), lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, lub odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane w innych pa雟twach cz這nkowskich UE, w pa雟twach cz這nkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z p騧n. zm.). uprawniaj帷e do kierowania budow w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zam闚ienia
Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia/nie spe軟ia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o鈍iadczeniach.
Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. 畝den z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunki udzia逝 w post瘼owaniu powinni spe軟ia 陰cznie wszyscy Wykonawcy.
Zgodnie z art. 117 ust. 3 PZP, w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy mog polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je郵i podmioty te wykonaj roboty budowlane, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane Wykonawcy przez podmioty udost瘼niaj帷e zasoby zdolno軼i techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, a tak瞠 bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em Wykonawcy.
Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby nie potwierdzaj spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y 膨da, aby Wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza, 瞠 samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
Wykonawca nie mo瞠, po up造wie terminu sk豉dania ofert, powo造wa si na zdolno軼i podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je瞠li na etapie sk豉dania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby.
Oceniaj帷 zdolno嗆 techniczn lub zawodow Wykonawcy, Zamawiaj帷y dzia豉j帷 na podstawie art. 116 ust. 2 PZP mo瞠, na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez Wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze Wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty, dzia豉j帷 na podstawie art. 274 ust. 1 PZP, wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert lub ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty lub oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej (wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 5 do SWZ);
2) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉ceniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
3) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉ceniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) o鈍iadczenia o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego oraz tytu貫m 鈔odka karnego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, odno郾ie do naruszenia obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z p騧n. zm.),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) i 10) PZP
- wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 6 do SWZ.
Pe貫n i szczeg馧owy opis, w szczeg鏊no軼i dot. polegania na zdolno軼iach i sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, podmiot闚 spoza terytorium RP znale潭 mo積a w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty, dzia豉j帷 na podstawie art. 274 ust. 1 PZP, wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane (wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 7 do SWZ), oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych wykonywanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, wykaz o kt鏎ym mowa wy瞠j dotyczy rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.
2) wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnie niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 8 do SWZ).
Pe貫n i szczeg馧owy opis, w szczeg鏊no軼i dot. polegania na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, znale潭 mo積a w SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 3 000,00 PLN (s這wnie: trzy tysi帷e z這tych 00/100).
Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymywa nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielonych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z p騧n. zm.).
Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego w banku BG S.A. Paribas, nr rachunku: 45 2030 0045 1110 0000 0205 7150 ze wskazaniem w tytule przelewu, jakiego post瘼owania dotyczy. Wniesienie wadium w pieni康zu b璠zie skuteczne, je瞠li w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu wraz z Ofert w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym os鏏 upowa積ionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpiecza ofert przez ca造 okres zwi您ania ofert.
Z tre軼i wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por璚zenia udzielonego przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i powinno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 PZP.
Tre嗆 gwarancji/por璚zenia musi zawiera nast瘼uj帷e elementy:
1) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy/Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia), beneficjenta gwarancji/por璚zenia (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ej gwarancji/por璚zenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem – okre郵enie przedmiotu zam闚ienia (nazwa post瘼owania);
3) kwot gwarancji/por璚zenia;
4) termin wa積o軼i gwarancji/por璚zenia zgodny z terminem zwi您ania ofert;
5) zobowi您anie gwaranta/por璚zyciela do zap豉cenia bezwarunkowo i nieodwo豉lnie pe軟ej kwoty gwarancji/por璚zenia na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 PZP.
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y wymaga, aby w tre軼i wadium wnoszonego w formie gwarancji/por璚zenia zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia albo powinno z niej wynika, 瞠 Wykonawca, na kt鏎ego gwarancja/por璚zenie zosta造 wystawione dzia豉 w imieniu innych Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, b康 w ich tre軼i powinien zosta uj皻y szerszy zakres odpowiedzialno軼i gwaranta/por璚zyciela ni tylko dotycz帷y dzia豉/zaniecha odnosz帷ych si do Wykonawcy, na kt鏎ego gwarancja/por璚zenie to zosta這 wystawione.
Zamawiaj帷y zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy, lub nie b璠zie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku oferty Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum):
1) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 3A do SWZ) oraz o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 3B do SWZ), sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
2) dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 5.6. niniejszego og這szenia obowi您any b璠zie z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
3) zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawcy b璠 zobowi您ani za陰czy do oferty podmiotowy 鈔odek dowodowy w postaci o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika b璠zie, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy – o鈍iadczenie takie nale篡 z這篡 w sytuacji gdy, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 polega na zdolno軼iach (w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia) tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane - wz鏎 stosownego o鈍iadczenia zosta zawarty w formularzu Oferty stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ i Zamawiaj帷y zaleca z這篡 to o鈍iadczenie w豉郾ie w tym formularzu. Obowi您ek z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi si r闚nie do Wykonawc闚, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 w formie sp馧ki cywilnej.
W przypadku oferty Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum):
1) w formularzu Oferty nale篡 wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
2) oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by wi您a豉 prawnie wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
3) wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za wykonanie umowy. Zamawiaj帷y mo瞠 w ramach odpowiedzialno軼i solidarnej 膨da wykonania umowy w ca這軼i przez lidera lub od wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia 陰cznie lub ka盥ego z osobna;
4) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wyznacz spo鈔鏚 siebie Wykonawc kieruj帷ego (lidera), upowa積ionego do zaci庵ania zobowi您a, otrzymywania polece oraz instrukcji dla i w imieniu ka盥ego, jak te dla wszystkich partner闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania nast瘼uj帷ych zmian Umowy:
1) w zakresie zmiany Terminu Wykonania, stosownie do przypadku:
a) o czas op騧nienia Zamawiaj帷ego w wykonywaniu jego obowi您k闚 wynikaj帷ych z Umowy, w tym w szczeg鏊no軼i w zakresie obowi您ku wydania Terenu Budowy oraz obowi您ku dokonania odbioru, gdyby odbi鏎 taki w pierwotnie za這穎nym terminie by utrudniony lub niemo磧iwy, je瞠li takie op騧nienie jest lub b璠zie mia這 wp造w na wykonanie Przedmiotu Umowy
lub jakiejkolwiek jego cz窷ci;
b) o czas dzia豉nia Si造 Wy窺zej oraz o czas niezb璠ny do usuni璚ia jej skutk闚 i nast瘼stw;
c) w przypadku zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, reguluj帷ych zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezb璠ny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cz窷ci do zmienionego stanu prawnego;
d) o czas op騧nienia w wykonaniu przez podmioty zewn皻rzne czynno軼i koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrze瞠niem, 瞠 przyczyn op騧nienia nie s dzia豉nia lub zaniechania Wykonawcy;
e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy by豉 niemo磧iwa oraz nast瘼stw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawc lub Zamawiaj帷ego okoliczno軼i niemo磧iwych do przewidzenia i niezale積ych od nich;
f) o czas niezb璠ny do wykonania czynno軼i wynikaj帷ych z zalece w豉軼iwych organ闚 je瞠li wykonywanie Przedmiotu Umowy zosta這 wstrzymane przez w豉軼iwe organy z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, co uniemo磧iwia terminowe zako鎍zenie realizacji Przedmiotu Umowy;
g) o czas wynikaj帷y z konieczno軼i ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepis闚 PZP umo磧iwiaj帷ych dokonanie takiej zmiany
- przy czym ka盥a zmiana mo瞠 nast徙i tylko o czas niezb璠ny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cz窷ci, nie d逝瞠j jednak ni o okres trwania okoliczno軼i b璠帷ych podstaw zmiany oraz ich nast瘼stw.
2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy zwi您anej z konieczno軼i zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub technologicznych, w szczeg鏊no軼i rob鏒 zamiennych, gdy wyst徙i co najmniej jedna z okoliczno軼i:
a) wyst徙i zmiana prawa maj帷a wp造w na realizacj Przedmiotu Umowy;
b) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
c) w przypadku, gdy na rynku pojawi si nowsze zamienniki zaoferowanych element闚 Przedmiotu Umowy a uzyskanie element闚 zaoferowanych przez Wykonawc b璠zie bardzo utrudnione;
d) jak r闚nie w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt 1)
- z zastrze瞠niem, 瞠 inne rozwi您ania techniczne b璠 spe軟ia造 wymagania funkcjonalne okre郵one w Dokumentacji Projektowej w stopniu nie mniejszym ni rozwi您ania dotychczasowe.
3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o kt鏎ych mowa w pkt 2) b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawc. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia odbywa si b璠zie na zasadach szczeg馧owo opisanych we wzorze umowy b璠帷ym za陰cznikiem do SWZ.
2. Inicjatorem zmian w Umowie mo瞠 by ka盥a ze Stron, z tym, 瞠 ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu nale篡 do Zamawiaj帷ego. Wyst徙ienie kt鏎ejkolwiek z okoliczno軼i mog帷ych powodowa zmian umowy, nie stanowi bezwzgl璠nego zobowi您ania Zamawiaj帷ego do dokonania zmian, ani nie mo瞠 stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy do ich dokonania.
3. Niezale積ie od postanowie niniejszego paragrafu, Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowi帷ych zmiany, o kt鏎ej mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-02 09:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: za po鈔ednictwem Platformy SmartPZP dost瘼nej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 09:45

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

W post瘼owaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835 z p騧n. zm.).
Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert:
1) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji niniejszego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 (wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 4 do SWZ).
Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa wy瞠j, potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y Wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i:
a) zakres dost瘼nych Wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
b) spos鏏 i okres udost瘼nienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby
przy wykonywaniu zam闚ienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.
2) o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby (wg wzoru
stanowi帷ego za陰cznik nr 3C i 3D do SWZ).
Przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 uznana za najkorzystniejsz zobowi您any b璠zie m.in.:
1. wnie嗆 wymagane zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 5% ceny 陰cznej (brutto)wynikaj帷ej z wybranej oferty.
2. przed這篡 Zamawiaj帷emu dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w
zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 250 000,00 PLN (s這wnie: dwie軼ie pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100).
Je瞠li w dokumentach z這穎nych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu jakiekolwiek warto軼i zostan podane w walucie obcej, to Zamawiaj帷y przeliczy warto嗆 waluty na z這te wedle 鈔edniego kursu NBP z dnia
zamieszczenia og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.