eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Obsługa Konferencji Naukowo-Technicznej >>FORGAZ 2023<< organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w dniach 19 - 21 czerwca 2023 r. Postępowanie powtórzone.Ogłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa Konferencji Naukowo-Technicznej »FORGAZ 2023« organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 19 - 21 czerwca 2023 r. Postępowanie powtórzone.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubicz

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-503

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@inig.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nafty i gazu w ramach nauk przyrodniczych i technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa Konferencji Naukowo-Technicznej »FORGAZ 2023« organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 19 - 21 czerwca 2023 r. Postępowanie powtórzone.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3efe2ba-9720-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/98682/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/98682/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania określono w Rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych określona została w Rozdziale XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ 2710-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa: obsługi Konferencji Naukowo-Technicznej »FORGAZ 2023« organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 19 - 21 czerwca 2023 r., polegająca na:
- rezerwacji i udostępnieniu sal konferencyjnych,
- zapewnieniu usługi gastronomicznej,
- zapewnieniu bazy noclegowej uczestnikom konferencji podczas konferencji »FORGAZ 2023«
dla nie więcej niż 150 uczestników.
Miejsce: Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Zakopanem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-19 do 2023-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena obiektu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena zaproponowanego menu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena zaproponowanych atrakcji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

 opis obiektu (w ofercie należy przedstawić opis, zdjęcia lub foldery obiektu, wnętrze obiektu, w tym pokoi, foyer, sal konferencyjnych, parkingu oraz najbliższego otoczenia hotelu),
 proponowane szczegółowe menu:
- przerwy kawowe – 3 propozycje,
- lunch – 3 propozycje po 3 zestawy, osobno dla każdego dnia (w sumie 9 zestawów),
- uroczysta kolacja z zabawą taneczną - 4 propozycje menu,
- open bar podczas uroczystej kolacji w wersji podstawowej, obejmujący wódkę oraz wino białe i czerwone przez cały czas trwania kolacji (1 propozycja), dodatkowo również do 3 godzin w wersji rozszerzonej (3 propozycje wersji rozszerzonej, stanowiącej rozszerzenie wersji podstawowej, obejmującej inne alkohole oraz drinki niż w wersji podstawowej),
- kolacja regionalna z oprawą muzyczną – 3 propozycje menu (w tym propozycje bufetu zimnego i ciepłego),
- open bar podczas kolacji regionalnej, obejmujący wódkę, wino białe i czerwone oraz piwo przez cały czas trwania kolacji (1 propozycja),
- szczegółowy opis dodatkowych atrakcji:
a. w trakcie uroczystej kolacji z zabawą taneczną – 3 propozycje.
b. w dn. 20.06.2023 r. w godz.14.30-18.00 – 3 propozycje.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia w trakcie obowiązywania umowy przynajmniej jednej z wymienionych okoliczności:
1) wprowadzenia przez właściwy organ państwowy na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego lub przedłużenia jego obowiązywania (w przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy taki stan będzie obowiązywał w kraju), stanu epidemii w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stanu nadzwyczajnego w rozumieniu art. 228 Konstytucji RP lub innego podobnego w skutkach stanu, mającego istotny wpływ na realizację umowy, a będącego w szczególności następstwem wystąpienia epidemii zakażeń i choroby zakaźnej wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub innym wirusem bądź inną chorobą lub wprowadzenia przez organy państwowe ograniczeń lub zakazów (lub też rekomendacji, wytycznych i zaleceń dotyczących organizacji tego rodzaju zdarzeń w okresie epidemii) związanych z aktualnie obowiązującym stanem epidemii, mających istotny wpływ na realizację umowy, a także w przypadku postępującego rozwoju epidemii i istotnej zmiany sytuacji epidemiologicznej na terenie RP, powodującego, iż przeprowadzenie konferencji w ustalonym terminie będzie dla Zamawiającego utrudnione lub też niecelowe bądź będzie się wiązało z ryzykiem powstania zagrożenia dla życia i zdrowia jej uczestników,
2) wystąpienia innego zdarzenia zewnętrznego, mającego istotny wpływ na realizację umowy, którego strony nie mogły przewidzieć i które jest niezależne od działania stron, a którego skutkom nie można było zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności (siła wyższa).

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy (w szczególności w związku ze zmianą terminu konferencji).
Powyższe nie wyłącza możliwości zmiany umowy na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku wystąpienia okoliczności tam opisanych, w sposób przewidziany w tym przepisie.

Warunki zmian:
- inicjowanie zmian – zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia,
- wprowadzenie zmian wymaga zgodnej woli obu Stron,
- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/98682/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.