eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Rewitalizacja Parku MiejskiegoOgłoszenie z dnia 2022-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja Parku Miejskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625909400

1.5.8.) Numer faksu: 625909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Parku Miejskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d6c8f55-721b-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1.Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
13.2.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
13.3.Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Rewitalizacja Parku Miejskiego 13.4.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.13.5.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
13.6.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.13.7.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a)podpisie zaufanym–należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);b)podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
13.8.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;b)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).13.9.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a)stały dostęp do sieci Internet;b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.13.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.13.11.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.13.12.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
13.13. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 28.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
28.2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Ratuszowa 1 , 63-600 Kępno.
Tel.: 62 5909400, e-mail: kepno@um.kepno.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Zofia Siubiak, za pośrednictwem telefonu 625909417 lub adresu e-mail: zofia.siubiak@um.kepno.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego" w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. – znak sprawy: WR.271.1.2022 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
28.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 28.4. Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 5601000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych1.1 Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych: A. Parametry określające wielkość obiektu: Powierzchnia parku ok 3,56 ha Nawierzchnie:Alejki parkowe mineralno-żywiczne ok. 5 122 m2 Nawierzchnie z kamienia naturalnego i płyt granitowych ok. 170 m2 Nawierzchnia ul. Dąbrowskiego o długości ok 115 mb, powierzchnia jezdni ok. 774 m 2, powierzchnia chodników 345m2 B. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje w szczególności: a) wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej,b) wykonanie robót budowlanych, remontowych, badań archeologicznych Roboty budowlane polegają głownie/m.in. na budowie Salonu Miejskiego z fontanną, toalety, placu wielofunkcyjnego, przestrzeni piknikowej, siłowni dla seniorów, wykonaniu odwodnienia w tym kanalizacji deszczowej i nawierzchni części ulicy Dąbrowskiego , utwardzeniu nawierzchni parku oraz wykonanie alejek parkowych budowie oświetlenia i monitoringu, wykonaniu/ zakupie i montażu elementów małej architektury wykonaniu nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) Wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach której do obowiązków wykonawcy będzie należało m.in.:a) wykonanie niezbędnych dodatkowych badań geologicznych;b) wykonanie niezbędnych dodatkowych ekspertyz i badań;c) wykonanie niezbędnych dodatkowych pomiarów inwentaryzacyjnych;d) wykonanie niezbędnych badań archeologicznych;e) uzgadnianie na bieżąco z zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych;f) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń w szczególności uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kaliszu;g)wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia (pozwoleń) na budowę;h) wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych;i) wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robótj) wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysówk) przekazanie autorskich praw majątkowych do wykonanych opracowań projektowych.l) uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych.3) Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z wykonaną i przyjętą do realizacji przez zamawiającego dokumentacją projektową w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia w tym zatrudnienie kierownika budowy w tym:a) kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektowaną zielenią; b)wyposażenie obiektów w zakresie umożliwiającym jego użytkowanie;c) dokonanie rozruchu całego obiektu (wszystkich zabudowanych urządzeń), dostarczenie instrukcji obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników użytkownika oraz zapewnienie nadzoru,serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń;d) wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych wszelkich
zabudowanych urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwujących tychże urządzeń, pielęgnacji zieleni warunkujących utrzymanie gwarancji udzielonejprzez wykonawcę.e) pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta podczas prowadzenia robót budowlanych;
Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ( PFU) 4. Pozostałe warunki zamówienia:1)Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę roboty/urządzenia/materiały spełniały wszystkie wymagania postawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie, konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.3) Należy zachować warunki wynikające z decyzji, uzgodnień i opinii.4) Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty umożliwia się przeprowadzenie wizji w
terenie.Zamówieniem objęte są również:- koszty pełnej obsługi geodezyjnej w tym koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeśli dotyczy),- inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze),- wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.- powołanie kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika (zakup dziennika budowy leży po stronie Wykonawcy).Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SWZ. Przy przygotowaniu oferty Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wyjaśnień treści SWZ (do postępowania nr WR.271.27.2021) stanowiących załacznik nr 9 do niniejszej SWZ 1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania:1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.2) Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.3) Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w tejże Specyfikacji.
4) Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia.2.1. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami "lub równoważny" lub "lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz "równoważny" lub "równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
2.2. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Szczegółowe zasady dotyczące równoważności określają punkty 2.1-2.5 rozdziału 4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Cena60 %2Okres gwarancji 30 % 3Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia jako Kierownik budowy10 %Cena (C) - waga 60% cena najniższa brutto*C =- x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu a)Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.b)Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2Okres gwarancji ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy (3 lata) wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania protokołu odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 36 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu Ilość pkt w kryterium okres gwarancji zostanie przydzielonagwarancja 36 miesięcy (3 lata) - 0 pkt. gwarancja 42 miesiące (3,5 roku) - 7,5 pkt.gwarancja 48 miesiące (4 lata) - 15 pkt. gwarancja 54 miesiące (4,5 roku) - 22,5 pkt.gwarancja 60 miesiące (5 lat) - 30 pkt. Punktacja za okresy gwarancji z zakresu 36-60 miesięcy inne niż podane powyżej będą zaokrąglane w dół.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 3Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia jako Kierownik budowy, o której mowa w rozdziale 7.2 ppkt. b) SWZ:a) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy b) i co najmniej 2 letnie doświadczenie przy realizacji robót prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 1 mln PLN brutto, zrealizo wanych w ramach jednego zakończonego kontraktu - za każdą inwestycję inną niż wykazaną na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 2 pkt. (maksymalnie 10 pkt.) Jako doświadczenie kierownika budowy rozumie się ilość inwestycji, dla których zaoferowana osoba pełniła funkcję kierownika budowy przy robót budowlano-konserwatorskich prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 1mln PLN brutto, zrealizowanych w ramach jednego zakończonego kontraktu (inną niż wykazana na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)2) Maksymalne doświadczenie kierownika budowy oczekiwane przez Zamawiającego - 5 inwestycji.3)W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego doświadcze nia kierownika budowy, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.4)W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu doświadczenie większe niż 5 inwestycji, Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty liczone jak dla 5 inwestycji.6/O przyznaniu punktów decyduje wyłącznie wpis do rejestru zabytków prowadzonym przez właściwego Woj. Konserwatora Zabytków. Zamawiający nie przyzna punktów jeżeli dany zabytek będzie wpisany wyłącznie do gminnej ewidencji zabytków.7/ W ramach tego kryterium Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt. jeżeli przedmiot wykonywanych prac znajdował się jedynie na obszarze zabytku nieruchomego, a dany obiekt nie był objęty ochroną konserwatorską. Brak informacji w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) umożliwiających przyznanie Zamawiającemu punktów w ramach ww. kryterium jak również nie podanie w nim żadnych informacji spowoduje, że Wykonawca uzyska 0 pkt w/w kryterium. Punktacja będzie przyznawana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia jako Kierownik budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie terenu przeznaczonego pod rekreację osób (np. skweru, parku, placu zabaw lub innego miejsca odpoczynku mieszkańców), i w ramach którego została wykonana nawierzchnia drogowa lub parkowa , urządzenia zieleni i elementy małej architektury - o całkowitej wartości brutto zadania minimum 900 000,00 zł.
Przy czym przez wykonanie zadania rozumie się wykonanie go na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się sumowania mniejszym umów. W przypadku zadań aktualnie wykonywanych liczy się wartość zrealizowanej części umowy.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- Jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiadającą następujące doświadczenie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy b) i co najmniej 2 letnie doświadczenie przy realizacji robót prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 1.000.000,00 PLN brutto, zrealizowanych w ramach jednego zakończonego kontraktu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 10 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane co najmniej jedno
zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie terenu przeznaczonego pod rekreację
osób (np. skweru, parku, placu zabaw lub innego miejsca odpoczynku mieszkańców), i w ramach
którego została wykonana nawierzchnia drogowa lub parkowa , urządzenia zieleni i elementy małej
architektury - o całkowitej wartości brutto zadania minimum 900 000,00 zł - z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór stanowi
załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 80 000.00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN).
15.2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2022-01-28 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
15.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2022-02-26.
15.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
15.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Kępno, Ratuszowa 1 , 63-600 Kępno;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
15.6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
15.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
15.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa załącznik nr 4 do SWZ - umowa

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6.2. Terminy częściowe:
1) Opracowanie całej wymaganej umową dokumentacji techniczno - budowlanej, w tym wykonanie kompletnego projektu budowlanego i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie wszystkich branż i przekazanie go zamawiającemu: w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż i przekazanie ich zamawiającemu w terminie: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3) Gotowe projekty określone w pkt 1-2 powyżej wraz z pozwoleniem na budowę i wszelkimi wymaganymi dokumentami, opiniami i uzgodnieniami należy złożyć zamawiającemu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót budowlanych.
4) Wykonanie wszystkich robót budowlanych, dostaw, usług i spełnienie pozostałych świadczeń do których zobowiązanych jest wykonawca wynikających z umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i przekazanie do eksploatacji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.