eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Rewitalizacja Parku MiejskiegoOgłoszenie z dnia 2022-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rewitalizacja Parku Miejskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Kępno

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 625909400

1.4.8.) Numer faksu: 625909402

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00041496

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00015796/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
1.Cena60 %2Okres gwarancji 30 % 3Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia jako Kierownik budowy10 %Cena (C) - waga 60% cena najniższa brutto*C =- x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu a)Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.b)Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2Okres gwarancji ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy (3 lata) wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania protokołu odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 36 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu Ilość pkt w kryterium okres gwarancji zostanie przydzielonagwarancja 36 miesięcy (3 lata) - 0 pkt. gwarancja 42 miesiące (3,5 roku) - 7,5 pkt.gwarancja 48 miesiące (4 lata) - 15 pkt. gwarancja 54 miesiące (4,5 roku) - 22,5 pkt.gwarancja 60 miesiące (5 lat) - 30 pkt. Punktacja za okresy gwarancji z zakresu 36-60 miesięcy inne niż podane powyżej będą zaokrąglane w dół.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 3Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia jako Kierownik budowy, o której mowa w rozdziale 7.2 ppkt. b) SWZ:a) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy b) i co najmniej 2 letnie doświadczenie przy realizacji robót prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 1 mln PLN brutto, zrealizo wanych w ramach jednego zakończonego kontraktu - za każdą inwestycję inną niż wykazaną na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 2 pkt. (maksymalnie 10 pkt.) Jako doświadczenie kierownika budowy rozumie się ilość inwestycji, dla których zaoferowana osoba pełniła funkcję kierownika budowy przy robót budowlano-konserwatorskich prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 1mln PLN brutto, zrealizowanych w ramach jednego zakończonego kontraktu (inną niż wykazana na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)2) Maksymalne doświadczenie kierownika budowy oczekiwane przez Zamawiającego - 5 inwestycji.3)W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego doświadcze nia kierownika budowy, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.4)W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu doświadczenie większe niż 5 inwestycji, Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty liczone jak dla 5 inwestycji.6/O przyznaniu punktów decyduje wyłącznie wpis do rejestru zabytków prowadzonym przez właściwego Woj. Konserwatora Zabytków. Zamawiający nie przyzna punktów jeżeli dany zabytek będzie wpisany wyłącznie do gminnej ewidencji zabytków.7/ W ramach tego kryterium Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt. jeżeli przedmiot wykonywanych prac znajdował się jedynie na obszarze zabytku nieruchomego, a dany obiekt nie był objęty ochroną konserwatorską. Brak informacji w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) umożliwiających przyznanie Zamawiającemu punktów w ramach ww. kryterium jak również nie podanie w nim żadnych informacji spowoduje, że Wykonawca uzyska 0 pkt w/w kryterium. Punktacja będzie przyznawana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu oferty.

Po zmianie:
1.Cena60 %2Okres gwarancji 30 % 3Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia jako Kierownik budowy10 %Cena (C) - waga 60% cena najniższa brutto*C =- x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu a)Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.b)Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2Okres gwarancji ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy (3 lata) wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania protokołu odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 36 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu Ilość pkt w kryterium okres gwarancji zostanie przydzielonagwarancja 36 miesięcy (3 lata) - 0 pkt. gwarancja 42 miesiące (3,5 roku) - 7,5 pkt.gwarancja 48 miesiące (4 lata) - 15 pkt. gwarancja 54 miesiące (4,5 roku) - 22,5 pkt.gwarancja 60 miesiące (5 lat) - 30 pkt. Punktacja za okresy gwarancji z zakresu 36-60 miesięcy inne niż podane powyżej będą zaokrąglane w dół.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 3 Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia jako Kierownik budowy, o której mowa w rozdziale 7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt 7.2 ppkt. ppkt 1 lit b) SWZ W ramach tego kryterium będzie oceniane doświadczenie osoby wskazanej w rozdziale 7, pkt. 7.2 ppkt. ppkt 1 lit b) SWZ tj. a)co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy b)co najmniej 2 letnie doświadczenie przy realizacji robót prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 1.000.000,00 PLN brutto, zrealizowanych w ramach jednego zakończonego kontraktu - za każdą inwestycję inną niż wykazaną na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 2 pkt. (maksymalnie 10 pkt.) UWAGI: 1)Jako doświadczenie kierownika budowy rozumie się ilość inwestycji, dla których zaoferowana osoba pełniła funkcję kierownika budowy przy robót budowlano-konserwatorskich prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 1.000.000,00 PLN brutto, zrealizowanych w ramach jednego zakończonego kontraktu (inną niż wykazana na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)
2) Maksymalne doświadczenie kierownika budowy oczekiwane przez Zamawiającego - 5 inwestycji. 3) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego doświadczenia kierownika budowy, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów. 4) W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu doświadczenie większe niż 5 inwestycji, Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty liczone jak dla 5 inwestycji.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
7.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie terenu przeznaczonego pod rekreację osób (np. skweru, parku, placu zabaw lub innego miejsca odpoczynku mieszkańców), i w ramach którego została wykonana nawierzchnia drogowa lub parkowa , urządzenia zieleni i elementy małej architektury - o całkowitej wartości brutto zadania minimum 900 000,00 zł.
Przy czym przez wykonanie zadania rozumie się wykonanie go na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się sumowania mniejszym umów. W przypadku zadań aktualnie wykonywanych liczy się wartość zrealizowanej części umowy.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- Jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiadającą następujące doświadczenie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy b) i co najmniej 2 letnie doświadczenie przy realizacji robót prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 1.000.000,00 PLN brutto, zrealizowanych w ramach jednego zakończonego kontraktu.

Po zmianie:
7.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie terenu przeznaczonego pod rekreację osób (np. skweru, parku, placu zabaw lub innego miejsca odpoczynku mieszkańców), i w ramach którego została wykonana nawierzchnia drogowa lub parkowa , urządzenia zieleni i elementy małej architektury - o całkowitej wartości brutto zadania minimum 900 000,00 zł.
Przy czym przez wykonanie zadania rozumie się wykonanie go na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się sumowania mniejszym umów. W przypadku zadań aktualnie wykonywanych liczy się wartość zrealizowanej części umowy.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- Jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej
lub drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiadającą następujące doświadczenie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy b) i co najmniej 2 letnie doświadczenie przy realizacji robót prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 1.000.000,00 PLN brutto, zrealizowanych w ramach jednego zakończonego kontraktu.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

1. Zmianie ulega treść załącznika nr 4 do SWZ - umowa
2. Zmianie ulega treść załącznika nr 6 do SWZ - wykaz osób

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.